BEGRAVNINGSPLATS

En av de stora kyrkorna på Söder i Stockholm
Färgborttagning med ES-metoden i innertaket inunder kyrkan.
Här inunder taket används det hälso- och miljöanpassade medlet ES, naturligtvis varje applicering i två steg.
Rätt skrapa till rätt yta, här 300 mm lång.
Perfekt resultat inför ommålning med ES och ES-metoden
Testyta 1
Man gör alltid testytor, här kan Du använda ES, ES + eller ES 2. Lasse Sandberg 070 5282855 använder här ES som i tidigare innertak.

Förbehandlingen med ES-metoden är genomförd.

Fönsterrenovering K-märkta ytor

Den första fönsterrenoveringen
ES-metoden med ES i Kammarrättens Hus vid fönsterrenovering.
Sofia kyrka i Stockholm, fönsterrenovering ute av Stockholms Fönsterrenoveringar AB, inne också ES färgborttagningsmedel samtidigt, men med Larsson & Örnmark AB.

Fönsterrenovering, påläggning av ES av Tumba Glas.
ES och ES-metoden på båda sidor av Stadshuset, och inne i kontors tak med ES-metoden.
Stockholms Stadshus, fönsterrenovering med ES.
Stockholms Stadshus med ES-metoden och ES. Här ser man den färg på karmen som lyfts upp och skjuvats bort till avfall miljöhantering.

Du kan ta bort färg på glas med ES-metoden.
Lägg på ES när Du börjar, plasta in om lämpligt, ibland inte lämpligt, kan blåsa ivä om Du inte har den rätta 3M Maskeringsfilm.

ES-METODEN K-MÄRKT KYRKOR, INNE OCH UTE.

Varsam färgborttagning till rätt yta inför ommålning fönster ute, Bruske Delèr Fönster, bdf och Larsson & Örnmark Målerifirma AB inne.

Färgborttagning lager efter lager på inne på putsvägg med ES, Du bestämmer hur mycket som ska bort med ES-metoden, den stora Gustaf Vasa kyrka Stockholm.

Du bestämmer vad som ska lyftas bort med ES-metoden.
ES-metoden ute och inne samtidigt. Sofia Kyrka Stockholm. Antikvariska ytor med ES.
Färgborttagningen med ES-metoden under kalla förhållanden.
Och den statiskt laddade plastfolien igen med ES-metoden, färgborttagning lager efter lager det som behövs, lämna historiskt viktiga ytor.
Verkningstid i Sofia Kyrka Stockholm med ES under statiskt laddad 3M Hand Masker Maskeringsfilm.
Verkningstid med ES inunder statiskt laddad plastfolie.
ES-metoden innebär också denna statiskt laddade plastfolie vid färgborttagning, lager efter lager och omhändertagande av gammal giftig färg till miljöavfall.
Vass skrapa.
Pågående avskrapning inne med ES-metoden.
ES och ES-metoden på svåra ytor.
Fönsterrenoveringarna på Sofia Kyrka är sedan länge klara med hjälp av ES-metoden .
Stort behov av nytt ytskydd på metall, Plastisolen har krackelerat på kyrkans torn och tak.
Inför skonsam färgborttagning med ES-metoden och färglyftaren ES 1.
ES 1 sprutas på med min 200 bar, tex med airless högtrycksfärgspruta Graco 795.
Bearbetning av kyrktornets yta från arbetskorg.
Färglyftaren ES 1 är applicerad.
Färglyftaren ES 1 appliceras på taket.
Fönsterbleck behandlas med ES 1 får verka 1-17 timmar beroende på läge.
Alla metallytor efter tornet bearbetas nu med ES 1 och ES-metoden. Rengöringsgrad 1 på hela metallytan och helt oskadat rostskydd inför ommålning.

Tornet ommålat efter ES-metoden.
Taket ommålat efter förbehandling med ES-metoden och färglyftaren ES 1.
Ersta kyrka Stockholm skonsam färgborttagning med ES-metoden inne på väggar a Larsson och Örnmark och ute vid fönsterrenovering av Bruske Deler.

VARSAM FÄRGBORTTAGNING PUTSFASAD ÅR 1860

Takcare ES-Metoden, förbehandling inför ommålning på k-märkt putsfasad

Många gånger väntar man för länge med en färgborttagning det som händer då är att den underliggande putsskiktet löses upp och blir till sand. Det betyder att din fasadputs har ingen bärighet. Då finns inget annat alternativ än att ta bort all puts på fasaden och putsa upp helt ny fasad. Bästa miljö vid skonsam färglyftning– Kapsla in- Miljö avfallshantera– Bästa hållbara utveckling

BYGGNADSVÅRD   Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute      

 •  
 • Lämpligt tex på äldre fastigheter där fin puts eller fasadstuckatur ska bevaras och där påverkan på omgivande miljö ska minimeras.
 • Inför OMMÅLNING AV PUTSFASAD, miljöanpassning av yta, testa medel, varje yta kan med underliggande färger vara är unik. Färgborttagning i en stegspåläggning med ES 2 eller eventuellt behov av ES i  två stegspåläggning.
 • ES 2 är extra förtjockad så att den hänger kvar direkt och kan appliceras i ett steg (1) ! Tex. upplösning av plast- eller oljefärg, inkl linoljefärg från mineral putsad fasad och därefter varsam bortskjuvning med anpassad skrapa. Dosering: koncentrat.
 •  med manuell skjuvning via anpassad skrapa eller hetvatten flatstråle. 
 • Utgå från följande beskrivning efter jobb med ES 2 (7640-xxx);   Exempel på arbetsbeskrivning vid 10*C på ytan:
  Täck in ytor och känslig vegetation som inte skall undergå färgborttagning, spärra av arbetsområdet.
 • 1.Applicera ES 2,  rikligt och jämnt med airless färgspruta, behov ca 200 bar, nedifrån och upp.
 • 2.Låt verka  2- 24 timmar beroende på temperatur, färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur. Verkningstiden kan variera avsevärt på fastigheten, bla. beroende av vindar och soltillgång.
 • 3.Applicera ES 2 igen nedifrån och upp.
 • 4.Plasta nu in enligt anvisning med statiskt laddad plastfolie, helst 3M Hand Masker, folien smiter åt kring ES produkten och putsytan. Om stora bubblor, halv meter eller mer, punktera folien.
 • 5. låt verka  i  ytterligare 72 timmar under statiskt laddad plastfolie. ES 2 har nu fått verka totalt i  3-4 dagar. Lyft plastfolien allteftersom och skjuva av med tex. Olfa Skrapare XSR-600.
 • 6.Slutavsköljning rester med tex. Kent högtryckstvätt och hotbox, 270 bar/15 liter/minut. Den är bäst för detta ändamål, lätthanterlig tryckjustering med två lansar, hetvattenflatstråle 60-62*C, fräscht munstycke. OBS! avstånd från 200 mm. Ytterst viktigt med skicklig hantering av högtryckspistol, att du kan anpassa rörelsemönster och avstånd efter ytans känslighet.
 • Om behov, avsluta med manuell skrapning av det innersta lagret.
 • Miljöaspekter: Alla ES produkter är biologiskt nedbrytbara.  Märkning:  Hälsoskadlig, farligt vid förtäring.
 • Arbetsmiljöverkets föreskrift om bly 1992:17 med dess ändringar. Se till att analysera färg som är tillverkad innan 1970. Läs www.arbetsmiljoforum.se/      www.alsglobal.se/
 • Destruktion/farligt avfall till miljöstation?  Praktiskt, skicka färgflaga till analys som utförs av godkänt företag, t.ex.
 • I övrigt, förslutna rester i behållare och hämtning till miljö avfallsanläggning.
 • Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller, men filtrera eller avled alltid ht-vatten från dagvattenbrunnar.           
 • Effektiv miljöanpassad färglyfning från putsfasad.
 • Miljöanpassade och användarvänliga prestationsprodukter.
 • Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande,
 • Varför takcare  inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet. Christer Grenbäck, 070 7880320

Säkerhetsdatablad gällande produkten ES tunn – takcare

svenskt Säkerhetsdatablad SDB gällande ES och ES-metoden

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn
ES TUNN
Produkt nr.
7635
REACH registreringsnummer
Ej tillämpligt

Unik formuleringsidentifierare (UFI)

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen
Färgborttagare

Användningar som det avråds från

Fullständig ordalydelse av specifika användningskategorier finns i avsnitt 16
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Företagsuppgifter
Distributor:
TAK CARE
Vipvägen 7
74633 Bålsta
+46707880320
Tillverkare:
Trion Tensid AB
Svederusgatan 1-3
754 50 Uppsala
+4618156190
Kontaktperson
Christer Grenbäck
E-mail
info@takcare.se
SDS utarbetad
2019-05-08
SDS Version
1.0
1.4 Telefonnummer för nödsituationer
När det är akut: Ring 112 och begär giftinformation. Öppen dygnet runt.
I mindre akuta fall: Ring 010-456 6700. Öppen dygnet runt.
Se avsnitt 4 om åtgärder vid första hjälpen
AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 2.2. 2.2 Märkningsuppgifter
Faropiktogram
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
2/9
ES TUNN
Signalord
Varning
Faroangivelser
Skadligt vid förtäring. (H302)
Irriterar huden. (H315)
Orsakar allvarlig ögonirritation. (H319)
Skyddsangivelser

Allmänt

Förebyggande
Tvätta händerna/exponerad hud grundligt efter användning. (P264).
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. (P280).
Åtgärder
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. (P305+P351+P338).
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. (P337+P313).

Förvaring

Avfall
Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. (P501).
Innehåller
n-butylpyrrolidone
2.3 Andra faror
Ej tillämpligt
Annan märkning
Ej tillämpligt
Annat
Ej tillämpligt
VOC (flyktiga organiska föreningar)
Ej tillämpligt
AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.1/3.2. Ämnen/Blandningar
NAMN: n-butylpyrrolidone
IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 3470-98-2 EG-nr:222-437-8
HALT: 80-95%
CLP KLASSIFICERING: Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2
H302, H315, H319
NAMN: 2-(2-butoxietoxi)etanol
IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 112-34-5 EG-nr:203-961-6
HALT: 5 – <10%
CLP KLASSIFICERING: Eye Irrit. 2
H319
NOTE: L
() Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16.

Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 – om de är tillgängliga. L = europeiskt yrkeshygieniskt gränsvärde. Annan information ATEmix(oral) = 449,944 – 674,916 Eye Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 7,752 – 11,628 Skin Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 7,112 – 10,668

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Allmänt Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning – ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad. I enlighet med förordning (EG) 2015/830 3/9 ES TUNN Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. Ge aldrig en medvetslös person vatten eller liknande. Inandning Flytta den skadade personen till frisk luft direct och håll personen under uppsyn. Hudkontakt Avlägsna förorenade kläder och skor. Hud som har varit i kontakt med materialet tvättas grundligt med tvål och vatten. Hudrengöringsmedel kan användas. Använd EJ organiska lösningsmedel. Kontakt med ögonen Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj genast ögonen med rikliga mängder vatten (20-30 °C) till dess irritationen upphör och i minst 15 minuter. Se till att skölja under både övre och nedre ögonlock. Vid fortsatt irritation skall läkare uppsökas. Förtäring Vid förtäring, kontakta omgående läkare och ta med detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten. Ge den drabbade vatten att dricka om denne är vid medvetande. Försök EJ framkalla kräkning, annat än om läkaren rekommenderar detta. Sänk huvudet så att eventuella kräkningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen. Förebygg chock genom att hålla den skadade varm och i stillhet. Ge konstgjord andning om andningen upphör. Vid medvetslöshet: lägg den skadade i framstupa sidoläge. Tillkalla ambulans. Brännskada Ej tillämpligt

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Irritationseffekter: Produkten innehåller ämnen som är lokalirriterande vid hud-/ögonkontakt eller vid inandning. Kontakt med lokalirriterande ämnen kan resultera i att kontaktområdet blir mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Information till läkare Medtag detta säkerhetsdatablad.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 5.1 Släckmedel Rekommenderas: alkoholbeständigt skum, kolsyra, pulver, vattenånga. Vattenstråle bör ej användas eftersom det kan sprida branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Om produkten utsätts för höga temperaturen, t.ex. i händelse av brand, kan farliga nedbrytningsprodukter bildas. Dessa är: Kväveoxider. Koloxider. Vid brand utvecklas tät svart rök. Att utsättas för nedbrytningsprodukter kan utgöra hälsofara. Brandpersonal bör använda lämplig skyddsutrustning. Slutna behållare som utsätts för eld avkyls med vatten. Låt ej vatten från brandsläckning rinna ut i kloak och vattendrag.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Bär komplett skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Kontakta MSB på telefon: 0771-240240 för mer information.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Inga särskilda krav.

6.2 Miljöskyddsåtgärder Inga särskilda krav.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering Använd sand, kiselgur eller liknande till uppsamling av vätskor. Kontakta alltid det lokala brandförsvaret vid stora utsläpp. Rengöring utförs så lång möjligt med rengöringsmedel. Lösningsmedel bör undvikas.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt Se avsnitt 13 om hantering av avfall.

Se avsnitt 7 och 8 för skyddsföreskrifter.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna. Se avsnitt 8 om personligt skydd.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet I enlighet med förordning (EG) 2015/830 4/9 ES TUNN Förvaras alltid i behållare av samma material som originalbehållaren. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Lagringstemperatur 4 – 25 °C 7.3 Specifik slutanvändning Denna produkt bör endast användas för de användningar som beskrivs i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar Gränsvärden 2-(2-butoxietoxi)etanol Nivågränsvärde (NGV): 10 ppm | 68 mg/m³ Korttidsvärde (KTV): 15 ppm | 101 mg/m³ DNEL / PNEC DNEL (n-butylpyrrolidone): 2,5 mg/kg bw/day Exponering: Oralt Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning DNEL (n-butylpyrrolidone): 2,5 mg/kg bw/day Exponering: Oralt Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning DNEL (n-butylpyrrolidone): 5 mg/kg bw/day Exponering: Dermalt Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning DNEL (n-butylpyrrolidone): 17,4 mg/m3 Exponering: Inhalation Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning DNEL (n-butylpyrrolidone): 10 mg/kg bw/day Exponering: Dermalt Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Arbetare DNEL (n-butylpyrrolidone): 70,5 mg/m3 Exponering: Inhalation Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Arbetare DNEL (2-(2-butoxietoxi)etanol): 67,5 mg/kbm 10 ppm Exponering: Inhalation Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Arbetare DNEL (2-(2-butoxietoxi)etanol): 67,5 mg/kbm 10 ppm Exponering: Inhalation Exponeringens varaktighet: Långvarig – Lokala effekter – Arbetare DNEL (2-(2-butoxietoxi)etanol): 101,2 mg/kbm Exponering: Inhalation Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Lokala effekter – Arbetare DNEL (2-(2-butoxietoxi)etanol): 20 mg/kg/day Exponering: Dermalt Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Arbetare PNEC (n-butylpyrrolidone): 0,7955 mg/kg Exponering: Jord Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (n-butylpyrrolidone): 06336 mg/kg Exponering: Havsvatten sediment Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (n-butylpyrrolidone): 6,336 mg/kg Exponering: Färskvatten sediment Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (n-butylpyrrolidone): 30,62 mg/L Exponering: Reningsverk Exponeringens varaktighet: Kontinuerlig PNEC (n-butylpyrrolidone): 1 mg/L I enlighet med förordning (EG) 2015/830 5/9 ES TUNN Exponering: Vatten Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (n-butylpyrrolidone): 0,08 mg/L Exponering: Havsvatten Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (n-butylpyrrolidone): 0,8 mg/L Exponering: Färskvatten Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (2-(2-butoxietoxi)etanol): 1 mg/L Exponering: Färskvatten Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (2-(2-butoxietoxi)etanol): 0,1 mg/L Exponering: Havsvatten Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (2-(2-butoxietoxi)etanol): 4,4 mg/kg Exponering: Färskvatten sediment Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (2-(2-butoxietoxi)etanol): 0,44 mg/kg Exponering: Havsvatten sediment Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (2-(2-butoxietoxi)etanol): 0,32 mg/kg Exponering: Jord Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (2-(2-butoxietoxi)etanol): 200 mg/L Exponering: Reningsverk Exponeringens varaktighet:

Enstaka 8.2 Begränsning av exponeringen Efterlevnad av hygieniska gränsvärden bör kontrolleras regelbundet. Generellt Iaktta normal industrihygien. Exponeringsscenarier Om det finns bilaga till detta säkerhetsdatablad, ska de exponeringsscenarier som anges i bilagan följas. Exponeringsgräns Yrkesmässiga användare omfattas av arbetsmiljölagstiftningens regler om maxkoncentrationer vid exponering. Se de arbetshygieniska gränsvärdena ovan. Tekniska åtgärder Luftburna gas- och dammkoncentrationer skall hållas på lägsta möjliga nivå och under de anmodade gränsvärdena (se ovan). Använd ev. punktutsug om den generella luftgenomströmningen i arbetslokalen inte är tillräcklig. Sörj för tydligt synbar skyltning av ögonsköljar och nödduschar. Hygieniska åtgärder Vid varje paus vid användning av produkten och vid arbetets slut skall de exponerade områdena på kroppen tvättas. Tvätta alltid händer, underarmar och ansikte. Begränsning av miljöexponering Inga särskilda krav. Personlig skyddsutrustning Allmänt Använd endast CE-märkt skyddsutrustning. Andningsskydd Vid otillräcklig ventilation Rekommenderad: A. Klass 1 (låg kapacitet). Brun Hudskydd Särskilda arbetskläder skall användas. Handskydd Se handskguiden I enlighet med förordning (EG) 2015/830 6/9 ES TUNN Ögonskydd Använd skyddsglasögon med sidosköld.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Form Vätska Färg Gult Lukt Lösningsmedel Lukttröskel (ppm) Ingen data tillgänglig. pH Ingen data tillgänglig. Viskositet (40°C) Ingen data tillgänglig. Densitet (g/cm³) 0,96 Fas förändringar Smältpunkt (°C) Ingen data tillgänglig. Kokpunkt (°C) 120-150 Ångtryck Ingen data tillgänglig. Sönderfallstemperatur (°C) Ingen data tillgänglig. Avdunstningshastighet (n-butylacetat = 100) Ingen data tillgänglig. Data om brand- och explosionsrisker Flampunkt (°C) Ingen data tillgänglig. Tändpunkt (°C) Ingen data tillgänglig. Självantändningstemperatur (°C) Ingen data tillgänglig. Explosionsgränser (% v/v) Ingen data tillgänglig. Explosiva egenskaper Ingen data tillgänglig. Löslighet Löslighet i vatten Olöslig n-oktanol/vatten koefficient Ingen data tillgänglig.

9.2 Annan information Löslighet i fett (g/L) Ingen data tillgänglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet Ingen data

10.2 Kemisk stabilitet Hållbarhet: 24 månader Hållbarhet efter öppning: 18 månader

10.3 Risken för farliga reaktioner Inga särskilda

10.4 Förhållanden som ska undvikas Får ej utsättas för uppvärmning (t.ex. solljus), då ett övertryck kan bildas.

10.5 Oförenliga material Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel. 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter Produkten sönderdelas ej när den används i enlighet med avsnitt 1.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna Akut toxicitet Ämne: 2-(2-butoxietoxi)etanol Art: Råtta Test: LC50 Exponeringsväg: Inhalation Resultat: >29 ppm (2h) Ämne: 2-(2-butoxietoxi)etanol Art: Råtta Test: LD50 Exponeringsväg: Oralt I enlighet med förordning (EG) 2015/830 7/9 ES TUNN Resultat: 2410 mg/kg Ämne: 2-(2-butoxietoxi)etanol Art: Kanin Test: LD50 Exponeringsväg: Dermalt Resultat: 2764 mg/kg Frätande/irriterande på huden Irriterar huden. Allvarlig ögonskada/ögonirritation Orsakar allvarlig ögonirritation. Luftvägs-/hudsensibilisering Ingen data tillgänglig. Mutagenitet i könsceller Ingen data tillgänglig. Cancerogenitet Ingen data tillgänglig. Reproduktionstoxicitet Ingen data tillgänglig. Specifik organtoxicitet – enstaka exponering Ingen data tillgänglig. Specifik organtoxicitet – upprepad exponering Ingen data tillgänglig. Fara vid aspiration Ingen data tillgänglig. Långsiktiga effekter Irritationseffekter: Produkten innehåller ämnen som är lokalirriterande vid hud-/ögonkontakt eller vid inandning. Kontakt med lokalirriterande ämnen kan resultera i att kontaktområdet blir mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet Ämne: 2-(2-butoxietoxi)etanol Art: Alger Test: EC50 Varaktighet: 96 h Resultat: >100 mg/l Ämne: n-butylpyrrolidone Art: Fisk Test: LC50 Varaktighet: 96 h Resultat: >100 mg/L Ämne: n-butylpyrrolidone Art: Alger Test: EC50 Varaktighet: 72 h Resultat: 130 mg/L Ämne: n-butylpyrrolidone Art: Vattenloppor Test: EC50 Varaktighet: 48 h Resultat: >100 mg/L

12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ämne Nedbrytbarhet vattenmiljö Test Resultat 2-(2-butoxietoxi)etanol n-butylpyrrolidone Ja Ja CO2 Evolution Test Ingen data 100% Ingen data

12.3 Bioackumuleringsförmåga Ämne Potentiell bioackumulering LogPow BCF 2-(2-butoxietoxi)etanol n-butylpyrrolidone Nej Nej 1 Ingen data Ingen data Ingen data

12.4 Rörlighet i jord 2-(2-butoxietoxi)etanol: Log Koc= 0,8703, Beräknat från LogPow (Hög rörlighet.). I enlighet med förordning (EG) 2015/830 8/9 ES TUNN 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- och/eller vPvB-ämnen. 12.6 Andra skadliga effekter Inga särskilda

AVSNITT 13: Avfallshantering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Denna produkt omfattas av bestämmelser om farligt avfall.

Avfall EWC-kod 20 01 13
Lösningsmedel
Annan märkning
Ej tillämpligt
Förorenad förpackning
Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.
AVSNITT 14: Transportinformation
14.1 – 14.4
Ej farligt gods i enlighet med ADR, IATA och IMDG.
ADR/RID

14.1 UN-nummer

14.2 Officiell transportbenämning

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

Kommentar

Tunnelrestriktionskod

IMDG

UN-no.

Proper Shipping Name

Class

PG*

EmS

MP**

Hazardous constituent

IATA/ICAO

UN-no.

Proper Shipping Name

Class

PG*

14.5 Miljöfaror

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol och IBC-koden
Ingen data
() Packing group (*) Marine pollutant
AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
Användningsrestriktioner
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
9/9

ES TUNN

Krav på särskild utbildning

Annat

Ej tillämpligt

Seveso

Källor
Arbetsmiljöförordningen (1977:1166), med ändringar (senast AFS 2015:7).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
Nej
3627228161, 6.5.0.13 AVSNITT 16: Annan information
Ordalydelse för H-fraser som anges i avsnitt 3
H302 – Skadligt vid förtäring.
H315 – Irriterar huden.
H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation.

Fullständig ordalydelse av identifierade användningar som nämns i avsnitt 1

Andra märkningsuppgifter
Ej tillämpligt
Annat
I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) baseras bedömningen av blandningens klassificering på:
Blandningens klassificering gällande hälsorisker har skett i enlighet med beräkningsmetoder angivna i förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)
Det rekommenderas att utlämna detta säkerhetsdatablad till den faktiska användaren av produkten.
Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad är baserat på vår nuvarande kunskap. Informationen på säkerhetsdatabladen bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. Detta säkerhetsdatablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt. Användes produkten på annat sätt eller i annan applikation än den som produkten ursprungligen utvecklats för, eller rekommenderats till, sker detta helt under användarens ansvar. Avsikten med detta säkerhetsdatablad är att beskriva säkerhetskraven för produkten. Det får inte uppfattas som en garanti för produktens egenskaper och informationerna kan inte ersätta ett produktdatablad.
Modifierad data i jämförelse med tidigare utgåva är märkt med en blå trekant (Första siffran i SDB version).
Säkerhetsdatabladet är validerat av
MK

Datum för senaste väsentliga revidering (Första siffran i SDB version)

Datum för senaste mindre revidering (Sista siffran i SDB version)

ALPHAOMEGA. Licens nr.:3627228161, 6.5.0.13
www.chymeia.com

Olika miljöer ställer olika krav

Ytskydd - Takcare
Olika byggnader men med samma metod ES-Metoden

På ytskydd av metalliska material och konstruktioner för att förhindra uppkomst av korrosion. Det som fungerar bra i exempelvis byggnader klarar sig vanligtvis inte speciellt lång tid i en kemiskt aggressiv miljö, till exempel i processindustrin. Att välja rätt typ av ytskydd så att korrosion inte uppstår kräver kunskap om såväl materialet man vill skydda, som ytskyddet i sig och den miljö konstruktionen befinner sig i, samt om vilka testmetoder som är lämpliga att använda.

Skonsam färgborttagning från aluminium.
Cellulosafärg från aluminium med ES1 och ES2 – ES-Metoden.
ES tunn i Östermalms Saluhall

ES verkar på billack, takcare

De gamla billacken är avspolad, takcare

ES 1 har skonsamt lyft färgen från plåttaket

Intakt Plastisol efter upplyftning med ES 1, takcare

Inför hämtning till miljöhantering

Takfärg upplyft från tak, takcare

Giftig bottenfärg byts till giftfri med ES-metoden

Giftig bottenfärg ska bort med ES-Metoden, takcare

Tvåkomponentfärg lyfts med ES och ES + , takcare

Den användarvänliga ES läggs på fönsterkarmen och får verka

Fönsterrenovering med ES, takcare

Takfärgen lyfts lätt upp med ES 1. Tas omhand mekaniskt i soppåsar på taket.

Inget skräp på marken!! Hela plåttaket totalt avfärgat helt oberoende av väderstreck. Utförs av Byggföreget Dextera AB i Göteborgs centrala delar utförs detta med ES 1. Ingen högtryckspump på plåttaket som orsakar nedskräpning. ES 1 får verka i 2-3 timmar och Plastisolen lyfter i intakt färgskinn. Skjuvas sedan lätt bort och tas om hand på taket. Rengöringsgrad 1 inför ommålning med ES 1, takcare

Naturligtvis inplastat med statiskt laddad folie

Färgborttagning, K-märkt yta på Kungliga Slottet, Innertaket i Prins Bertils Paviljong ska få ny färg, takcare

Man tar bara bort den färg som är dålig

Här använder Målerifirma Larsson & Örnmark AB ES och ES-Metoden, takcare

Med Olfa Skrapa skjuvar man av den gamla färgen

Måleriföretaget Folkes Bygg AB: Vid + 10*C och den användarvänliga tjocka färglösaren ES 2. Två påläggningar med ett dygn emellan. Inplastning efter ett dygn. ES 2 har fått verka i 72-96 timmar, tex över helg. Med Olfa Skrapa skjuvar man bort färgen skonsamt från putsfasad med ES-Metoden, takcare

Yta inför ommålning

ES-Metoden, takcare

Förbehandling med ES i trappen i St Görans Sjukhus, ES-metoden takcare

Säkerhetsdatablad gällande produkten ES – takcare

Säkerhetsdatablad SDB - ES-Metoden takcare PDF 2020

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn
ES
Produkt nr.
7636
REACH registreringsnummer
Ej tillämpligt
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen
Färgborttagare

Användningar som det avråds från

Fullständig ordalydelse av specifika användningskategorier finns i avsnitt 16
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Företagsuppgifter
Distributor:
TAK CARE
Vipvägen 7
74633 Bålsta
+46707880320
Tillverkare:
Trion Tensid AB
Svederusgatan 1-3
754 50 Uppsala
+4618156190
Kontaktperson
Christer Grenbäck
E-mail
info@takcare.se
SDS utarbetad
2019-09-27
SDS Version
2.0
1.4 Telefonnummer för nödsituationer
När det är akut: Ring 112 och begär giftinformation. Öppen dygnet runt.
I mindre akuta fall: Ring 010-456 6700. Öppen dygnet runt.
Se avsnitt 4 om åtgärder vid första hjälpen
AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 2.2. 2.2 Märkningsuppgifter
Faropiktogram
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
2/9
ES
Signalord
Varning
Faroangivelser
Skadligt vid förtäring. (H302)
Irriterar huden. (H315)
Orsakar allvarlig ögonirritation. (H319)
Skyddsangivelser

Allmänt

Förebyggande
Tvätta händerna/exponerad hud grundligt efter användning. (P264).
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. (P280).
Åtgärder
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. (P305+P351+P338).
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. (P337+P313).

Förvaring

Avfall
Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. (P501).
Innehåller
n-butylpyrrolidone
Annan märkning
Ej tillämpligt

Unik formuleringsidentifierare (UFI)

2.3 Andra faror
Ej tillämpligt
Annat
Ej tillämpligt
VOC (flyktiga organiska föreningar)
Ej tillämpligt
AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.1/3.2. Ämnen/Blandningar
NAMN: n-butylpyrrolidone
IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 3470-98-2 EG-nr:222-437-8
HALT: 80-95%
CLP KLASSIFICERING: Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2
H302, H315, H319
NAMN: 2-(2-butoxietoxi)etanol
IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 112-34-5 EG-nr:203-961-6 REACH-nr: 01-2119475104-44
HALT: 5 – <10%
CLP KLASSIFICERING: Eye Irrit. 2
H319
NOTE: L
() Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16.

Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 – om de är tillgängliga.

L = europeiskt yrkeshygieniskt gränsvärde. Annan information ATEmix(oral) = 449,944 – 674,916 Eye Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 7,752 – 11,628 Skin Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 7,112 – 10,668

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen I enlighet med förordning (EG) 2015/830 3/9 ES

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Allmänt Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning – ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad. Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. Ge aldrig en medvetslös person vatten eller liknande. Inandning Flytta den skadade personen till frisk luft direct och håll personen under uppsyn. Hudkontakt Avlägsna förorenade kläder och skor. Hud som har varit i kontakt med materialet tvättas grundligt med tvål och vatten. Hudrengöringsmedel kan användas. Använd EJ organiska lösningsmedel. Kontakt med ögonen Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj genast ögonen med rikliga mängder vatten (20-30 °C) till dess irritationen upphör och i minst 15 minuter. Se till att skölja under både övre och nedre ögonlock. Vid fortsatt irritation skall läkare uppsökas. Förtäring Vid förtäring, kontakta omgående läkare och ta med detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten. Ge den drabbade vatten att dricka om denne är vid medvetande. Försök EJ framkalla kräkning, annat än om läkaren rekommenderar detta. Sänk huvudet så att eventuella kräkningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen. Förebygg chock genom att hålla den skadade varm och i stillhet. Ge konstgjord andning om andningen upphör. Vid medvetslöshet: lägg den skadade i framstupa sidoläge. Tillkalla ambulans. Brännskada Ej tillämpligt

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Irritationseffekter: Produkten innehåller ämnen som är lokalirriterande vid hud-/ögonkontakt eller vid inandning. Kontakt med lokalirriterande ämnen kan resultera i att kontaktområdet blir mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Information till läkare Medtag detta säkerhetsdatablad.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel Rekommenderas: alkoholbeständigt skum, kolsyra, pulver, vattenånga. Vattenstråle bör ej användas eftersom det kan sprida branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Om produkten utsätts för höga temperaturen, t.ex. i händelse av brand, kan farliga nedbrytningsprodukter bildas. Dessa är: Kväveoxider. Koloxider. Vid brand utvecklas tät svart rök. Att utsättas för nedbrytningsprodukter kan utgöra hälsofara. Brandpersonal bör använda lämplig skyddsutrustning. Slutna behållare som utsätts för eld avkyls med vatten. Låt ej vatten från brandsläckning rinna ut i kloak och vattendrag.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Bär komplett skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Kontakta MSB på telefon: 0771-240240 för mer information.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Inga särskilda krav.

6.2 Miljöskyddsåtgärder Inga särskilda krav.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering Använd sand, kiselgur eller liknande till uppsamling av vätskor. Kontakta alltid det lokala brandförsvaret vid stora utsläpp. Rengöring utförs så lång möjligt med rengöringsmedel. Lösningsmedel bör undvikas.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt Se avsnitt 13 om hantering av avfall.

Se avsnitt 7 och 8 för skyddsföreskrifter.

AVSNITT 7: Hantering och lagring I enlighet med förordning (EG) 2015/830 4/9 ES

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna. Se avsnitt 8 om personligt skydd.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Förvaras alltid i behållare av samma material som originalbehållaren. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Lagringstemperatur 4 – 25 °C

7.3 Specifik slutanvändning Denna produkt bör endast användas för de användningar som beskrivs i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar Gränsvärden 2-(2-butoxietoxi)etanol Nivågränsvärde (NGV): 10 ppm | 68 mg/m³ Korttidsvärde (KTV): 15 ppm | 101 mg/m³ DNEL / PNEC DNEL (n-butylpyrrolidone): 2,5 mg/kg bw/day Exponering: Oralt Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning DNEL (n-butylpyrrolidone): 2,5 mg/kg bw/day Exponering: Oralt Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning DNEL (n-butylpyrrolidone): 5 mg/kg bw/day Exponering: Dermalt Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning DNEL (n-butylpyrrolidone): 17,4 mg/m3 Exponering: Inhalation Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning DNEL (n-butylpyrrolidone): 10 mg/kg bw/day Exponering: Dermalt Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Arbetare DNEL (n-butylpyrrolidone): 70,5 mg/m3 Exponering: Inhalation Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Arbetare DNEL (2-(2-butoxietoxi)etanol): 67,5 mg/kbm 10 ppm Exponering: Inhalation Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Arbetare DNEL (2-(2-butoxietoxi)etanol): 67,5 mg/kbm 10 ppm Exponering: Inhalation Exponeringens varaktighet: Långvarig – Lokala effekter – Arbetare DNEL (2-(2-butoxietoxi)etanol): 101,2 mg/kbm Exponering: Inhalation Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Lokala effekter – Arbetare DNEL (2-(2-butoxietoxi)etanol): 20 mg/kg/day Exponering: Dermalt Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Arbetare PNEC (n-butylpyrrolidone): 0,7955 mg/kg Exponering: Jord Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (n-butylpyrrolidone): 06336 mg/kg Exponering: Havsvatten sediment Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (n-butylpyrrolidone): 6,336 mg/kg Exponering: Färskvatten sediment Exponeringens varaktighet: Enstaka I enlighet med förordning (EG) 2015/830 5/9 ES PNEC (n-butylpyrrolidone): 30,62 mg/L Exponering: Reningsverk Exponeringens varaktighet: Kontinuerlig PNEC (n-butylpyrrolidone): 1 mg/L Exponering: Vatten Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (n-butylpyrrolidone): 0,08 mg/L Exponering: Havsvatten Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (n-butylpyrrolidone): 0,8 mg/L Exponering: Färskvatten Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (2-(2-butoxietoxi)etanol): 1 mg/L Exponering: Färskvatten Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (2-(2-butoxietoxi)etanol): 0,1 mg/L Exponering: Havsvatten Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (2-(2-butoxietoxi)etanol): 4,4 mg/kg Exponering: Färskvatten sediment Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (2-(2-butoxietoxi)etanol): 0,44 mg/kg Exponering: Havsvatten sediment Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (2-(2-butoxietoxi)etanol): 0,32 mg/kg Exponering: Jord Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (2-(2-butoxietoxi)etanol): 200 mg/L Exponering: Reningsverk Exponeringens varaktighet:

Enstaka 8.2 Begränsning av exponeringen Efterlevnad av hygieniska gränsvärden bör kontrolleras regelbundet. Generellt Iaktta normal industrihygien. Exponeringsscenarier Om det finns bilaga till detta säkerhetsdatablad, ska de exponeringsscenarier som anges i bilagan följas. Exponeringsgräns Yrkesmässiga användare omfattas av arbetsmiljölagstiftningens regler om maxkoncentrationer vid exponering. Se de arbetshygieniska gränsvärdena ovan. Tekniska åtgärder Luftburna gas- och dammkoncentrationer skall hållas på lägsta möjliga nivå och under de anmodade gränsvärdena (se ovan). Använd ev. punktutsug om den generella luftgenomströmningen i arbetslokalen inte är tillräcklig. Sörj för tydligt synbar skyltning av ögonsköljar och nödduschar. Hygieniska åtgärder Vid varje paus vid användning av produkten och vid arbetets slut skall de exponerade områdena på kroppen tvättas. Tvätta alltid händer, underarmar och ansikte. Begränsning av miljöexponering Inga särskilda krav. Personlig skyddsutrustning Allmänt Använd endast CE-märkt skyddsutrustning. Andningsskydd Vid otillräcklig ventilation Rekommenderad:

A. Klass 1 (låg kapacitet). Brun I enlighet med förordning (EG) 2015/830 6/9 ES Hudskydd Särskilda arbetskläder skall användas. Handskydd Se handskguiden Ögonskydd Använd skyddsglasögon med sidosköld.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Form Gel Färg Gult Lukt Lösningsmedel Lukttröskel (ppm) Ingen data tillgänglig. pH Ingen data tillgänglig. Viskositet (40°C) Ingen data tillgänglig. Densitet (g/cm³) 0,96 Fas förändringar Smältpunkt (°C) Ingen data tillgänglig. Kokpunkt (°C) 120-150 Ångtryck Ingen data tillgänglig. Sönderfallstemperatur (°C) Ingen data tillgänglig. Avdunstningshastighet (n-butylacetat = 100) Ingen data tillgänglig. Data om brand- och explosionsrisker Flampunkt (°C) Ingen data tillgänglig. Tändpunkt (°C) Ingen data tillgänglig. Självantändningstemperatur (°C) Ingen data tillgänglig. Explosionsgränser (% v/v) Ingen data tillgänglig. Explosiva egenskaper Ingen data tillgänglig. Löslighet Löslighet i vatten Löslig n-oktanol/vatten koefficient Ingen data tillgänglig.

9.2 Annan information Löslighet i fett (g/L) Ingen data tillgänglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 10.1 Reaktivitet Ingen data

10.2 Kemisk stabilitet Hållbarhet: 24 månader Hållbarhet efter öppning: 18 månader 10.3 Risken för farliga reaktioner Inga särskilda

10.4 Förhållanden som ska undvikas Inga särskilda

10.5 Oförenliga material Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter Produkten sönderdelas ej när den används i enlighet med avsnitt 1.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna Akut toxicitet Ämne: 2-(2-butoxietoxi)etanol Art: Råtta Test: LC50 Exponeringsväg: Inhalation I enlighet med förordning (EG) 2015/830 7/9 ES Resultat: >29 ppm (2h) Ämne: 2-(2-butoxietoxi)etanol Art: Råtta Test: LD50 Exponeringsväg: Oralt Resultat: 2410 mg/kg Ämne: 2-(2-butoxietoxi)etanol Art: Kanin Test: LD50 Exponeringsväg: Dermalt Resultat: 2764 mg/kg Frätande/irriterande på huden Irriterar huden. Allvarlig ögonskada/ögonirritation Orsakar allvarlig ögonirritation. Luftvägs-/hudsensibilisering Ingen data tillgänglig. Mutagenitet i könsceller Ingen data tillgänglig. Cancerogenitet Ingen data tillgänglig. Reproduktionstoxicitet Ingen data tillgänglig. Specifik organtoxicitet – enstaka exponering Ingen data tillgänglig. Specifik organtoxicitet – upprepad exponering Ingen data tillgänglig. Fara vid aspiration Ingen data tillgänglig. Långsiktiga effekter Irritationseffekter: Produkten innehåller ämnen som är lokalirriterande vid hud-/ögonkontakt eller vid inandning. Kontakt med lokalirriterande ämnen kan resultera i att kontaktområdet blir mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener.

AVSNITT 12: Ekologisk information 12.1 Toxicitet Ämne: 2-(2-butoxietoxi)etanol Art: Alger Test: EC50 Varaktighet: 96 h Resultat: >100 mg/l Ämne: n-butylpyrrolidone Art: Fisk Test: LC50 Varaktighet: 96 h Resultat: >100 mg/L Ämne: n-butylpyrrolidone Art: Alger Test: EC50 Varaktighet: 72 h Resultat: 130 mg/L Ämne: n-butylpyrrolidone Art: Vattenloppor Test: EC50 Varaktighet: 48 h Resultat: >100 mg/L

12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ämne Nedbrytbarhet vattenmiljö Test Resultat 2-(2-butoxietoxi)etanol n-butylpyrrolidone Ja Ja CO2 Evolution Test Ingen data 100% Ingen data

12.3 Bioackumuleringsförmåga I enlighet med förordning (EG) 2015/830 8/9 ES Ämne Potentiell bioackumulering LogPow BCF 2-(2-butoxietoxi)etanol n-butylpyrrolidone Nej Nej 1 Ingen data Ingen data Ingen data

12.4 Rörlighet i jord 2-(2-butoxietoxi)etanol: Log Koc= 0,8703, Beräknat från LogPow (Hög rörlighet.).

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- och/eller vPvB-ämnen.

12.6 Andra skadliga effekter Inga särskilda AVSNITT 13: Avfallshantering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Denna produkt omfattas av bestämmelser om farligt avfall. Avfall EWC-kod 20 01 13


Lösningsmedel
Annan märkning
Ej tillämpligt
Förorenad förpackning
Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.
AVSNITT 14: Transportinformation
14.1 – 14.4
Ej farligt gods i enlighet med ADR, IATA och IMDG.
ADR/RID

14.1 UN-nummer

14.2 Officiell transportbenämning

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

Kommentar

Tunnelrestriktionskod

IMDG

UN-no.

Proper Shipping Name

Class

PG*

EmS

MP**

Hazardous constituent

IATA/ICAO

UN-no.

Proper Shipping Name

Class

PG*

14.5 Miljöfaror

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol och IBC-koden
Ingen data
() Packing group (*) Marine pollutant
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
9/9
ES
AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Användningsrestriktioner

Krav på särskild utbildning

Annat

Ej tillämpligt

Seveso

Biocid reg. nr.
Ej tillämpligt
Källor
AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
Nej
3827228612, 7.0.1.11 AVSNITT 16: Annan information
Ordalydelse för H-fraser som anges i avsnitt 3
H302 – Skadligt vid förtäring.
H315 – Irriterar huden.
H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation.

Fullständig ordalydelse av identifierade användningar som nämns i avsnitt 1

Andra märkningsuppgifter
Ej tillämpligt
Annat
I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) baseras bedömningen av blandningens klassificering på:
Blandningens klassificering gällande hälsorisker har skett i enlighet med beräkningsmetoder angivna i förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)
Det rekommenderas att utlämna detta säkerhetsdatablad till den faktiska användaren av produkten.
Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad är baserat på vår nuvarande kunskap. Informationen på säkerhetsdatabladen bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. Detta säkerhetsdatablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt. Användes produkten på annat sätt eller i annan applikation än den som produkten ursprungligen utvecklats för, eller rekommenderats till, sker detta helt under användarens ansvar. Avsikten med detta säkerhetsdatablad är att beskriva säkerhetskraven för produkten. Det får inte uppfattas som en garanti för produktens egenskaper och informationerna kan inte ersätta ett produktdatablad.
Modifierad data i jämförelse med tidigare utgåva är märkt med en blå trekant (Första siffran i SDB version).
Säkerhetsdatabladet är validerat av
MK
Datum för senaste väsentliga revidering (Första siffran i SDB version)
2019-05-06(1.0)
Datum för senaste mindre revidering (Sista siffran i SDB version)
2019-05-06
ALPHAOMEGA. Licens nr.:3827228612, 7.0.1.11
www.chymeia.com

ES 1, miljö- och användaranpassad färglyftare, prestationskemikalie för Rengöringsgrad 1 på hela plåttak och plåtfasad. ES 1 ger intakt färgskinn på metallen. Inga rester eller minimalt på marken, beroende av vald skjuvningsmetod, 25 liter

Art.nr: 7638-025

ES 1, färglyftaren ute för intakt ”färgskinn” för tak eller fasad. Prestationskemikalie för styrd färgborttagning. Färglyftare för plast- och dispersionsfärg samt några linoljefärger. Användarvänlig, miljö- och hälsoanpassad produkt för din yta, (ändrar inte pH värdet) och din hälsa, (ingen upphettning och skrapning som tex. kan orsaka blyförgiftning). Verkn.tid; 2-15 tim. 2 tim vid 40*C på ytan / 3,5 tim /20*C /7 tim vid10*C.. Art.nr: 7638

ES1 Färglyfning - ES-Metoden Takcare
Färglyftaren för plåt tak - ES-Metoden

Arbetsbeskrivning: Täck känsliga växter samt plast och gummi. Integrera, kapsla in gammal färg med den tjockflytande ES 1, och omhändertagande. Miljö avfallshantera den gamla färgen. ES 1 använder du på material som tex. trä, sten, betong, aluminium inkl. metall. ES 1 innehåller organiska lösningsmedel för bl.a. akryl, alkyd, några linoljefärger. Etsar ej ”modernt” glas (gäller ej plexiglas). Ju kallare yta, desto tjockare behov. Ev. tillsätt värme för snabbare verkan. Skölj efteråt uppifrån och ned, med varmt vatten i grov svamp, borste el. från vattenslang. Arbetsbeskrivning: Applicera koncentrat, i torra förhållanden via högtrycksspruta, roller eller pensel som spackelspade, flödigt i två steg på stående yta. Lyfter färg från tex. yttertak och yttervägg. Produkten är biologiskt nedbrytbar. Plåttak: Se takcare.se för borttagning av Plastisol på plåttak på hemsidan, som produkten är framtagen för. ES 1 tränger då ned inunder grundfärgen och bryter vidhäftningen, varvid även toppfärgen lyfts. Eventuellt kokar den inte på ytan. Du ser därför inte när den är klar, kräver att du testar med metallspets. Packningarna i högtryckspump måste klara lösningsmedel. Flatstråle med högtrycksvatten 100-300 bar/ 90*C. Inget vatten på yta där ES 1 verkar. Utomhus på tak och fasad: ES-metoden eller ES metoden, se www.takcare.se. Ju kallare yta desto tjockare behov. Ev. tillsätt värme för snabbare verkan. Arbetstemp: -5ºC — +40°C (60 °C i behållare), på metall från ca +3°C. Pris: 2 837 SEK/25 LITER DUNK

Efter ES 1. Inför ommålning med rätt ytskydd.

BESÖK BUTIKEN