Säkerhetsdatablad gällande produkten ES – takcare

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn
ES
Produkt nr.
7636
REACH registreringsnummer
Ej tillämpligt
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen
Färgborttagare

Användningar som det avråds från

Fullständig ordalydelse av specifika användningskategorier finns i avsnitt 16
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Företagsuppgifter
Distributor:
TAK CARE
Vipvägen 7
74633 Bålsta
+46707880320
Tillverkare:
Trion Tensid AB
Svederusgatan 1-3
754 50 Uppsala
+4618156190
Kontaktperson
Christer Grenbäck
E-mail
info@takcare.se
SDS utarbetad
2019-09-27
SDS Version
2.0
1.4 Telefonnummer för nödsituationer
När det är akut: Ring 112 och begär giftinformation. Öppen dygnet runt.
I mindre akuta fall: Ring 010-456 6700. Öppen dygnet runt.
Se avsnitt 4 om åtgärder vid första hjälpen
AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 2.2. 2.2 Märkningsuppgifter
Faropiktogram
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
2/9
ES
Signalord
Varning
Faroangivelser
Skadligt vid förtäring. (H302)
Irriterar huden. (H315)
Orsakar allvarlig ögonirritation. (H319)
Skyddsangivelser

Allmänt

Förebyggande
Tvätta händerna/exponerad hud grundligt efter användning. (P264).
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. (P280).
Åtgärder
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. (P305+P351+P338).
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. (P337+P313).

Förvaring

Avfall
Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. (P501).
Innehåller
n-butylpyrrolidone
Annan märkning
Ej tillämpligt

Unik formuleringsidentifierare (UFI)

2.3 Andra faror
Ej tillämpligt
Annat
Ej tillämpligt
VOC (flyktiga organiska föreningar)
Ej tillämpligt
AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.1/3.2. Ämnen/Blandningar
NAMN: n-butylpyrrolidone
IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 3470-98-2 EG-nr:222-437-8
HALT: 80-95%
CLP KLASSIFICERING: Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2
H302, H315, H319
NAMN: 2-(2-butoxietoxi)etanol
IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 112-34-5 EG-nr:203-961-6 REACH-nr: 01-2119475104-44
HALT: 5 – <10%
CLP KLASSIFICERING: Eye Irrit. 2
H319
NOTE: L
() Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16.

Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 – om de är tillgängliga.

L = europeiskt yrkeshygieniskt gränsvärde. Annan information ATEmix(oral) = 449,944 – 674,916 Eye Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 7,752 – 11,628 Skin Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 7,112 – 10,668

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen I enlighet med förordning (EG) 2015/830 3/9 ES

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Allmänt Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning – ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad. Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. Ge aldrig en medvetslös person vatten eller liknande. Inandning Flytta den skadade personen till frisk luft direct och håll personen under uppsyn. Hudkontakt Avlägsna förorenade kläder och skor. Hud som har varit i kontakt med materialet tvättas grundligt med tvål och vatten. Hudrengöringsmedel kan användas. Använd EJ organiska lösningsmedel. Kontakt med ögonen Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj genast ögonen med rikliga mängder vatten (20-30 °C) till dess irritationen upphör och i minst 15 minuter. Se till att skölja under både övre och nedre ögonlock. Vid fortsatt irritation skall läkare uppsökas. Förtäring Vid förtäring, kontakta omgående läkare och ta med detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten. Ge den drabbade vatten att dricka om denne är vid medvetande. Försök EJ framkalla kräkning, annat än om läkaren rekommenderar detta. Sänk huvudet så att eventuella kräkningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen. Förebygg chock genom att hålla den skadade varm och i stillhet. Ge konstgjord andning om andningen upphör. Vid medvetslöshet: lägg den skadade i framstupa sidoläge. Tillkalla ambulans. Brännskada Ej tillämpligt

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Irritationseffekter: Produkten innehåller ämnen som är lokalirriterande vid hud-/ögonkontakt eller vid inandning. Kontakt med lokalirriterande ämnen kan resultera i att kontaktområdet blir mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Information till läkare Medtag detta säkerhetsdatablad.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel Rekommenderas: alkoholbeständigt skum, kolsyra, pulver, vattenånga. Vattenstråle bör ej användas eftersom det kan sprida branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Om produkten utsätts för höga temperaturen, t.ex. i händelse av brand, kan farliga nedbrytningsprodukter bildas. Dessa är: Kväveoxider. Koloxider. Vid brand utvecklas tät svart rök. Att utsättas för nedbrytningsprodukter kan utgöra hälsofara. Brandpersonal bör använda lämplig skyddsutrustning. Slutna behållare som utsätts för eld avkyls med vatten. Låt ej vatten från brandsläckning rinna ut i kloak och vattendrag.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Bär komplett skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Kontakta MSB på telefon: 0771-240240 för mer information.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Inga särskilda krav.

6.2 Miljöskyddsåtgärder Inga särskilda krav.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering Använd sand, kiselgur eller liknande till uppsamling av vätskor. Kontakta alltid det lokala brandförsvaret vid stora utsläpp. Rengöring utförs så lång möjligt med rengöringsmedel. Lösningsmedel bör undvikas.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt Se avsnitt 13 om hantering av avfall.

Se avsnitt 7 och 8 för skyddsföreskrifter.

AVSNITT 7: Hantering och lagring I enlighet med förordning (EG) 2015/830 4/9 ES

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna. Se avsnitt 8 om personligt skydd.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Förvaras alltid i behållare av samma material som originalbehållaren. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Lagringstemperatur 4 – 25 °C

7.3 Specifik slutanvändning Denna produkt bör endast användas för de användningar som beskrivs i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar Gränsvärden 2-(2-butoxietoxi)etanol Nivågränsvärde (NGV): 10 ppm | 68 mg/m³ Korttidsvärde (KTV): 15 ppm | 101 mg/m³ DNEL / PNEC DNEL (n-butylpyrrolidone): 2,5 mg/kg bw/day Exponering: Oralt Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning DNEL (n-butylpyrrolidone): 2,5 mg/kg bw/day Exponering: Oralt Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning DNEL (n-butylpyrrolidone): 5 mg/kg bw/day Exponering: Dermalt Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning DNEL (n-butylpyrrolidone): 17,4 mg/m3 Exponering: Inhalation Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning DNEL (n-butylpyrrolidone): 10 mg/kg bw/day Exponering: Dermalt Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Arbetare DNEL (n-butylpyrrolidone): 70,5 mg/m3 Exponering: Inhalation Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Arbetare DNEL (2-(2-butoxietoxi)etanol): 67,5 mg/kbm 10 ppm Exponering: Inhalation Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Arbetare DNEL (2-(2-butoxietoxi)etanol): 67,5 mg/kbm 10 ppm Exponering: Inhalation Exponeringens varaktighet: Långvarig – Lokala effekter – Arbetare DNEL (2-(2-butoxietoxi)etanol): 101,2 mg/kbm Exponering: Inhalation Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Lokala effekter – Arbetare DNEL (2-(2-butoxietoxi)etanol): 20 mg/kg/day Exponering: Dermalt Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Arbetare PNEC (n-butylpyrrolidone): 0,7955 mg/kg Exponering: Jord Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (n-butylpyrrolidone): 06336 mg/kg Exponering: Havsvatten sediment Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (n-butylpyrrolidone): 6,336 mg/kg Exponering: Färskvatten sediment Exponeringens varaktighet: Enstaka I enlighet med förordning (EG) 2015/830 5/9 ES PNEC (n-butylpyrrolidone): 30,62 mg/L Exponering: Reningsverk Exponeringens varaktighet: Kontinuerlig PNEC (n-butylpyrrolidone): 1 mg/L Exponering: Vatten Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (n-butylpyrrolidone): 0,08 mg/L Exponering: Havsvatten Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (n-butylpyrrolidone): 0,8 mg/L Exponering: Färskvatten Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (2-(2-butoxietoxi)etanol): 1 mg/L Exponering: Färskvatten Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (2-(2-butoxietoxi)etanol): 0,1 mg/L Exponering: Havsvatten Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (2-(2-butoxietoxi)etanol): 4,4 mg/kg Exponering: Färskvatten sediment Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (2-(2-butoxietoxi)etanol): 0,44 mg/kg Exponering: Havsvatten sediment Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (2-(2-butoxietoxi)etanol): 0,32 mg/kg Exponering: Jord Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (2-(2-butoxietoxi)etanol): 200 mg/L Exponering: Reningsverk Exponeringens varaktighet:

Enstaka 8.2 Begränsning av exponeringen Efterlevnad av hygieniska gränsvärden bör kontrolleras regelbundet. Generellt Iaktta normal industrihygien. Exponeringsscenarier Om det finns bilaga till detta säkerhetsdatablad, ska de exponeringsscenarier som anges i bilagan följas. Exponeringsgräns Yrkesmässiga användare omfattas av arbetsmiljölagstiftningens regler om maxkoncentrationer vid exponering. Se de arbetshygieniska gränsvärdena ovan. Tekniska åtgärder Luftburna gas- och dammkoncentrationer skall hållas på lägsta möjliga nivå och under de anmodade gränsvärdena (se ovan). Använd ev. punktutsug om den generella luftgenomströmningen i arbetslokalen inte är tillräcklig. Sörj för tydligt synbar skyltning av ögonsköljar och nödduschar. Hygieniska åtgärder Vid varje paus vid användning av produkten och vid arbetets slut skall de exponerade områdena på kroppen tvättas. Tvätta alltid händer, underarmar och ansikte. Begränsning av miljöexponering Inga särskilda krav. Personlig skyddsutrustning Allmänt Använd endast CE-märkt skyddsutrustning. Andningsskydd Vid otillräcklig ventilation Rekommenderad:

A. Klass 1 (låg kapacitet). Brun I enlighet med förordning (EG) 2015/830 6/9 ES Hudskydd Särskilda arbetskläder skall användas. Handskydd Se handskguiden Ögonskydd Använd skyddsglasögon med sidosköld.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Form Gel Färg Gult Lukt Lösningsmedel Lukttröskel (ppm) Ingen data tillgänglig. pH Ingen data tillgänglig. Viskositet (40°C) Ingen data tillgänglig. Densitet (g/cm³) 0,96 Fas förändringar Smältpunkt (°C) Ingen data tillgänglig. Kokpunkt (°C) 120-150 Ångtryck Ingen data tillgänglig. Sönderfallstemperatur (°C) Ingen data tillgänglig. Avdunstningshastighet (n-butylacetat = 100) Ingen data tillgänglig. Data om brand- och explosionsrisker Flampunkt (°C) Ingen data tillgänglig. Tändpunkt (°C) Ingen data tillgänglig. Självantändningstemperatur (°C) Ingen data tillgänglig. Explosionsgränser (% v/v) Ingen data tillgänglig. Explosiva egenskaper Ingen data tillgänglig. Löslighet Löslighet i vatten Löslig n-oktanol/vatten koefficient Ingen data tillgänglig.

9.2 Annan information Löslighet i fett (g/L) Ingen data tillgänglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 10.1 Reaktivitet Ingen data

10.2 Kemisk stabilitet Hållbarhet: 24 månader Hållbarhet efter öppning: 18 månader 10.3 Risken för farliga reaktioner Inga särskilda

10.4 Förhållanden som ska undvikas Inga särskilda

10.5 Oförenliga material Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter Produkten sönderdelas ej när den används i enlighet med avsnitt 1.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna Akut toxicitet Ämne: 2-(2-butoxietoxi)etanol Art: Råtta Test: LC50 Exponeringsväg: Inhalation I enlighet med förordning (EG) 2015/830 7/9 ES Resultat: >29 ppm (2h) Ämne: 2-(2-butoxietoxi)etanol Art: Råtta Test: LD50 Exponeringsväg: Oralt Resultat: 2410 mg/kg Ämne: 2-(2-butoxietoxi)etanol Art: Kanin Test: LD50 Exponeringsväg: Dermalt Resultat: 2764 mg/kg Frätande/irriterande på huden Irriterar huden. Allvarlig ögonskada/ögonirritation Orsakar allvarlig ögonirritation. Luftvägs-/hudsensibilisering Ingen data tillgänglig. Mutagenitet i könsceller Ingen data tillgänglig. Cancerogenitet Ingen data tillgänglig. Reproduktionstoxicitet Ingen data tillgänglig. Specifik organtoxicitet – enstaka exponering Ingen data tillgänglig. Specifik organtoxicitet – upprepad exponering Ingen data tillgänglig. Fara vid aspiration Ingen data tillgänglig. Långsiktiga effekter Irritationseffekter: Produkten innehåller ämnen som är lokalirriterande vid hud-/ögonkontakt eller vid inandning. Kontakt med lokalirriterande ämnen kan resultera i att kontaktområdet blir mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener.

AVSNITT 12: Ekologisk information 12.1 Toxicitet Ämne: 2-(2-butoxietoxi)etanol Art: Alger Test: EC50 Varaktighet: 96 h Resultat: >100 mg/l Ämne: n-butylpyrrolidone Art: Fisk Test: LC50 Varaktighet: 96 h Resultat: >100 mg/L Ämne: n-butylpyrrolidone Art: Alger Test: EC50 Varaktighet: 72 h Resultat: 130 mg/L Ämne: n-butylpyrrolidone Art: Vattenloppor Test: EC50 Varaktighet: 48 h Resultat: >100 mg/L

12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ämne Nedbrytbarhet vattenmiljö Test Resultat 2-(2-butoxietoxi)etanol n-butylpyrrolidone Ja Ja CO2 Evolution Test Ingen data 100% Ingen data

12.3 Bioackumuleringsförmåga I enlighet med förordning (EG) 2015/830 8/9 ES Ämne Potentiell bioackumulering LogPow BCF 2-(2-butoxietoxi)etanol n-butylpyrrolidone Nej Nej 1 Ingen data Ingen data Ingen data

12.4 Rörlighet i jord 2-(2-butoxietoxi)etanol: Log Koc= 0,8703, Beräknat från LogPow (Hög rörlighet.).

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- och/eller vPvB-ämnen.

12.6 Andra skadliga effekter Inga särskilda AVSNITT 13: Avfallshantering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Denna produkt omfattas av bestämmelser om farligt avfall. Avfall EWC-kod 20 01 13


Lösningsmedel
Annan märkning
Ej tillämpligt
Förorenad förpackning
Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.
AVSNITT 14: Transportinformation
14.1 – 14.4
Ej farligt gods i enlighet med ADR, IATA och IMDG.
ADR/RID

14.1 UN-nummer

14.2 Officiell transportbenämning

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

Kommentar

Tunnelrestriktionskod

IMDG

UN-no.

Proper Shipping Name

Class

PG*

EmS

MP**

Hazardous constituent

IATA/ICAO

UN-no.

Proper Shipping Name

Class

PG*

14.5 Miljöfaror

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol och IBC-koden
Ingen data
() Packing group (*) Marine pollutant
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
9/9
ES
AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Användningsrestriktioner

Krav på särskild utbildning

Annat

Ej tillämpligt

Seveso

Biocid reg. nr.
Ej tillämpligt
Källor
AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
Nej
3827228612, 7.0.1.11 AVSNITT 16: Annan information
Ordalydelse för H-fraser som anges i avsnitt 3
H302 – Skadligt vid förtäring.
H315 – Irriterar huden.
H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation.

Fullständig ordalydelse av identifierade användningar som nämns i avsnitt 1

Andra märkningsuppgifter
Ej tillämpligt
Annat
I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) baseras bedömningen av blandningens klassificering på:
Blandningens klassificering gällande hälsorisker har skett i enlighet med beräkningsmetoder angivna i förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)
Det rekommenderas att utlämna detta säkerhetsdatablad till den faktiska användaren av produkten.
Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad är baserat på vår nuvarande kunskap. Informationen på säkerhetsdatabladen bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. Detta säkerhetsdatablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt. Användes produkten på annat sätt eller i annan applikation än den som produkten ursprungligen utvecklats för, eller rekommenderats till, sker detta helt under användarens ansvar. Avsikten med detta säkerhetsdatablad är att beskriva säkerhetskraven för produkten. Det får inte uppfattas som en garanti för produktens egenskaper och informationerna kan inte ersätta ett produktdatablad.
Modifierad data i jämförelse med tidigare utgåva är märkt med en blå trekant (Första siffran i SDB version).
Säkerhetsdatabladet är validerat av
MK
Datum för senaste väsentliga revidering (Första siffran i SDB version)
2019-05-06(1.0)
Datum för senaste mindre revidering (Sista siffran i SDB version)
2019-05-06
ALPHAOMEGA. Licens nr.:3827228612, 7.0.1.11
www.chymeia.com