Säkerhetsdatablad gällande produkten ES 4-takcare

Säkerhetsdatablad SDB - ES-Metoden takcare PDF 2020

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878
Sida 1 av 14
SÄKERHETSDATABLAD
ES 4
AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn
ES 4
Produkt nr.
7642
Unik formuleringsidentifierare (UFI)
9WA0-M0V5-F004-MUHU
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen
Klotterborttagare
Användningar som det avråds från
Inga särskilda
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Företagsuppgifter
TAK CARE
Vipvägen 7
SE – 74633 Bålsta
Sweden
+46 707 880 320
www.takcare.se
Kontaktperson
Christer Grenbäck
E-post
info@takcare.se
SDB utarbetad
2021-03-15
SDB Version
1.0
1.4 Telefonnummer för nödsituationer
Akut: Ring 112, begär giftinformation. Öppet dygnet runt.
Mindre akut: Ring 010-456 6700. Öppet dygnet runt.
Se avsnitt 4 om åtgärder vid första hjälpen.
AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
Inte klassificerad enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 (CLP)
2.2 Märkningsuppgifter
Faropiktogram
Ej tillämpligt
Signalord
Ej tillämpligt
Faroangivelser
Ej tillämpligt
Skyddsangivelser
ES 4
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878
Sida 2 av 14

Allmänt

Förebyggande

Åtgärder

Förvaring

Avfall

Innehåller
Inga särskilda
2.3 Andra faror
Annan märkning
EUH210, Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Annat
Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBToch/
eller vPvB-ämnen.
AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.2 Blandningar
Produkt/Ämne Identifierare % w/w Klassificering Noter
Dimetylglutarat CAS No.: 1119-40-0
EC No.: 214-277-2
REACH No.: 01-
2119900156-49-XXXX
Index No.:
40-60%
dimethyl adipate CAS No.: 627-93-0
EC No.: 211-020-6
REACH No.: 01-
2119475445-32-XXXX
Index No.:
10-15%
Dimethyl succinate CAS No.: 106-65-0
EC No.: 203-419-9
REACH No.: 01-
2119475445-32-XXXX
Index No.:
10-15%
2-butoxietanol CAS No.: 111-76-2
EC No.: 203-905-0
REACH No.: 01-
2119475108-36
Index No.: 603-014-00-0
5-<9.9% Acute Tox. 4, H332
Eye Irrit. 2, H319
Skin Irrit. 2, H315
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H302
EU
ES 4
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878
Sida 3 av 14
Trietanolamin CAS No.: 102-71-6
EC No.: 203-049-8
REACH No.: 01-
2119486482-31-
Index No.:

3-5%

Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 – om de är
tillgängliga.
Annan information
EU: europeiskt yrkeshygieniskt gränsvärde.
AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Allmänt
Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning – ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad.
Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. Ge
aldrig en medvetslös person vatten eller liknande.
Inandning
I fall av andningssvårigheter eller irritation i andningsvägarna: Flytta den skadade personen till frisk luft direkt
och håll personen under uppsyn.
Hudkontakt
Vid irritation: Tvätta av produkten. Vid ihållande irritation: kontakta läkare.
Kontakt med ögonen
I fall av ögonirritation: Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj genast med vatten (20-30 °C) i minst 5 minuter.
Uppsök läkare.
Förtäring
Ge personen rikligt att dricka och håll personen under uppsyn. Vid illamående: Kontakta omgående läkare och ta
med detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten. Framkalla ej kräkning, annat än om läkaren
rekommenderar detta. Sänk huvudet så att eventuella kräkningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen.
Brännskada
Ej tillämpligt
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Inga särskilda
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Inga särskilda
Information till läkare
Medtag detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten.
AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1 Släckmedel
Lämpliga släckmedel: alkoholbeständigt skum, kolsyra, pulver, vattenånga.
Olämpliga släckmedel: Vattenstråle bör ej användas eftersom det kan sprida branden.
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Vid brand utvecklas tät rök. Att utsättas för nedbrytningsprodukter kan utgöra hälsofara. Slutna behållare som
utsätts för eld avkyls med vatten. Låt ej vatten från brandsläckning rinna ut i kloak och vattendrag.
Om produkten utsätts för höga temperaturen, t.ex. i händelse av brand, kan farliga nedbrytningsprodukter
bildas. Dessa är:
Kväveoxider (NOₓ).
Koloxider (CO / CO2).
ES 4
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878
Sida 4 av 14
5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
Brandpersonal bör använda lämplig skyddsutrustning.
AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Inga särskilda krav.
6.2 Miljöskyddsåtgärder
Undvik utsläpp i sjöar, åar, kloaker etc.
6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering
Utsläpp skall begränsas och samlas upp med granulat eller liknande, enligt bestämmelserna om farligt avfall.
Använd sand, kiselgur eller liknande till uppsamling av vätskor. Kontakta alltid det lokala brandförsvaret vid
stora utsläpp.
Rengöring utförs så långt som möjligt med rengöringsmedel. Lösningsmedel bör undvikas.
6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 13 om hantering av avfall.
Se avsnitt 7 och 8 för skyddsföreskrifter.
AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering
Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna.
Se avsnitt 8 om personligt skydd.
7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.
Förvaras alltid i behållare av samma material som originalbehållaren.
Lagringstemperatur
Temperatur
4 – 25 Celcius
Oförenliga material
Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
7.3 Specifik slutanvändning
Denna produkt bör endast användas för de användningar som beskrivs i avsnitt 1.2.
AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
_ Dimetylglutarat Nivågränsvärde (8 timmar) (ppm): 5 Nivågränsvärde (8 timmar) (mg/m³): 33 _
dimethyl adipate
Nivågränsvärde (8 timmar) (ppm): 5
Nivågränsvärde (8 timmar) (mg/m³): 36
_ Dimethyl succinate Nivågränsvärde (8 timmar) (ppm): 5 Nivågränsvärde (8 timmar) (mg/m³): 30 _
2-butoxietanol
Korttidsgränsvärde (15 minuter) (ppm): 50
Korttidsgränsvärde (15 minuter) (mg/m³): 246
ES 4
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878
Sida 5 av 14
Nivågränsvärde (8 timmar) (ppm): 10
Nivågränsvärde (8 timmar) (mg/m³): 50
Anmärkningar:
H = Ämnet kan lätt upptas genom huden
__
Trietanolamin
Korttidsgränsvärde (15 minuter) (ppm): 1,6
Korttidsgränsvärde (15 minuter) (mg/m³): 10
Nivågränsvärde (8 timmar) (ppm): 0,8
Nivågränsvärde (8 timmar) (mg/m³): 5
Anmärkningar:
H = Ämnet kan lätt upptas genom huden
V = Vägledande korttidsgränsvärde
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) och senare ändring
AFS 2020:6.
DNEL
Produkt/Ämne DNEL Exponeringsväg Varaktighet
Dimetylglutarat 5 mg/m3 Inandning Långvarig – Lokala
effekter – Allmän
befolkning
Dimetylglutarat 8,3 mg/m3 Inandning Långvarig – Lokala
effekter – Arbetare
dimethyl adipate 8,3 mg/m3 Inandning Långvarig – Lokala
effekter – Arbetare
dimethyl adipate 5 mg/m3 Inandning Långvarig – Lokala
effekter – Allmän
befolkning
Dimethyl succinate 6,3 mg/kg bw/day Hud Långvarig –
Systemiska effekter –
Arbetare
Dimethyl succinate 33,5 mg/m3 Inandning Långvarig –
Systemiska effekter –
Arbetare
Dimethyl succinate 1,1 mg/m3 Inandning Långvarig – Lokala
effekter – Arbetare
Dimethyl succinate 1,1 mg/m3 Inandning Kortvarig – Lokala
effekter – Arbetare
Dimethyl succinate 67 mg/m3 Inandning Kortvarig –
Systemiska effekter –
Arbetare
Dimethyl succinate 12,6 mg/kg bw/day Hud Kortvarig –
Systemiska effekter –
Arbetare
2-butoxietanol 59 mg/kbm Inandning Långvarig –
Systemiska effekter –
Allmän befolkning
Långvarig –
Systemiska effekter –
2-butoxietanol 75 mg/kg bw/day Hud
ES 4
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878
Sida 6 av 14
Allmän befolkning
2-butoxietanol 147 mg/kbm Inandning Kortvarig – Lokala
effekter – Allmän
befolkning
2-butoxietanol 26,7 mg/kg bw/day Oralt Kortvarig –
Systemiska effekter –
Allmän befolkning
2-butoxietanol 426 mg/kbm Inandning Kortvarig –
Systemiska effekter –
Allmän befolkning
2-butoxietanol 89 mg/kg bw/day Kortvarig –
Systemiska effekter –
Allmän befolkning
2-butoxietanol 98 mg/kg bw/day Inandning Långvarig –
Systemiska effekter –
Arbetare
2-butoxietanol 125 mg/kg bw/day Hud Långvarig –
Systemiska effekter –
Arbetare
2-butoxietanol 246 mg/kbm Inandning Kortvarig – Lokala
effekter – Arbetare
2-butoxietanol 1091 mg/kbm Inandning Kortvarig –
Systemiska effekter –
Arbetare
2-butoxietanol 89 mg/kg bw/day Hud Kortvarig –
Systemiska effekter –
Arbetare
2-butoxietanol 6,3 mg/kg bw/day Oralt Långvarig –
Systemiska effekter –
Allmän befolkning
PNEC
Produkt/Ämne PNEC Exponeringsväg Exponeringens
varaktighet
Dimetylglutarat 0,0031 mg/L Havsvatten Enstaka
Dimetylglutarat 0,31 mg/L Vatten
Dimetylglutarat 0,031 mg/L Sötvatten Enstaka
Dimetylglutarat 0,15 mg/kg Sötvattenssediment
Dimetylglutarat 0,015 mg/kg Havsvatten sediment
Dimetylglutarat 10 mg/L Avloppsreningsverk
Dimetylglutarat 0,113 mg/kg soil dw Jord
dimethyl adipate 0,018 mg/L Sötvatten
dimethyl adipate 10 mg/L Avloppsreningsverk
dimethyl adipate 0,16 mg/kg sediment dw Sötvattenssediment
ES 4
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878
Sida 7 av 14
dimethyl adipate 0,18 mg/L Vatten Kontinuerlig
dimethyl adipate 0,016 mg/kg sediment dw Havsvatten sediment
dimethyl adipate 0,09 mg/kg soil dw Jord
dimethyl adipate 0,0018 mg/L Havsvatten
Dimethyl succinate 5 μg/L Havsvatten
Dimethyl succinate 50 μg/L Sötvatten
Dimethyl succinate 137 μg/kg sediment dw Sötvattenssediment
Dimethyl succinate 10000 μg/L Avloppsreningsverk
Dimethyl succinate 137μg/kg soil dw Jord
Dimethyl succinate 500 μg/L Vatten Kontinuerlig
Dimethyl succinate 14 μg/kg sediment dw Havsvatten sediment
2-butoxietanol 8,8 mg/L Sötvatten Enstaka
2-butoxietanol 0,88 mg/L Havsvatten Enstaka
2-butoxietanol 9,1 mg/L Vatten Kontinuerlig
2-butoxietanol 463 mg/L Avloppsreningsverk Enstaka
2-butoxietanol 34,6 mg/kg Sötvattenssediment Enstaka
2-butoxietanol 3,46 mg/kg Havsvatten sediment Enstaka
2-butoxietanol 2,33 mg/kg Jord Enstaka
8.2 Begränsning av exponeringen
Efterlevnad av hygieniska gränsvärden bör kontrolleras regelbundet.
Generellt
Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna.
Exponeringsscenarier
Det finns inga implementerade exponeringsscenarier för denna produkt.
Exponeringsgräns
Yrkesmässiga användare omfattas av arbetsmiljölagstiftningens regler om maxkoncentrationer vid exponering.
Se de arbetshygieniska gränsvärdena ovan.
Tekniska åtgärder
Luftburna gas- och dammkoncentrationer skall hållas på lägsta möjliga nivå och under de anmodade
gränsvärdena (se ovan). Använd ev. punktutsug om den generella luftgenomströmningen i arbetslokalen inte är
tillräcklig. Sörj för tydligt synbar skyltning av ögonsköljar och nödduschar.
Hygieniska åtgärder
Vid varje paus vid användning av produkten och vid arbetets slut skall de exponerade områdena på kroppen
tvättas. Tvätta alltid händer, underarmar och ansikte.
Begränsning av miljöexponering
Inga särskilda krav.
Individuella skyddsåtgärder
Allmänt
Använd endast CE-märkt skyddsutrustning.
Andningsskydd
Arbetssituation Typ Klass Färg Standarder

 • Andningsskydd behövs inte om – – –
  ES 4
  Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878
  Sida 8 av 14
  Arbetssituation Typ Klass Färg Standarder
  ventilationen är tillräcklig
  Hudskydd
  Arbetssituation Rekommenderad Typ/Kategori Standarder
  Särskilda arbetskläder skall användas. – –
  Handskydd
  Arbetssituation Handskmaterial Handsktjocklek
  (mm)
  Genombrottstid
  (min.)
  Standarder
  Nitril 0,4 >480 EN374-2
  Ögonskydd
  Arbetssituation Typ Standarder
  Använd skyddsglasögon med sidosköld. EN166
  AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
  9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
  Form
  Gel
  Färg
  Gult
  Lukt / Lukttröskel (ppm)
  Mild
  pH
  Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
  Densitet (g/cm³)
  1.05
  Viskositet
  40000-45000 centistokes
  Partikelegenskaper
  Gäller inte för vätskor.
  Fas förändringar
  Smältpunkt (°C)
  Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
  Mjukpunkt/mjukpunktsintervall (vaxer och pastor) (°C)
  Gäller inte för vätskor.
  Kokpunkt (°C)
  120-150
  Ångtryck
  Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
  Ångdensitet
  Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
  Sönderfallstemperatur (°C)
  ES 4
  Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878
  Sida 9 av 14
  Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
  Data om brand- och explosionsrisker
  Flampunkt (°C)
  Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
  Tändpunkt (°C)
  Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
  Självantändningstemperatur (°C)
  Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
  Explosionsgränser (% v/v)
  Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
  Löslighet
  Löslighet i vatten
  Olöslig
  n-oktanol/vatten koefficient
  Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
  Löslighet i fett (g/L)
  1000.00
  9.2 Annan information
  Avdunstningshastighet (n-butylacetat = 100)
  Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
  AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
  10.1 Reaktivitet
  Ingen data tillgänglig
  10.2 Kemisk stabilitet
  Produkten är stabil under de förhållanden som anges i avsnitt 7.
  10.3 Risken för farliga reaktioner
  Inga särskilda
  10.4 Förhållanden som ska undvikas
  Inga särskilda
  10.5 Oförenliga material
  Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
  10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
  Produkten sönderdelas ej när den används i enlighet med avsnitt 1.
  AVSNITT 11: Toxikologisk information
  11.1 Information om de toxikologiska effekterna
  Akut toxicitet
  Produkt/Ämne Test Art Exponeringsväg Test Resultat Annan information
  Dimetylglutarat Råtta Hud LD50 >2000 mg/kgbw
  Dimetylglutarat Råtta Inandning LC50 >11 (4h) mg/L
  Dimetylglutarat Råtta Oralt LD50 >5000 mg/kgbw
  dimethyl adipate Råtta Oralt LD50 >5000 mg/kgbw
  dimethyl adipate Råtta Hud LD50 >2000 mg/kgbw
  dimethyl adipate Råtta Inandning LC50 (4 timmar) >11 mg/L
  Dimethyl succinate Råtta Oralt LD50 6892 mg/kgbw
  Dimethyl succinate Råtta Hud LD50 >2000 mg/kgbw
  ES 4
  Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878
  Sida 10 av 14
  2-butoxietanol Råtta Oralt LD50 2000 mg/kg ·
  2-butoxietanol Råtta Inandning LC50 2,2 mg/l (4 h) ·
  2-butoxietanol Råtta Hud LD50 2270 mg/kg ·
  2-butoxietanol Kanin Hud LD50 220 mg/kg ·
  Trietanolamin Råtta Oralt LD50 7200 mg/kg
  Trietanolamin Kanin Hud LD50 >2000 mg/kg
  Frätande/irriterande på huden
  Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
  Allvarlig ögonskada/ögonirritation
  Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
  Luftvägssensibilisering
  Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
  Hudsensibilisering
  Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
  Mutagenitet i könsceller
  Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
  Cancerogenitet
  Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
  Reproduktionstoxicitet
  Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
  Specifik organtoxicitet – enstaka exponering
  Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
  Specifik organtoxicitet – upprepad exponering
  Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
  Fara vid aspiration
  Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
  11.2. Information om andra faror
  Långsiktiga effekter
  Inga särskilda
  Hormonstörande egenskaper
  Inga särskilda
  Annan information
  2-butoxietanol: Substansen har klassificerats i grupp 3 av IARC.
  Trietanolamin: Substansen har klassificerats i grupp 3 av IARC.
  AVSNITT 12: Ekologisk information
  12.1 Toxicitet
  Produkt/Ämne Test Art Del av
  miljön
  Varaktighet Test Resultat Annan information
  Dimetylglutarat Fisk 96 timmar LC50 18-24 ppmV
  Dimetylglutarat Vattenloppor 48 timmar EC50 112-150
  ppmV
  dimethyl adipate Fisk 96 timmar LC50 18-24 ppmV
  dimethyl adipate Alger 72 timmar EC50 >100 mg/L
  dimethyl adipate Vattenloppor 48 timmar EC50 112-150
  ppmV
  ES 4
  Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878
  Sida 11 av 14
  Dimethyl succinate Fisk 96 timmar LC50 50-100
  mg/L
  Dimethyl succinate Alger 72 timmar EC50 >100 mg/L
  Dimethyl succinate Vattenloppor 48 timmar EC50 >100 mg/L
  2-butoxietanol Fisk 96 timmar LC50 1474 mg/l ·
  2-butoxietanol Alger 72 timmar EC50 1840 mg/l ·
  2-butoxietanol Vattenloppor 48 timmar EC50 1550 mg/l ·
  Trietanolamin Vattenloppor 24 timmar EC50 2038 mg/L
  Trietanolamin Alger 72 timmar EC50 516 mg/L
  12.2 Persistens och nedbrytbarhet
  Produkt/Ämne Nedbrytbarhet vattenmiljö Test Resultat
  Dimetylglutarat Ja OECD 301 D 70%
  dimethyl adipate Ja OECD 301 A 100%
  Dimethyl succinate Ja OECD 301 B 74,1 %
  2-butoxietanol Ja OECD 301 B 90%
  Trietanolamin Ja
  12.3 Bioackumuleringsförmåga
  Produkt/Ämne Test Potentiell
  bioackumulering
  LogPow BCF Annan information
  Dimetylglutarat Nej Ingen data
  tillgänglig
  Ingen data
  tillgänglig
  dimethyl adipate Nej Ingen data
  tillgänglig
  Ingen data
  tillgänglig
  Dimethyl succinate Nej Ingen data
  tillgänglig
  Ingen data
  tillgänglig
  2-butoxietanol Nej Ingen data
  tillgänglig
  Ingen data
  tillgänglig
  Trietanolamin Nej Ingen data
  tillgänglig
  -2.3
  12.4 Rörlighet i jord
  Ingen data tillgänglig
  12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
  Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBToch/
  eller vPvB-ämnen.
  12.6. Hormonstörande egenskaper
  Inga särskilda
  12.7. Andra skadliga effekter
  Inga särskilda
  AVSNITT 13: Avfallshantering
  13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
  ES 4
  Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878
  Sida 12 av 14
  Denna produkt omfattas av bestämmelser om farligt avfall.
  Efter utspädning med vatten kan små kvantiteter tillåtas gå till vattenreningsverk. Tomma förpackningar och
  produktrester skall hanteras på ett miljöriktigt sätt enligt gällande lagar och bestämmelser. Företaget är anslutet
  till REPA.
  Försök inte att återfylla eller rengöra förpackningen.
  EWC-kod
  20 01 13* Lösningsmedel
  Annan märkning
  Ej tillämpligt
  Förorenad förpackning
  Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av
  produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.
  AVSNITT 14: Transportinformation
  14.1 – 14.4
  Ej farligt gods i enlighet med ADR, IATA och IMDG.
  ADR/RID
  Ej tillämpligt
  IMDG
  Ej tillämpligt
  IATA
  Ej tillämpligt
  MARINE POLLUTANT
  Nej
  14.5 Miljöfaror
  Ej tillämpligt
  14.6 Särskilda skyddsåtgärder
  Ej tillämpligt
  14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol och IBC-koden
  Ingen data tillgänglig
  AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
  15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
  Användningsrestriktioner
  Endast för yrkesmässigt bruk.
  Gravida och ammande skall ej utsättas för påverkan från produkten. Risken samt möjligheterna till tekniska
  försiktighetsåtgärder eller anpassning av arbetsplatsen för att undvika sådan påverkan skall därför övervägas.
  Krav på särskild utbildning
  Inga särskilda krav.
  SEVESO – Farokategorier / Farliga ämnen
  Ej tillämpligt
  Annat
  Ej tillämpligt
  Källor
  Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare med
  senare ändringar, senast AFS 2018:7.
  Avfallsförordning (2020:614)
  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering,
  märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).
  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering,
  utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).
  15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
  ES 4
  Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878
  Sida 13 av 14
  Nej
  AVSNITT 16: Annan information
  Ordalydelse för H-fraser som anges i avsnitt 3
  H332, Skadligt vid inandning.
  H319, Orsakar allvarlig ögonirritation.
  H315, Irriterar huden.
  H312, Skadligt vid hudkontakt.
  H302, Skadligt vid förtäring.
  Förkortningar och akronymer
  ADR = Europeisk överenskommelse om transport av farligt gods på väg
  ATE = Uppskattad akut toxicitet
  BCF = Biokoncentrationsfaktor
  CAS = Registeringsnummer som tilldelats av Chemical Abstract Services
  CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och
  förpackning av ämnen och blandningar
  CSA = Kemikaliesäkerhetsbedömning
  CSR = Kemikaliesäkerhetsrapport
  DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)
  EINECS = European Inventory of Existing Commercial chemical Substances
  ES = Exponeringsscenario
  EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP
  EWC = Europeiska avfallskatalogen
  GHS = Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemiska ämnen och beredningar
  IATA = International Air Transport Association
  IMDG = International Maritime Dangerous Goods
  LogPow = logaritmen av fördelningskoefficienten oktanol/vatten
  MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol
  of 1978. (”Marpol” = marine pollution)
  NGV = Tidsvägt medelvärde
  OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development
  PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska
  PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt
  REACH = Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Förordning (EG) nr 1907/2006)
  RRN = REACH registreringsnummer
  SCL = Specifik koncentrationsbegränsning.
  STOT-RE = Toxicitet för specifikt målorgan – upprepad exponering
  STOT-SE = Toxicitet för specifikt målorgan – enstaka exponering
  SVHC = Särskilt farliga ämnen
  UN = Förenta Nationerna
  UVCB = Komplext kolväteämne
  VOC = Flyktiga organiska ämnen
  vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande
  Annat
  Ej tillämpligt
  Säkerhetsdatabladet är validerat av

  Annat
  Modifierad data i jämförelse med tidigare utgåva är märkt med en blå trekant (Första siffran i SDB version).
  Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad är baserat på vår nuvarande kunskap. Informationen på
  säkerhetsdatabladen bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. Detta
  säkerhetsdatablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som
  ingrediens i annan produkt. Användes produkten på annat sätt eller i annan applikation än den som produkten
  ursprungligen utvecklats för, eller rekommenderats till, sker detta helt under användarens ansvar. Avsikten med
  ES 4
  Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878
  Sida 14 av 14

Säkerhetsdatablad gällande produkten ES 3 – takcare

Säkerhetsdatablad SDB - ES-Metoden takcare PDF 2020

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn
ES 3
Produkt nr.
7641
Unik formuleringsidentifierare (UFI)
Ej tillämpligt
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen
Färgborttagare
Användningar som det avråds från
Inga särskilda
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Företagsuppgifter
TAK CARE
Vipvägen 7
SE – 74633 Bålsta
Sweden
+46 707 880 320
www.takcare.se
Kontaktperson
Christer Grenbäck
E-post
info@takcare.se
SDB utarbetad
2020-11-30
SDB Version
1.0
1.4 Telefonnummer för nödsituationer
Akut: Ring 112, begär giftinformation. Öppet dygnet runt.
Mindre akut: Ring 010-456 6700. Öppet dygnet runt.
Se avsnitt 4 om åtgärder vid första hjälpen.
AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
Acute Tox. 4; H302, Skadligt vid förtäring.
Acute Tox. 4; H332, Skadligt vid inandning.
2.2 Märkningsuppgifter
Faropiktogram
ES 3
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2015/830
Sida 2 av 11
Signalord
Varning
Faroangivelser
Skadligt vid förtäring.
Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelser

Allmänt

Förebyggande
P261, Undvik att inandas dimma / ångor.
P264, Tvätta händerna och exponerad hud grundligt efter användning.
P271, Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
Åtgärder
P304+P340, VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
P312, Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN / läkare.

Förvaring

Avfall
P501, Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.
Innehåller
benzylalkohol
2.3 Andra faror
Annan märkning
Ej tillämpligt
Annat
Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBToch/
eller vPvB-ämnen.
AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.2 Blandningar
Produktens/beståndsdelens
namn
Identifierare % w/w Klassificering Noter
benzylalkohol CAS No.: 100-51-6
EC No.: 202-859-9
REACH No.: 01-
2119492630-38-xxxx
Index No.: 603-057-00-5
95-100% Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H332
Trietanolamin CAS No.: 102-71-6
EC No.: 203-049-8
REACH No.: 01-
2119486482-31-
Index No.:

1-3%

Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 – om de är
tillgängliga.
Annan information
Inga särskilda
ES 3
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2015/830
Sida 3 av 11
AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Allmänt
Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning – ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad.
Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. Ge
aldrig en medvetslös person vatten eller liknande.
Inandning
I fall av andningssvårigheter eller irritation i andningsvägarna: För ut den skadade personen i friska luften. Sörj
för att den skadade har tillsyn. Förebygg chock genom att hålla den skadade varm och i stillhet. Ge konstgjord
andning om andningen upphör. Vid medvetslöshet: lägg den skadade i framstupa sidoläge. Tillkalla ambulans.
Hudkontakt
Vid irritation: Tvätta av produkten. Vid ihållande irritation: kontakta läkare.
Kontakt med ögonen
I fall av ögonirritation: Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj genast med vatten (20-30 °C) i minst 5 minuter.
Uppsök läkare.
Förtäring
Vid förtäring, kontakta omgående läkare. Ge den drabbade vatten att dricka om denne är vid medvetande.
Försök EJ framkalla kräkning, annat än om läkaren rekommenderar detta. Sänk huvudet så att eventuella
kräkningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen. Förebygg chock genom att hålla den skadade varm och i
stillhet. Ge konstgjord andning om andningen upphör. Vid medvetslöshet: lägg den skadade i framstupa
sidoläge. Tillkalla ambulans.
Brännskada
Ej tillämpligt
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Inga särskilda
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN / läkare.
Information till läkare
Medtag detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten.
AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1 Släckmedel
Lämpliga släckmedel: alkoholbeständigt skum, kolsyra, pulver, vattenånga.
Olämpliga släckmedel: Vattenstråle bör ej användas eftersom det kan sprida branden.
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Vid brand utvecklas tät rök. Att utsättas för nedbrytningsprodukter kan utgöra hälsofara. Slutna behållare som
utsätts för eld avkyls med vatten. Låt ej vatten från brandsläckning rinna ut i kloak och vattendrag.
Om produkten utsätts för höga temperaturen, t.ex. i händelse av brand, kan farliga nedbrytningsprodukter
bildas. Dessa är:
Kväveoxider (NOₓ).
Koloxider (CO / CO2).
5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
Använd skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Om exponering skett, kontakta Giftinformationscentralen
(tel 112, 24/7) för rådgivning.
AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Inga särskilda krav.
6.2 Miljöskyddsåtgärder
Undvik utsläpp i sjöar, åar, kloaker etc.
6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering
ES 3
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2015/830
Sida 4 av 11
Använd sand, kiselgur eller liknande till uppsamling av vätskor. Kontakta alltid det lokala brandförsvaret vid
stora utsläpp.
Rengöring utförs så långt som möjligt med rengöringsmedel. Lösningsmedel bör undvikas.
6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 13 om hantering av avfall.
Se avsnitt 7 och 8 för skyddsföreskrifter.
AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering
Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna.
Se avsnitt 8 om personligt skydd.
7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Förvaras alltid i behållare av samma material som originalbehållaren.
Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.
Lagringstemperatur
Temperatur
4 – 25 Celcius
Oförenliga material
Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
7.3 Specifik slutanvändning
Denna produkt bör endast användas för de användningar som beskrivs i avsnitt 1.2.
AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
__
Trietanolamin
Korttidsgränsvärde (15 minuter) (ppm): 1,6
Korttidsgränsvärde (15 minuter) (mg/m³): 10
Nivågränsvärde (8 timmar) (ppm): 0,8
Nivågränsvärde (8 timmar) (mg/m³): 5
Anmärkningar:
H = Ämnet kan lätt upptas genom huden
V = Vägledande korttidsgränsvärde
Arbetsmiljöförordningen (1977:1166), med ändringar (senast AFS 2018:1)
DNEL
Produktens/beståndsdelens
namn
DNEL Exponeringsväg Varaktighet
benzylalkohol 40 mg/kg bw/day Hud Kortvarig –
Systemiska effekter –
Arbetare
benzylalkohol 20 mg/kg bw/day Oralt Kortvarig –
Systemiska effekter –
Allmän befolkning
benzylalkohol 22 mg/m3 Inandning Långvarig –
Systemiska effekter –
Arbetare
benzylalkohol 8 mg/kg bw/day Hud Långvarig –
ES 3
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2015/830
Sida 5 av 11
Systemiska effekter –
Arbetare
benzylalkohol 110 mg/m3 Inandning Kortvarig –
Systemiska effekter –
Arbetare
benzylalkohol 5,4 mg/m3 Inandning Långvarig –
Systemiska effekter –
Allmän befolkning
benzylalkohol 4 mg/kg bw/day Hud Långvarig –
Systemiska effekter –
Allmän befolkning
benzylalkohol 4 mg/kg bw/day Oralt Långvarig –
Systemiska effekter –
Allmän befolkning
benzylalkohol 27 mg/m3 Inandning Kortvarig –
Systemiska effekter –
Allmän befolkning
benzylalkohol 20 mg/kg bw/day Hud Kortvarig –
Systemiska effekter –
Allmän befolkning
PNEC
Produktens/beståndsdelens
namn
PNEC Exponeringsväg Exponeringens
varaktighet
benzylalkohol 2,3 mg/L Vatten Kontinuerlig
benzylalkohol 0,1 mg/L Havsvatten Enstaka
benzylalkohol 39 mg/L Avloppsreningsverk Enstaka
benzylalkohol 5,27 mg/kg Sötvattenssediment Enstaka
benzylalkohol 1 mg/L Sötvatten Enstaka
benzylalkohol 0,456 mg/kg Jord Enstaka
benzylalkohol 0,527 mg/kg Havsvatten sediment Ingen data
tillgänglig
8.2 Begränsning av exponeringen
Efterlevnad av hygieniska gränsvärden bör kontrolleras regelbundet.
Generellt
Rökning, medtagande av mat och dryck samt förvaring av tobak, mat och dryck är ej tillåtet i arbetslokalen.
Exponeringsscenarier
Det finns inga implementerade exponeringsscenarier för denna produkt.
Exponeringsgräns
Yrkesmässiga användare omfattas av arbetsmiljölagstiftningens regler om maxkoncentrationer vid exponering.
Se de arbetshygieniska gränsvärdena ovan.
Tekniska åtgärder
Luftburna gas- och dammkoncentrationer skall hållas på lägsta möjliga nivå och under de anmodade
gränsvärdena (se ovan). Använd ev. punktutsug om den generella luftgenomströmningen i arbetslokalen inte är
tillräcklig. Sörj för tydligt synbar skyltning av ögonsköljar och nödduschar.
Hygieniska åtgärder
Vid varje paus vid användning av produkten och vid arbetets slut skall de exponerade områdena på kroppen
ES 3
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2015/830
Sida 6 av 11
tvättas. Tvätta alltid händer, underarmar och ansikte.
Begränsning av miljöexponering
Inga särskilda krav.
Individuella skyddsåtgärder
Allmänt
Använd endast CE-märkt skyddsutrustning.
Andningsskydd
Arbetssituation Typ Klass Färg Standarder
Vid otillräcklig ventilation A Klass 1 (låg kapacitet) Brun EN14387
Hudskydd
Arbetssituation Rekommenderad Typ/Kategori Standarder
Särskilda arbetskläder skall användas. – –
Handskydd
Arbetssituation Handskmaterial Handsktjocklek
(mm)
Genombrottstid
(min.)
Standarder
Nitril 0,4 >480 EN374-2
Ögonskydd
Arbetssituation Typ Standarder
Använd skyddsglasögon med sidosköld. EN166
AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Form
Gel
Färg
Vit
Lukt
Lösningsmedel
Lukttröskel (ppm)
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
pH
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
Densitet (g/cm³)
1.04
Viskositet
35000.00 centistokes
Fas förändringar
Smältpunkt (°C)
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
ES 3
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2015/830
Sida 7 av 11
Kokpunkt (°C)
206.00 °C
Ångtryck
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
Ångdensitet
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
Sönderfallstemperatur (°C)
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
Avdunstningshastighet (n-butylacetat = 100)
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
Data om brand- och explosionsrisker
Flampunkt (°C)
105.00 °C
Tändpunkt (°C)
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
Självantändningstemperatur (°C)
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
Explosionsgränser (% v/v)
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
Explosiva egenskaper
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
Oxiderande egenskaper
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
Löslighet
Löslighet i vatten
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
n-oktanol/vatten koefficient
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
Löslighet i fett (g/L)
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
9.2 Annan information
AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet
Ingen data tillgänglig
10.2 Kemisk stabilitet
Produkten är stabil under de förhållanden som anges i avsnitt 7.
10.3 Risken för farliga reaktioner
Inga särskilda
10.4 Förhållanden som ska undvikas
Inga särskilda
10.5 Oförenliga material
Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Produkten sönderdelas ej när den används i enlighet med avsnitt 1.
AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet
Produktens/beståndsdelens
namn
Art Test Exponeringsväg Resultat
ES 3
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2015/830
Sida 8 av 11
benzylalkohol Råtta LD50 Oralt 1230 mg/kg ·
benzylalkohol Kanin LD50 Hud 2000 mg/kg ·
benzylalkohol Råtta LC50 Inandning >4178 mg/m3 ·
Trietanolamin Råtta LD50 Oralt 7200 mg/kg
Trietanolamin Kanin LD50 Hud >2000 mg/kg
Skadligt vid förtäring.
Skadligt vid inandning.
Frätande/irriterande på huden
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Allvarlig ögonskada/ögonirritation
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Luftvägssensibilisering
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Hudsensibilisering
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Mutagenitet i könsceller
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Cancerogenitet
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Reproduktionstoxicitet
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet – upprepad exponering
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Fara vid aspiration
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Långsiktiga effekter
Inga särskilda
Annan information
Trietanolamin: Substansen har klassificerats i grupp 3 av IARC.
AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1 Toxicitet
Produktens/beståndsdelens
namn
Art Test Varaktighet Resultat
benzylalkohol Fisk LC50 48 timmar 646 mg/L ·
benzylalkohol Alger LOEC 96 timmar 640 mg/L ·
benzylalkohol Vattenloppor EC50 48 timmar 230 mg/L ·
Trietanolamin Vattenloppor EC50 24 timmar 2038 mg/l
Trietanolamin Alger EC50 72 timmar 516 mg/l
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Produktens/beståndsdelens
namn
Nedbrytbarhet vattenmiljö Test Resultat
ES 3
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2015/830
Sida 9 av 11
benzylalkohol Ja OECD 301 D >90%
Trietanolamin Ja
12.3 Bioackumuleringsförmåga
Produktens/beståndsdelens
namn
Potentiell bioackumulering LogPow BCF
benzylalkohol Nej Ingen data tillgänglig Ingen data
tillgänglig
Trietanolamin Nej Ingen data tillgänglig −2,3000000
12.4 Rörlighet i jord
Ingen data tillgänglig
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBToch/
eller vPvB-ämnen.
12.6 Andra skadliga effekter
Inga särskilda
AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Denna produkt omfattas av bestämmelser om farligt avfall.
Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.
HP 6 – Akut toxicitet
Efter utspädning med vatten kan små kvantiteter tillåtas gå till vattenreningsverk. Tomma förpackningar och
produktrester skall hanteras på ett miljöriktigt sätt enligt gällande lagar och bestämmelser. Företaget är anslutet
till REPA.
Försök inte att återfylla eller rengöra förpackningen.
EWC-kod
20 01 13* Lösningsmedel
Annan märkning
Ej tillämpligt
Förorenad förpackning
Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av
produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.
AVSNITT 14: Transportinformation
14.1 – 14.4
Ej farligt gods i enlighet med ADR, IATA och IMDG.
ADR/RID
Ej tillämpligt
IMDG
Ej tillämpligt
IATA
Ej tillämpligt
”MARINE POLLUTANT”
Nej
14.5 Miljöfaror
Ej tillämpligt
14.6 Särskilda skyddsåtgärder
Ej tillämpligt
ES 3
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2015/830
Sida 10 av 11
14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol och IBC-koden
Ingen data tillgänglig
AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
Användningsrestriktioner
Endast för yrkesmässigt bruk.
Gravida och ammande skall ej utsättas för påverkan från produkten. Risken samt möjligheterna till tekniska
försiktighetsåtgärder eller anpassning av arbetsplatsen för att undvika sådan påverkan skall därför övervägas.
Krav på särskild utbildning
Inga särskilda krav.
SEVESO – Farokategorier / Farliga ämnen
Ej tillämpligt
Annat
Ej tillämpligt
Källor
Rådets direktiv 92/85/EEG om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare
som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering,
märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering,
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).
Avfallsförordning (2020:614)
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
Nej
AVSNITT 16: Annan information
Ordalydelse för H-fraser som anges i avsnitt 3
H302, Skadligt vid förtäring.
H332, Skadligt vid inandning.
Förkortningar och akronymer
ADR = Europeisk överenskommelse om transport av farligt gods på väg
ATE = Uppskattad akut toxicitet
BCF = Biokoncentrationsfaktor
CAS = Registeringsnummer som tilldelats av Chemical Abstract Services
CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och
förpackning av ämnen och blandningar
CSA = Kemikaliesäkerhetsbedömning
CSR = Kemikaliesäkerhetsrapport
DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)
EINECS = European Inventory of Existing Commercial chemical Substances
ES = Exponeringsscenario
EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP
EWC = Europeiska avfallskatalogen
GHS = Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemiska ämnen och beredningar
IATA = International Air Transport Association
IMDG = International Maritime Dangerous Goods
LogPow = logaritmen av fördelningskoefficienten oktanol/vatten
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol
of 1978. (”Marpol” = marine pollution)
NGV = Tidsvägt medelvärde
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska
ES 3
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2015/830
Sida 11 av 11
PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt
REACH = Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Förordning (EG) nr 1907/2006)
RRN = REACH registreringsnummer
SCL = Specifik koncentrationsbegränsning.
STOT-RE = Toxicitet för specifikt målorgan – upprepad exponering
STOT-SE = Toxicitet för specifikt målorgan – enstaka exponering
SVHC = Särskilt farliga ämnen
UN = Förenta Nationerna
UVCB = Komplext kolväteämne
VOC = Flyktiga organiska ämnen
vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande
Annat
I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) baseras bedömningen av blandningens klassificering på:
Blandningens klassificering gällande hälsorisker har skett i enlighet med beräkningsmetoder angivna i
förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)
Säkerhetsdatabladet är validerat av

Annat
Modifierad data i jämförelse med tidigare utgåva är märkt med en blå trekant (Första siffran i SDB version).
Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad är baserat på vår nuvarande kunskap. Informationen på
säkerhetsdatabladen bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. Detta
säkerhetsdatablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som
ingrediens i annan produkt. Användes produkten på annat sätt eller i annan applikation än den som produkten
ursprungligen utvecklats för, eller rekommenderats till, sker detta helt under användarens ansvar. Avsikten med
detta säkerhetsdatablad är att beskriva säkerhetskraven för produkten. Det får inte uppfattas som en garanti för
produktens egenskaper och informationerna kan inte ersätta ett produktdatablad.
Det rekommenderas att detta säkerhetsdatablad lämnas till den faktiska användaren av produkten.

Säkerhetsdatablad gällande produkten ES 2 – takcare

svenskt Säkerhetsdatablad SDB gällande ES och ES-metoden

SÄKERHETSDATABLAD
AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn
ES 2
Produkt nr.
7640
REACH registreringsnummer
Ej tillämpligt
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen
Färgborttagare

Användningar som det avråds från

Fullständig ordalydelse av specifika användningskategorier finns i avsnitt 16
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Företagsuppgifter
Distributor:
TAK CARE
Vipvägen 7
74633 Bålsta
+46707880320
Tillverkare:
Trion Tensid AB
Svederusgatan 1-3
754 50 Uppsala
+4618156190
Kontaktperson
Christer Grenbäck
E-mail
info@takcare.se
SDS utarbetad
2019-09-27
SDS Version
3.0
1.4 Telefonnummer för nödsituationer
När det är akut: Ring 112 och begär giftinformation. Öppen dygnet runt.
I mindre akuta fall: Ring 010-456 6700. Öppen dygnet runt.
Se avsnitt 4 om åtgärder vid första hjälpen
AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 2.2. 2.2 Märkningsuppgifter
Faropiktogram
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
2/14
ES 2
Signalord
Varning
Faroangivelser
Skadligt vid förtäring. (H302)
Irriterar huden. (H315)
Orsakar allvarlig ögonirritation. (H319)
Skyddsangivelser

Allmänt

Förebyggande
Tvätta händerna/exponerad hud grundligt efter användning. (P264).
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. (P280).
Åtgärder
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. (P305+P351+P338).
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. (P337+P313).

Förvaring

Avfall
Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. (P501).
Innehåller
benzylalkohol; 2-butoxietanol; Gamma-butyrolacton
Annan märkning
Ej tillämpligt

Unik formuleringsidentifierare (UFI)

2.3 Andra faror
Produkten innehåller organiska lösningsmedel. Upprepad exponering för organiska lösningsmedel kan ge skador på nervsystemet och inre organ, t.ex. lever, njurar.
Annat
Ej tillämpligt
VOC (flyktiga organiska föreningar)
VOC-Max: 165 g/l, VOC GRÄNSVÄRDE (B/a1): 850 g/l.
AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.1/3.2. Ämnen/Blandningar
NAMN: Dimetylglutarat
IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 1119-40-0 EG-nr:214-277-2
HALT: 15 – <25% CLP KLASSIFICERING: NA NAMN: benzylalkohol IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 100-51-6 EG-nr:202-859-9 REACH-nr: 01-2119492630-38-xxxx HALT: 15 – <25% CLP KLASSIFICERING: Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2 H302, H319, H332 NAMN: 2-butoxietanol IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 111-76-2 EG-nr:203-905-0 REACH-nr: 01-2119475108-36 HALT: 15 – <25% CLP KLASSIFICERING: Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 H302, H312, H315, H319, H332 NOTE: O L NAMN: Gamma-butyrolacton IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 96-48-0 EG-nr:202-509-5 HALT: 10 – <15% CLP KLASSIFICERING: Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2 H302, H319 NOTE: O I enlighet med förordning (EG) 2015/830 3/14 ES 2 NAMN: lacknafta, tung avaromatiserad IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 64742-47-8 EG-nr:265-149-8 HALT: 5 – <10% CLP KLASSIFICERING: Asp. Tox. 1 H304 NAMN: dimethyl adipate IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 627-93-0 EG-nr:211-020-6 HALT: 5 – <10% CLP KLASSIFICERING: NA NAMN: Dimethyl succinate IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 106-65-0 EG-nr:203-419-9 HALT: 5 – <10% CLP KLASSIFICERING: NA NAMN: Trietanolamin IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 102-71-6 EG-nr:203-049-8 REACH-nr: 01-2119486482-31- HALT: 2.5 – <5% CLP KLASSIFICERING: NA NOTE: O (*) Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 – om de är tillgängliga. O = Organiskt lösningsmedel. L = europeiskt yrkeshygieniskt gränsvärde. Annan information ATEmix(inhale, vapour) > 20 ATEmix(dermal) > 2000 ATEmix(oral) = 888,888 – 1333,332 Eye Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 3,6 – 5,4 Skin Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 1,28 – 1,92

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Allmänt Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning – ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad. Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. Ge aldrig en medvetslös person vatten eller liknande. Inandning Flytta den skadade personen till frisk luft direct och håll personen under uppsyn. Hudkontakt Avlägsna förorenade kläder och skor. Hud som har varit i kontakt med materialet tvättas grundligt med tvål och vatten. Hudrengöringsmedel kan användas. Använd EJ organiska lösningsmedel. Kontakt med ögonen
Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj genast ögonen med rikliga mängder vatten (20-30 °C) till dess irritationen upphör och i minst 15 minuter. Se till att skölja under både övre och nedre ögonlock. Vid fortsatt irritation skall läkare uppsökas. Förtäring
Vid förtäring, kontakta omgående läkare och ta med detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten. Ge den drabbade vatten att dricka om denne är vid medvetande. Försök EJ framkalla kräkning, annat än om läkaren rekommenderar detta. Sänk huvudet så att eventuella kräkningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen. Förebygg chock genom att hålla den skadade varm och i stillhet. Ge konstgjord andning om andningen upphör. Vid medvetslöshet: lägg den skadade i framstupa sidoläge. Tillkalla ambulans. Brännskada Ej tillämpligt

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Neurotoxiska effekter: Produkten innehåller lösningsmedel vilket kan ha effekt på nervsystemet. Symptom på neurotoxicitet kan vara: förlorad aptit, huvudvärk, yrsel, öronsusningar, stickande känsla i huden, köldkänslighet, kramper, koncentrationssvårigheter, trötthet o.s.v. Upprepad exponering för lösningsmedel kan resultera i att hudens naturliga fettskikt bryts ned. Huden blir därefter mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener. Irritationseffekter: Produkten innehåller ämnen som är lokalirriterande vid hud-/ögonkontakt eller vid inandning. Kontakt med lokalirriterande ämnen kan resultera i att kontaktområdet blir mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener. I enlighet med förordning (EG) 2015/830 4/14 ES 2

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Information till läkare Medtag detta säkerhetsdatablad.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1 Släckmedel
Rekommenderas: alkoholbeständigt skum, kolsyra, pulver, vattenånga. Vattenstråle bör ej användas eftersom det kan sprida branden.
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Om produkten utsätts för höga temperaturen, t.ex. i händelse av brand, kan farliga nedbrytningsprodukter bildas. Dessa är: Kväveoxider. Koloxider. Vid brand utvecklas tät svart rök. Att utsättas för nedbrytningsprodukter kan utgöra hälsofara. Brandpersonal bör använda lämplig skyddsutrustning. Slutna behållare som utsätts för eld avkyls med vatten. Låt ej vatten från brandsläckning rinna ut i kloak och vattendrag.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
Bär komplett skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Kontakta MSB på telefon: 0771-240240 för mer information.
AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Inga särskilda krav.
6.2 Miljöskyddsåtgärder
Inga särskilda krav.
6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering
Använd sand, kiselgur eller liknande till uppsamling av vätskor. Kontakta alltid det lokala brandförsvaret vid stora utsläpp. Rengöring utförs så lång möjligt med rengöringsmedel. Lösningsmedel bör undvikas.
6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 13 om hantering av avfall. Se avsnitt 7 och 8 för skyddsföreskrifter.
AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering
Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna. Se avsnitt 8 om personligt skydd.
7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Förvaras alltid i behållare av samma material som originalbehållaren. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.
Lagringstemperatur
4 – 25 °C
7.3 Specifik slutanvändning Denna produkt bör endast användas för de användningar som beskrivs i avsnitt 1.2.
AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
Gränsvärden
Trietanolamin
Nivågränsvärde (NGV): 0,8 ppm | 5 mg/m³
Korttidsvärde (KTV): 1,6 ppm | 10 mg/m³
Anm: H;V (H = Ämnet kan lätt upptas genom huden. V = Vägledande korttidsgränsvärde. )
Dimethyl succinate
Nivågränsvärde (NGV): 5 ppm | 30 mg/m³
dimethyl adipate
Nivågränsvärde (NGV): 5 ppm | 36 mg/m³
2-butoxietanol
Nivågränsvärde (NGV): 10 ppm | 50 mg/m³
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
5/14
ES 2
Korttidsvärde (KTV): 50 ppm | 246 mg/m³
Anm: H (H = Ämnet kan lätt upptas genom huden. )
Dimetylglutarat
Nivågränsvärde (NGV): 5 ppm | 33 mg/m³
DNEL / PNEC
DNEL (benzylalkohol): 40 mg/kg bw/day
Exponering: Dermalt
Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Systemiska effekter – Arbetare
DNEL (benzylalkohol): 20 mg/kg bw/day
Exponering: Oralt
Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning
DNEL (benzylalkohol): 22 mg/m3
Exponering: Inhalation
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Arbetare
DNEL (benzylalkohol): 8 mg/kg bw/day
Exponering: Dermalt
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Arbetare
DNEL (benzylalkohol): 110 mg/m3
Exponering: Inhalation
Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Systemiska effekter – Arbetare
DNEL (benzylalkohol): 5,4 mg/m3
Exponering: Inhalation
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning
DNEL (benzylalkohol): 4 mg/kg bw/day
Exponering: Dermalt
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning
DNEL (benzylalkohol): 4 mg/kg bw/day
Exponering: Oralt
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning
DNEL (benzylalkohol): 27 mg/m3
Exponering: Inhalation
Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning
DNEL (benzylalkohol): 20 mg/kg bw/day
Exponering: Dermalt
Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning
DNEL (Dimetylglutarat): 5 mg/m3
Exponering: Inhalation
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Arbetare
DNEL (2-butoxietanol): 59 mg/kbm
Exponering: Inhalation
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning
DNEL (2-butoxietanol): 75 mg/kg bw/day
Exponering: Dermalt
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning
DNEL (2-butoxietanol): 147 mg/kbm
Exponering: Inhalation
Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Lokala effekter – Allmän befolkning
DNEL (2-butoxietanol): 26,7 mg/kg bw/day
Exponering: Oralt
Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning
DNEL (2-butoxietanol): 426 mg/kbm
Exponering: Inhalation
Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning
DNEL (2-butoxietanol): 89 mg/kg bw/day
Exponering: –
Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning
DNEL (2-butoxietanol): 98 mg/kg bw/day
Exponering: Inhalation
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
6/14
ES 2
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Arbetare
DNEL (2-butoxietanol): 125 mg/kg bw/day
Exponering: Dermalt
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Arbetare
DNEL (2-butoxietanol): 246 mg/kbm
Exponering: Inhalation
Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Lokala effekter – Arbetare
DNEL (2-butoxietanol): 1091 mg/kbm
Exponering: Inhalation
Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Systemiska effekter – Arbetare
DNEL (2-butoxietanol): 89 mg/kg bw/day
Exponering: Dermalt
Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Systemiska effekter – Arbetare
DNEL (2-butoxietanol): 6,3 mg/kg bw/day
Exponering: Oralt
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning
PNEC (benzylalkohol): 2,3 mg/L
Exponering: Vatten
Exponeringens varaktighet: Kontinuerlig
PNEC (benzylalkohol): 0,1 mg/L
Exponering: Havsvatten
Exponeringens varaktighet: Enstaka
PNEC (benzylalkohol): 39 mg/L
Exponering: Reningsverk
Exponeringens varaktighet: Enstaka
PNEC (benzylalkohol): 5,27 mg/kg
Exponering: Havsvatten sediment
Exponeringens varaktighet: Enstaka
PNEC (benzylalkohol): 1 mg/L
Exponering: Färskvatten
Exponeringens varaktighet: Enstaka
PNEC (benzylalkohol): 0,456 mg/kg
Exponering: Jord
Exponeringens varaktighet: Enstaka
PNEC (Dimetylglutarat): 0,0018 mg/L
Exponering: Havsvatten
Exponeringens varaktighet: Enstaka
PNEC (Dimetylglutarat): 0,18 mg/L
Exponering: Vatten
Exponeringens varaktighet: Kontinuerlig
PNEC (Dimetylglutarat): 0,018 mg/L
Exponering: Färskvatten
Exponeringens varaktighet: Enstaka
PNEC (2-butoxietanol): 8,8 mg/L
Exponering: Färskvatten
Exponeringens varaktighet: Enstaka
PNEC (2-butoxietanol): 0,88 mg/L
Exponering: Havsvatten
Exponeringens varaktighet: Enstaka
PNEC (2-butoxietanol): 9,1 mg/L
Exponering: Vatten
Exponeringens varaktighet: Kontinuerlig
Remarks: Intermittent releases
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
7/14
ES 2
PNEC (2-butoxietanol): 463 mg/L
Exponering: Reningsverk
Exponeringens varaktighet: Enstaka
PNEC (2-butoxietanol): 34,6 mg/kg
Exponering: Färskvatten sediment
Exponeringens varaktighet: Enstaka
PNEC (2-butoxietanol): 3,46 mg/kg
Exponering: Havsvatten sediment
Exponeringens varaktighet: Enstaka
PNEC (2-butoxietanol): 2,33 mg/kg
Exponering: Jord
Exponeringens varaktighet: Enstaka
8.2 Begränsning av exponeringen
Efterlevnad av hygieniska gränsvärden bör kontrolleras regelbundet.
Generellt
Iaktta normal industrihygien.
Exponeringsscenarier
Om det finns bilaga till detta säkerhetsdatablad, ska de exponeringsscenarier som anges i bilagan följas.
Exponeringsgräns
Yrkesmässiga användare omfattas av arbetsmiljölagstiftningens regler om maxkoncentrationer vid exponering. Se de arbetshygieniska gränsvärdena ovan.
Tekniska åtgärder
Luftburna gas- och dammkoncentrationer skall hållas på lägsta möjliga nivå och under de anmodade gränsvärdena (se ovan). Använd ev. punktutsug om den generella luftgenomströmningen i arbetslokalen inte är tillräcklig. Sörj för tydligt synbar skyltning av ögonsköljar och nödduschar.
Hygieniska åtgärder
Vid varje paus vid användning av produkten och vid arbetets slut skall de exponerade områdena på kroppen tvättas. Tvätta alltid händer, underarmar och ansikte.
Begränsning av miljöexponering
Inga särskilda krav.
Personlig skyddsutrustning
Allmänt
Använd endast CE-märkt skyddsutrustning.
Andningsskydd
Vid otillräcklig ventilation
Rekommenderad: A. Klass 1 (låg kapacitet). Brun
Hudskydd
Särskilda arbetskläder skall användas.
Handskydd
Nitril
Vid hantering av kemikalier bör enbart kemikalieskyddshandskar med CE -märke användas. Handskarna ska vara av standarden EN 374. Använd skyddshandskar av butylgummi, Nitrilgummi
eller naturgummi.
Ögonskydd
Använd skyddsglasögon med sidosköld.
Skyddsglasögon med sidoskydd i överensstämmelse med EN166
AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Form
Gel
Färg
Gult
Lukt
Lösningsmedel
Lukttröskel (ppm)
Ingen data tillgänglig.
pH
Ingen data tillgänglig.
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
8/14
ES 2
Viskositet (40°C)
500-1500 poise cm³/g
Densitet (g/cm³)
1,02
Fas förändringar
Smältpunkt (°C)
Ingen data tillgänglig.
Kokpunkt (°C)
Ingen data tillgänglig.
Ångtryck
Ingen data tillgänglig.
Sönderfallstemperatur (°C)
Ingen data tillgänglig.
Avdunstningshastighet (n-butylacetat = 100)
Ingen data tillgänglig.
Data om brand- och explosionsrisker
Flampunkt (°C)
Ingen data tillgänglig.
Tändpunkt (°C)
Ingen data tillgänglig.
Självantändningstemperatur (°C)
Ingen data tillgänglig.
Explosionsgränser (% v/v)
Ingen data tillgänglig.
Explosiva egenskaper
Ingen data tillgänglig.
Löslighet
Löslighet i vatten
Löslig
n-oktanol/vatten koefficient
Ingen data tillgänglig.
9.2 Annan information
Löslighet i fett (g/L)
Ingen data tillgänglig.
AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet
Ingen data
10.2 Kemisk stabilitet
Hållbarhet: 24 månader
Hållbarhet efter öppning: 18 månader
10.3 Risken för farliga reaktioner
Inga särskilda
10.4 Förhållanden som ska undvikas
Inga särskilda
10.5 Oförenliga material
Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Produkten sönderdelas ej när den används i enlighet med avsnitt 1.
AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet
Ämne: lacknafta, tung avaromatiserad
Art: Råtta
Test: LD50
Exponeringsväg: Oralt
Resultat: >2000 mg/kg
Ämne: Gamma-butyrolacton
Art: Råtta
Test: LD50
Exponeringsväg: Oralt
Resultat: 1580 mg/kg
Ämne: 2-butoxietanol
Art: Råtta
Test: LD50
Exponeringsväg: Oralt
Resultat: 2000 mg/kg
Ämne: 2-butoxietanol
Art: Råtta
Test: LC50
Exponeringsväg: Inhalation
Resultat: 2,2 mg/l (4 h)
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
9/14
ES 2
Ämne: 2-butoxietanol
Art: Råtta
Test: LD50
Exponeringsväg: Dermalt
Resultat: 2270 mg/kg
Ämne: 2-butoxietanol
Art: Kanin
Test: LD50
Exponeringsväg: Dermalt
Resultat: 220 mg/kg
Ämne: benzylalkohol
Art: Råtta
Test: LD50
Exponeringsväg: Oralt
Resultat: 1230 mg/kg
Ämne: benzylalkohol
Art: Kanin
Test: LD50
Exponeringsväg: Dermalt
Resultat: 2000 mg/kg
Ämne: benzylalkohol
Art: Råtta
Test: LC50
Exponeringsväg: Inhalation
Resultat: >4178 mg/m3
Ämne: Dimetylglutarat
Art: Kanin
Test: LD50
Exponeringsväg: Dermalt
Resultat: >2250 mg/kg
Ämne: Dimetylglutarat
Art: Råtta
Test: LC50
Exponeringsväg: Inhalation
Resultat: >11 mg/L (4h)
Ämne: Dimetylglutarat
Art: Råtta
Test: LD50
Exponeringsväg: Oralt
Resultat: >5000 mg/KG
Ämne: Dimetylglutarat
Art: Råtta
Test: LD50
Exponeringsväg: Oralt
Resultat:
Frätande/irriterande på huden
Irriterar huden.
Allvarlig ögonskada/ögonirritation
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Luftvägs-/hudsensibilisering
Ingen data tillgänglig.
Mutagenitet i könsceller
Ingen data tillgänglig.
Cancerogenitet
Ingen data tillgänglig.
Reproduktionstoxicitet
Ingen data tillgänglig.
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering
Ingen data tillgänglig.
Specifik organtoxicitet – upprepad exponering
Ingen data tillgänglig.
Fara vid aspiration
Uppgifter om ämnet: lacknafta, tung avaromatiserad
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
10/14
ES 2
Negativ effekt har observerats.
Evidens: Substansen är ett kolväte och har en kinematisk viskositet på 20,5 mm2 / s eller mindre, uppmätt vid 40 ° C.
Resultat: Pneumonia
Långsiktiga effekter
Neurotoxiska effekter: Produkten innehåller lösningsmedel vilket kan ha effekt på nervsystemet. Symptom på neurotoxicitet kan vara: förlorad aptit, huvudvärk, yrsel, öronsusningar, stickande känsla i huden, köldkänslighet, kramper, koncentrationssvårigheter, trötthet o.s.v. Upprepad exponering för lösningsmedel kan resultera i att hudens naturliga fettskikt bryts ned. Huden blir därefter mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener.
Irritationseffekter: Produkten innehåller ämnen som är lokalirriterande vid hud-/ögonkontakt eller vid inandning. Kontakt med lokalirriterande ämnen kan resultera i att kontaktområdet blir mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener.
AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1 Toxicitet
Ämne: lacknafta, tung avaromatiserad
Art: Fisk
Test: LOEC
Varaktighet: 96 h
Resultat: 1000 mg/L
Ämne: lacknafta, tung avaromatiserad
Art: Vattenloppor
Test: NOEC
Varaktighet: 48 h
Resultat: 1000 mg/L
Ämne: lacknafta, tung avaromatiserad
Art: Alger
Test: NOEC
Varaktighet: 72 h
Resultat: 1000 mg/L
Ämne: Gamma-butyrolacton
Art: Fisk
Test: LC50
Varaktighet: 96 h
Resultat: 220-460 mg/L
Ämne: Gamma-butyrolacton
Art: Vattenloppor
Test: EC50
Varaktighet: 48 h
Resultat: > 500mg/L
Ämne: Gamma-butyrolacton
Art: Alger
Test: IC50
Varaktighet: 72 h
Resultat: 79 mg/L
Ämne: 2-butoxietanol
Art: Fisk
Test: LC50
Varaktighet: 96h
Resultat: 1474 mg/l
Ämne: 2-butoxietanol
Art: Alger
Test: EC50
Varaktighet: 72h
Resultat: 1840 mg/l
Ämne: 2-butoxietanol
Art: Vattenloppor
Test: EC50
Varaktighet: 48h
Resultat: 1550 mg/l
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
11/14
ES 2
Ämne: benzylalkohol
Art: Fisk
Test: LC50
Varaktighet: 48 h
Resultat: 646 mg/L
Ämne: benzylalkohol
Art: Alger
Test: LOEC
Varaktighet: 96 h
Resultat: 640 mg/L
Ämne: benzylalkohol
Art: Vattenloppor
Test: EC50
Varaktighet: 48 h
Resultat: 230 mg/L
Ämne: Dimetylglutarat
Art: Fisk
Test: EC50
Varaktighet: 96 h
Resultat: 18-24 mg/L
Ämne: Dimetylglutarat
Art: Alger
Test: LOEC
Varaktighet: 72 h
Resultat: 85 mg/L
Ämne: Dimetylglutarat
Art: Alger
Test: NOEC
Varaktighet: 72 h
Resultat: 36 mg/L
Ämne: Dimetylglutarat
Art: Kräftdjur
Test: EC50
Varaktighet: 48 h
Resultat: 112-150 mg/L
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Ämne
Nedbrytbarhet vattenmiljö
Test
Resultat
Dimethyl succinate
dimethyl adipate
lacknafta, tung avaromatiserad
Gamma-butyrolacton
2-butoxietanol
benzylalkohol
Dimetylglutarat
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ingen data
Ingen data
Manometric Respirometry Test
Ingen data
CO2 Evolution Test
Closed Bottle Test
Ingen data
Ingen data
Ingen data
70%
Ingen data
90%

90%
Ingen data
12.3 Bioackumuleringsförmåga
Ämne
Potentiell bioackumulering
LogPow
BCF
Dimethyl succinate
dimethyl adipate
Gamma-butyrolacton
2-butoxietanol
benzylalkohol
Dimetylglutarat
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ingen data
Ingen data
0,1
Ingen data
Ingen data
Ingen data
Ingen data
Ingen data
Ingen data
Ingen data
Ingen data
Ingen data
12.4 Rörlighet i jord
lacknafta, tung avaromatiserad: Log Koc= 5,6217, Beräknat från LogPow (Låg rörlighet.).
Gamma-butyrolacton: Log Koc= 0,15759, Beräknat från LogPow (Hög rörlighet.).
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- och/eller vPvB-ämnen.
12.6 Andra skadliga effekter
Inga särskilda
AVSNITT 13: Avfallshantering
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
12/14
ES 2
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Efter utspädning med vatten kan små kvantiteter tillåtas gå till vattenreningsverk. Tomma förpackningar och produktrester skall hanteras på ett miljöriktigt sätt enligt gällande lagar och bestämmelser. Företaget är anslutet till REPA.
Försök inte att återfylla eller rengöra förpackningen.
Denna produkt omfattas av bestämmelser om farligt avfall.
Avfall
EWC-kod
20 01 13*
Lösningsmedel
Annan märkning
Ej tillämpligt
Förorenad förpackning
Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.
Klassificeras som farligt avfall enligt SFS 2011:927 Avfallsförordningen. H4 Irriterande: ämnen och preparat som inte är frätande, men som vid direkt, förlängd eller upprepad kontakt med hud eller slemhinna, kan orsaka inflammation.
AVSNITT 14: Transportinformation
14.1 – 14.4
Ej farligt gods i enlighet med ADR, IATA och IMDG.
ADR/RID

14.1 UN-nummer

14.2 Officiell transportbenämning

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

Kommentar

Tunnelrestriktionskod

IMDG

UN-no.

Proper Shipping Name

Class

PG*

EmS

MP**

Hazardous constituent

IATA/ICAO

UN-no.

Proper Shipping Name

Class

PG*

14.5 Miljöfaror

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol och IBC-koden
Ingen data
() Packing group (*) Marine pollutant
AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
Användningsrestriktioner
Gravida och ammande skall ej utsättas för påverkan från produkten. Risken samt möjligheterna till tekniska
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
13/14
ES 2
försiktighetsåtgärder eller anpassning av arbetsplatsen för att undvika sådan påverkan skall därför övervägas.

Krav på särskild utbildning

Annat

Ej tillämpligt

Seveso

Biocid reg. nr.
Ej tillämpligt
Källor
Rådets direktiv 92/85/EEG om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar.
Direktiv 94/33/EG för skydd av unga i arbetslivet.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG av den 21 april 2004 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa färger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering och om ändring av direktiv 1999/13/EG.
AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
Nej
3827228612, 7.0.1.11 AVSNITT 16: Annan information
Ordalydelse för H-fraser som anges i avsnitt 3
H302 – Skadligt vid förtäring.
H304 – Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H312 – Skadligt vid hudkontakt.
H315 – Irriterar huden.
H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 – Skadligt vid inandning.

Fullständig ordalydelse av identifierade användningar som nämns i avsnitt 1

Andra märkningsuppgifter
Ej tillämpligt
Annat
I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) baseras bedömningen av blandningens klassificering på:
Blandningens klassificering gällande hälsorisker har skett i enlighet med beräkningsmetoder angivna i förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)
Det rekommenderas att utlämna detta säkerhetsdatablad till den faktiska användaren av produkten.
Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad är baserat på vår nuvarande kunskap. Informationen på säkerhetsdatabladen bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. Detta säkerhetsdatablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt. Användes produkten på annat sätt eller i annan applikation än den som produkten ursprungligen utvecklats för, eller rekommenderats till, sker detta helt under användarens ansvar. Avsikten med detta säkerhetsdatablad är att beskriva säkerhetskraven för produkten. Det får inte uppfattas som en garanti för produktens egenskaper och informationerna kan inte ersätta ett produktdatablad.
Modifierad data i jämförelse med tidigare utgåva är märkt med en blå trekant (Första siffran i SDB version).
Säkerhetsdatabladet är validerat av
MK
Datum för senaste väsentliga revidering (Första siffran i SDB version)
2019-03-18(2.0)
Datum för senaste mindre revidering (Sista siffran i SDB version)
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
14/14
ES 2
2019-03-18
ALPHAOMEGA. Licens nr.:3827228612, 7.0.1.11
www.chymeia.com

Säkerhetsdatablad gällande produkten ES + (plus) – takcare

Säkerhetsdatablad SDB - ES-Metoden takcare PDF 2020

SÄKERHETSDATABLAD
ES +
Versionsnummer: 4
Ersätter SDB: 2015-06-01
Utfärdat: 2016-09-28
AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET
AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER
1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn ES +
Artikel-nr. 7637
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
Produkttyp Klotterborttagare.
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Leverantör Takcare
Gatuadress Vipvägen 7
746 33 Bålsta
Sweden
Telefon +46 (0) 70-788 03 20
E-Post info@takcare
Hemsida www.takcare.se
Tillverkare Trion Tensid AB
Gatuadress Svederusgatan 1-3
SE-754 50 Uppsala
Telefon +46 18 15 61 90
Fax +46 18 69 66 27
E-Post info@trion.se
1.4 Telefonnummer för nödsituationer
Tillgänglig utanför kontorstid Ja
Nödtelefonnummer SOS Alarm: 112 / Giftinformationscentralen: +46 8-331 231
Övrigt
Trion Tensid AB
Kontaktperson: William Stomilovic
E-Post: william.stomilovic@trion.se
Takcare
Kontaktperson: Christer Grenbäck
Telefon: +46 (0) 70-788 03 20
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008, bilaga VI
Sida 1 (10)
AVSNITT 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR
Klassificering Hudirritation, kategori 2
Ögonirritation, kategori 2
Akut toxicitet, oral, kategori 4
Faroangivelser H302, H315, H319
2.2 Märkningsuppgifter
GHS-märkning av ämnet (i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008, bilaga VI)
Faropiktogram
Signalord Varning
Faroangivelser H302 Skadligt vid förtäring.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelser P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301 + P312 VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller /läkare/ / om du
mår dåligt.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta
ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P330 Skölj munnen.
P332 + P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P362 Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
2.3 Andra faror
Ej tillämplig
3.2 Blandningar
Kemiskt namn
CAS-nr.
EG Nr.
REACH Nr.
Koncentration Klassificering H-fras
Dimetylglutarat 1119-40-0
214-277-2
01-2119900156-49-
30 – 50% – –
Dimetyladipat 627-93-0
211-020-6
01-2119911093-50-
10 – 20% – –
Dimetylsuccinat 106-65-0
203-419-9
01-2119486681-29-
10 – 20% Eye Irrit. 2 H319
gamma-butyrolacton 96-48-0
202-509-5
10 – 20% Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4 – oral H302, H319
Sida 2 (10)
SÄKERHETSDATABLAD
ES +
Versionsnummer: 4
Ersätter SDB: 2015-06-01
Utfärdat: 2016-09-28
AVSNITT 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN
AVSNITT 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER
01-2119471839-21-
n-Butylpyrrolidone 3470-98-2

222-437-8

10 – 20% Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4 – oral H302, H315, H319
Fosforsyra 7664-38-2
231-633-2
01-2119485924-24-
<3% Skin Corr. 1B H314 Övrig information ämne Se avsnitt 16 för fullständig lydelse av H-fraser nämnda under detta avsnitt. 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Inandning Frisk luft och vila. Hudkontakt Tvätta huden med tvål och vatten. Tag genast av förorenade kläder och fortsätt tvätta. Kontakt med ögonen Skölj försiktigt med ljummet vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser. Håll ögonlocken brett isär. Fortsätt att skölja. Kontakta läkare. Förtäring Ge genast ett par glas mjölk eller vatten om den skadade är vid fullt medvetande. Framkalla INTE kräkning. Kontakta läkare. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Inandning Inandning av höga koncentrationer kan ge: Sveda, Hosta, Huvudvärk, Illamående, kräkningar, Yrsel och trötthet. Hudkontakt Upprepad eller långvarig hudkontakt kan leda till: Irritation. Kontakt med ögonen Risk för allvarliga ögonskador. Förtäring Förtäring av större mängder kan ge: illamående, kräkningar, Diarré och Andningsbesvär. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Sörj för att ögonspolningsmöjligheter finns i nära anslutning till arbetsplatsen. 5.1 Släckmedel Lämpliga brandsläckningsmedel Koldioxid (CO2), Pulver eller Spridd vattenstråle. Brandsläckningsmetoder: Kyl med spridd vattenstråle. Täck över med torr sand. 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Ej brandfarligt men kan underhålla förbränning. Produkten kan antändas vid upphettning till temperaturer vid eller över flampunkten. 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Speciell skyddsutrustning för brandpersonal Vid brand, använd en tryckluftsapparat oberoende av omgivningen, som andningsskydd. Använd lämpliga skyddskläder. Övrigt Sida 3 (10) SÄKERHETSDATABLAD ES + Versionsnummer: 4 Ersätter SDB: 2015-06-01 Utfärdat: 2016-09-28 AVSNITT 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP AVSNITT 7. HANTERING OCH LAGRING AVSNITT 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD Behållare i närheten av brand bör omedelbart flyttas eller kylas med vatten. 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Använd den skyddsutrustning som är angiven i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet. Undvik kontakt med ögonen. 6.2 Miljöskyddsåtgärder Förhindra utsläpp av större mängd till avlopp. Samla upp i lämplig behållare som är godkänd för ändamålet. Valla in och samla upp. Vid större utsläpp i vatten kontakta vattenverk eller reningsverk. 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering Absorbera i inert material (vermikulit, torr sand eller jord) och samla upp. Spola rent med mycket vatten. Tänk på halkrisken. Endast större utsläpp kan utgöra en risk. 6.4 Hänvisning till andra avsnitt För personlig skyddsutrustning se under avsnitt 8 och för avfall se under avsnitt 13. 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Förebyggande åtgärder för hantering Undvik kontakt med ögonen. Tvätta händerna noggrant efter hantering. Förvaras åtskilt från antändningskällor – Rökning förbjuden. Hygien Tvätta händerna före intag av föda, dryck eller före rökning. Sörj för god industrihygien. 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Produkten kan angripa vissa plaster, gummi, målade och lackerade ytor. Förpackningen förvaras väl tillsluten och svalt. Förvaras i originalbehållare för att undvika kontamination. Förvaras åtskilt från livsmedel eller djurfoder. 7.3 Specifik slutanvändning Denna produkt bör endast användas för de användningar som beskrivs i punkt 1.2 8.1 Kontrollparametrar Sida 4 (10) SÄKERHETSDATABLAD ES + Versionsnummer: 4 Ersätter SDB: 2015-06-01 Utfärdat: 2016-09-28 AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Nationella hygieniska gränsvärden Beståndsdel CASnr. EG Nr. Nivågräns-v ärde mg/m3-ppm Korttids-vä rde mg/m3- ppm Anmärkning Källa År Dimetylsuccina t 106-65-0 203-41 9-9 30 5 – – – AFS 201 5:7 2005 Dimetylglutarat 1119-40- 0 214-27 7-2 33 5 – – – AFS 201 5:7 2005 Dimetyladipat 627-93-0 211-02 0-6 36 5 – – – AFS 201 5:7 2005 Fosforsyra 7664-38- 2 231-63 3-2 1 – 2 – – AFS 201 5:7 2015 8.2 Begränsning av exponeringen Tekniska åtgärder Sörj för att ögonspolningsmöjligheter finns i nära anslutning till arbetsplatsen. Ögon / ansiktsskydd Skyddsglasögon med sidoskydd i överensstämmelse med EN166. Skyddshandskar Använd skyddshandskar. Vid hantering av kemikalier får enbart kemikalieskyddshandskar med CE -märke användas. Handskarna ska vara av standarden EN 374. Andra hudskydd Ta av och tvätta förorenade kläder innan de används igen. Andningsskydd Använd andningsskydd med filter A (brun) vid otillräcklig ventilation. 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Avdunstningshastighet Ej tillämplig Brandfarlighet (fast form, gas) Ej tillämplig Densitet 1090 kg/m3 Explosiva egenskaper Ej tillämplig Flampunkt > 90 ° C
Form viskös vätska
Fördelningskoefficient: noktanol/
vatten
Ej tillämplig
Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall
Ej tillämplig
Lukt svag lukt av lösningsmedel
Lukttröskel Ej tillämplig
Löslighet Kan blandas med : Organiska lösningsmedel
Löslighet i vatten ~50 %
Sida 5 (10)
SÄKERHETSDATABLAD
ES +
Versionsnummer: 4
Ersätter SDB: 2015-06-01
Utfärdat: 2016-09-28
AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET
Oxiderande egenskaper Ej tillämplig
pH i lösning ~5
pH-värde Ej tillämplig
Relativ densitet Ej tillämplig
Självantändningstemperaturen Ej tillämplig
Smältpunkt / fryspunkt Ej tillämplig
Sönderfallstemperatur Ej tillämplig
Utseende, form Ej tillämplig
Utseende, färg Gulaktig
Viskositet 10800 cp
Ångdensitet Ej tillämplig
Ångtryck Ej tillämplig
Övre / undre
brännbarhetsgräns eller
explosionsgräns
Ej tillämplig
9.2 Annan information
Ej tillämplig
10.1 Reaktivitet
Ej tillämplig
10.2 Kemisk stabilitet
Produkten är delvis löslig i vatten. Stabil under normala förhållanden beträffande användning och lagring. .
10.3 Risken för farliga reaktioner
Reagerar med starka baser.
Ofullständig förbränning/termisk nedbrytning genererar: Rök, Koldioxid (CO2) och farliga gaser, bland annat kolmonoxid.
10.4 Förhållanden som skall undvikas
Förvaras åtskilt från antändningskällor.
10.5 Oförenliga material
Ej tillämplig
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Ej tillämplig
Sida 6 (10)
SÄKERHETSDATABLAD
ES +
Versionsnummer: 4
Ersätter SDB: 2015-06-01
Utfärdat: 2016-09-28
AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION
11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Produkten har låg toxicitet varav risken för skador är liten vid normal hantering.
Akut toxicitet Inandning av höga halter kan ge: Sveda, Hosta, Huvudvärk, Illamående, kräkningar, Yrsel och
trötthet.
Förtäring kan ge: Illamående, kräkningar, Diarré och Andningsbesvär.
Frätande/irriterande på huden Ej tillämplig
Allvarlig
ögonskada/ögonirritation
Ej tillämplig
Irritation Upprepad eller långvarig hudkontakt kan leda till: Irritation.
Risk för allvarliga ögonskador.
Luftvägs-/hudsensibilisering Ej tillämplig
Mutagenitet i könsceller Ej tillämplig
Cancerogenitet Ej tillämplig
Reproduktionstoxicitet Ej tillämplig
STOT-enstaka exponering Ej tillämplig
STOT-upprepad exponering Ej tillämplig
Fara vid aspiration Ej tillämplig
LD50 Oral Dimetyladipat ( råtta ): 8191 mg/kg.
Dimetylglutarat ( råtta ): 8191 mg/kg.
Dimetylsuccinat ( råtta ): > 5000 mg/kg.
Gamma-butyrolakton ( råtta ): 800 mg/kg.
Fosforsyra ( råtta ): 1530 mg/kg.
LD50 Dermal Dimetylsuccinat ( kanin ): > 5000 mg/kg.
Dimetylglutarat ( kanin ): > 2250 mg/kg.
Dimetyladipat ( kanin ): > 2250 mg/kg.
Fosforsyra ( kanin ): 2740 mg/kg.
LC50 Inandning Dimetylglutarat ( råtta ): (4h) > 5,6 mg/l.
Gamma-butyrolakton ( råtta ): > 2,68 mg/l (4 h).
12.1 Toxicitet
Vatten Produkten har låg giftighet för vattenlevande organismer.
Akut toxicitet för fisk Dimetylsuccinat (LC50): (96 h) 10-100 mg/l.
Dimetylglutarat (LC50): (96 h) 33,6 mg/l.
Dimetyladipat (LC50): (96 h) 30,9 mg/l.
Gamma-butyrolakton (LC50): (96 h) 220-460 mg/l.
Fosforsyra (LC50): (96 h) 138 mg/l.
Sida 7 (10)
SÄKERHETSDATABLAD
ES +
Versionsnummer: 4
Ersätter SDB: 2015-06-01
Utfärdat: 2016-09-28
AVSNITT 13. AVFALLSHANTERING
AVSNITT 14. TRANSPORTINFORMATION
Akut toxicitet för alger Dimetylglutarat (IC50): (72 h) 18,2 mg/l.
Gamma-butyrolakton (IC50): (72 h) 79 mg/l.
Akut toxicitet för kräftdjur Dimetylsuccinat (EC50): (48 h) 10-100 mg/l.
Dimetylglutarat (EC50): (48 h) 122,1 mg/l.
Dimetyladipat (EC50): (48 h) 112-150 mg/l.
Gamma-butyrolakton (EC50): (48 h) > 500 mg/l.
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Biologiskt nedbrytbar.
12.3 Bioackumuleringsförmåga
Bioackumulering ej sannolik
12.4 Rörligheten i jord
Ej tillämplig
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Ej tillämplig
Andra skadliga effekter
Ej tillämplig
Övrigt
Bedömningen är baserad på de enskilda komponenternas egenskaper.
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallshantering Efter utspädning med vatten kan små kvantiteter tillåtas gå till vattenreningsverk. Rester och använd
produkt som inte kan återanvändas ska hanteras som farligt avfall. Företaget är anslutet till REPA.
Emballage Försök inte att återfylla eller rengöra förpackningen. Tomma förpackningar skall hanteras på ett
miljöriktigt sätt enligt gällande lagar och bestämmelser.
Övrigt
Avfallshantering Klassificeras som farligt avfall enligt SFS 2011:927 Avfallsförordningen. H4 Irriterande: ämnen och
preparat som inte är frätande, men som vid direkt, förlängd eller upprepad kontakt med hud eller
slemhinna, kan orsaka inflammation.
Avfallskod (EWC) 20 01 13* Lösningsmedel.
Övrig avfallsinformation Avfallskoden (EWC) är en rekommendation. Vid avvikande hantering får slutanvändaren själv
ansvara för en passande EWC-kod.
14.1 UN-nummer
Ej tillämplig
Sida 8 (10)
SÄKERHETSDATABLAD
ES +
Versionsnummer: 4
Ersätter SDB: 2015-06-01
Utfärdat: 2016-09-28
AVSNITT 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER
AVSNITT 16. ANNAN INFORMATION
14.2 Officiell transportbenämning
Ej tillämplig
14.3 Faroklass för transport
Ej tillämplig
14.4 Förpackningsgrupp
Ej tillämplig
14.5 Miljöfaror
Ej tillämplig
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder
Ej tillämplig
14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Ej tillämplig
15.1 Föreskrifter / lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
EU-föreskrifter Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006, (REACH).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008, CLP.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.
Nationella föreskrifter Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7).
Avfallsförordning (2011:927).
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
Ej tillämplig
Ändringar i förhållande till
tidigare revision
Ändringar är gjorda i följande sektioner: 1, 2, 3, 15, 16.
Hänvisningar till viktig litteratur
och datakällor
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006, (REACH).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7)
Avfallsförordning (2011:927).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.
Information även hämtad från ingående ämnes säkerhetsdatablad.
Sida 9 (10)
SÄKERHETSDATABLAD
ES +
Versionsnummer: 4
Ersätter SDB: 2015-06-01
Utfärdat: 2016-09-28
Betydelse av fraser Akut Tox. 4 – oral – Akut toxicitet, oral, kategori 4
Hud Frätande 1B – Frätande på huden, kategori 1B
Hudirriterande 2 – Hudirritation, kategori 2
Ögonirriterande 2 – Ögonirritation, kategori 2
H302 – Skadligt vid förtäring.
H314 – Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315 – Irriterar huden.
H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation.
Sida 10 (10)
SÄKERHETSDATABLAD
ES +
Versionsnummer: 4
Ersätter SDB: 2015-06-01
Utfärdat: 2016-09-28

Säkerhetsdatablad gällande produkten ES – takcare

Säkerhetsdatablad SDB - ES-Metoden takcare PDF 2020

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn
ES
Produkt nr.
7636
REACH registreringsnummer
Ej tillämpligt
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen
Färgborttagare

Användningar som det avråds från

Fullständig ordalydelse av specifika användningskategorier finns i avsnitt 16
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Företagsuppgifter
Distributor:
TAK CARE
Vipvägen 7
74633 Bålsta
+46707880320
Tillverkare:
Trion Tensid AB
Svederusgatan 1-3
754 50 Uppsala
+4618156190
Kontaktperson
Christer Grenbäck
E-mail
info@takcare.se
SDS utarbetad
2019-09-27
SDS Version
2.0
1.4 Telefonnummer för nödsituationer
När det är akut: Ring 112 och begär giftinformation. Öppen dygnet runt.
I mindre akuta fall: Ring 010-456 6700. Öppen dygnet runt.
Se avsnitt 4 om åtgärder vid första hjälpen
AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 2.2. 2.2 Märkningsuppgifter
Faropiktogram
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
2/9
ES
Signalord
Varning
Faroangivelser
Skadligt vid förtäring. (H302)
Irriterar huden. (H315)
Orsakar allvarlig ögonirritation. (H319)
Skyddsangivelser

Allmänt

Förebyggande
Tvätta händerna/exponerad hud grundligt efter användning. (P264).
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. (P280).
Åtgärder
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. (P305+P351+P338).
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. (P337+P313).

Förvaring

Avfall
Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. (P501).
Innehåller
n-butylpyrrolidone
Annan märkning
Ej tillämpligt

Unik formuleringsidentifierare (UFI)

2.3 Andra faror
Ej tillämpligt
Annat
Ej tillämpligt
VOC (flyktiga organiska föreningar)
Ej tillämpligt
AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.1/3.2. Ämnen/Blandningar
NAMN: n-butylpyrrolidone
IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 3470-98-2 EG-nr:222-437-8
HALT: 80-95%
CLP KLASSIFICERING: Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2
H302, H315, H319
NAMN: 2-(2-butoxietoxi)etanol
IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 112-34-5 EG-nr:203-961-6 REACH-nr: 01-2119475104-44
HALT: 5 – <10%
CLP KLASSIFICERING: Eye Irrit. 2
H319
NOTE: L
() Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16.

Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 – om de är tillgängliga.

L = europeiskt yrkeshygieniskt gränsvärde. Annan information ATEmix(oral) = 449,944 – 674,916 Eye Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 7,752 – 11,628 Skin Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 7,112 – 10,668

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen I enlighet med förordning (EG) 2015/830 3/9 ES

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Allmänt Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning – ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad. Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. Ge aldrig en medvetslös person vatten eller liknande. Inandning Flytta den skadade personen till frisk luft direct och håll personen under uppsyn. Hudkontakt Avlägsna förorenade kläder och skor. Hud som har varit i kontakt med materialet tvättas grundligt med tvål och vatten. Hudrengöringsmedel kan användas. Använd EJ organiska lösningsmedel. Kontakt med ögonen Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj genast ögonen med rikliga mängder vatten (20-30 °C) till dess irritationen upphör och i minst 15 minuter. Se till att skölja under både övre och nedre ögonlock. Vid fortsatt irritation skall läkare uppsökas. Förtäring Vid förtäring, kontakta omgående läkare och ta med detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten. Ge den drabbade vatten att dricka om denne är vid medvetande. Försök EJ framkalla kräkning, annat än om läkaren rekommenderar detta. Sänk huvudet så att eventuella kräkningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen. Förebygg chock genom att hålla den skadade varm och i stillhet. Ge konstgjord andning om andningen upphör. Vid medvetslöshet: lägg den skadade i framstupa sidoläge. Tillkalla ambulans. Brännskada Ej tillämpligt

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Irritationseffekter: Produkten innehåller ämnen som är lokalirriterande vid hud-/ögonkontakt eller vid inandning. Kontakt med lokalirriterande ämnen kan resultera i att kontaktområdet blir mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Information till läkare Medtag detta säkerhetsdatablad.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel Rekommenderas: alkoholbeständigt skum, kolsyra, pulver, vattenånga. Vattenstråle bör ej användas eftersom det kan sprida branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Om produkten utsätts för höga temperaturen, t.ex. i händelse av brand, kan farliga nedbrytningsprodukter bildas. Dessa är: Kväveoxider. Koloxider. Vid brand utvecklas tät svart rök. Att utsättas för nedbrytningsprodukter kan utgöra hälsofara. Brandpersonal bör använda lämplig skyddsutrustning. Slutna behållare som utsätts för eld avkyls med vatten. Låt ej vatten från brandsläckning rinna ut i kloak och vattendrag.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Bär komplett skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Kontakta MSB på telefon: 0771-240240 för mer information.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Inga särskilda krav.

6.2 Miljöskyddsåtgärder Inga särskilda krav.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering Använd sand, kiselgur eller liknande till uppsamling av vätskor. Kontakta alltid det lokala brandförsvaret vid stora utsläpp. Rengöring utförs så lång möjligt med rengöringsmedel. Lösningsmedel bör undvikas.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt Se avsnitt 13 om hantering av avfall.

Se avsnitt 7 och 8 för skyddsföreskrifter.

AVSNITT 7: Hantering och lagring I enlighet med förordning (EG) 2015/830 4/9 ES

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna. Se avsnitt 8 om personligt skydd.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Förvaras alltid i behållare av samma material som originalbehållaren. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Lagringstemperatur 4 – 25 °C

7.3 Specifik slutanvändning Denna produkt bör endast användas för de användningar som beskrivs i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar Gränsvärden 2-(2-butoxietoxi)etanol Nivågränsvärde (NGV): 10 ppm | 68 mg/m³ Korttidsvärde (KTV): 15 ppm | 101 mg/m³ DNEL / PNEC DNEL (n-butylpyrrolidone): 2,5 mg/kg bw/day Exponering: Oralt Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning DNEL (n-butylpyrrolidone): 2,5 mg/kg bw/day Exponering: Oralt Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning DNEL (n-butylpyrrolidone): 5 mg/kg bw/day Exponering: Dermalt Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning DNEL (n-butylpyrrolidone): 17,4 mg/m3 Exponering: Inhalation Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning DNEL (n-butylpyrrolidone): 10 mg/kg bw/day Exponering: Dermalt Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Arbetare DNEL (n-butylpyrrolidone): 70,5 mg/m3 Exponering: Inhalation Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Arbetare DNEL (2-(2-butoxietoxi)etanol): 67,5 mg/kbm 10 ppm Exponering: Inhalation Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Arbetare DNEL (2-(2-butoxietoxi)etanol): 67,5 mg/kbm 10 ppm Exponering: Inhalation Exponeringens varaktighet: Långvarig – Lokala effekter – Arbetare DNEL (2-(2-butoxietoxi)etanol): 101,2 mg/kbm Exponering: Inhalation Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Lokala effekter – Arbetare DNEL (2-(2-butoxietoxi)etanol): 20 mg/kg/day Exponering: Dermalt Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Arbetare PNEC (n-butylpyrrolidone): 0,7955 mg/kg Exponering: Jord Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (n-butylpyrrolidone): 06336 mg/kg Exponering: Havsvatten sediment Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (n-butylpyrrolidone): 6,336 mg/kg Exponering: Färskvatten sediment Exponeringens varaktighet: Enstaka I enlighet med förordning (EG) 2015/830 5/9 ES PNEC (n-butylpyrrolidone): 30,62 mg/L Exponering: Reningsverk Exponeringens varaktighet: Kontinuerlig PNEC (n-butylpyrrolidone): 1 mg/L Exponering: Vatten Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (n-butylpyrrolidone): 0,08 mg/L Exponering: Havsvatten Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (n-butylpyrrolidone): 0,8 mg/L Exponering: Färskvatten Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (2-(2-butoxietoxi)etanol): 1 mg/L Exponering: Färskvatten Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (2-(2-butoxietoxi)etanol): 0,1 mg/L Exponering: Havsvatten Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (2-(2-butoxietoxi)etanol): 4,4 mg/kg Exponering: Färskvatten sediment Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (2-(2-butoxietoxi)etanol): 0,44 mg/kg Exponering: Havsvatten sediment Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (2-(2-butoxietoxi)etanol): 0,32 mg/kg Exponering: Jord Exponeringens varaktighet: Enstaka PNEC (2-(2-butoxietoxi)etanol): 200 mg/L Exponering: Reningsverk Exponeringens varaktighet:

Enstaka 8.2 Begränsning av exponeringen Efterlevnad av hygieniska gränsvärden bör kontrolleras regelbundet. Generellt Iaktta normal industrihygien. Exponeringsscenarier Om det finns bilaga till detta säkerhetsdatablad, ska de exponeringsscenarier som anges i bilagan följas. Exponeringsgräns Yrkesmässiga användare omfattas av arbetsmiljölagstiftningens regler om maxkoncentrationer vid exponering. Se de arbetshygieniska gränsvärdena ovan. Tekniska åtgärder Luftburna gas- och dammkoncentrationer skall hållas på lägsta möjliga nivå och under de anmodade gränsvärdena (se ovan). Använd ev. punktutsug om den generella luftgenomströmningen i arbetslokalen inte är tillräcklig. Sörj för tydligt synbar skyltning av ögonsköljar och nödduschar. Hygieniska åtgärder Vid varje paus vid användning av produkten och vid arbetets slut skall de exponerade områdena på kroppen tvättas. Tvätta alltid händer, underarmar och ansikte. Begränsning av miljöexponering Inga särskilda krav. Personlig skyddsutrustning Allmänt Använd endast CE-märkt skyddsutrustning. Andningsskydd Vid otillräcklig ventilation Rekommenderad:

A. Klass 1 (låg kapacitet). Brun I enlighet med förordning (EG) 2015/830 6/9 ES Hudskydd Särskilda arbetskläder skall användas. Handskydd Se handskguiden Ögonskydd Använd skyddsglasögon med sidosköld.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Form Gel Färg Gult Lukt Lösningsmedel Lukttröskel (ppm) Ingen data tillgänglig. pH Ingen data tillgänglig. Viskositet (40°C) Ingen data tillgänglig. Densitet (g/cm³) 0,96 Fas förändringar Smältpunkt (°C) Ingen data tillgänglig. Kokpunkt (°C) 120-150 Ångtryck Ingen data tillgänglig. Sönderfallstemperatur (°C) Ingen data tillgänglig. Avdunstningshastighet (n-butylacetat = 100) Ingen data tillgänglig. Data om brand- och explosionsrisker Flampunkt (°C) Ingen data tillgänglig. Tändpunkt (°C) Ingen data tillgänglig. Självantändningstemperatur (°C) Ingen data tillgänglig. Explosionsgränser (% v/v) Ingen data tillgänglig. Explosiva egenskaper Ingen data tillgänglig. Löslighet Löslighet i vatten Löslig n-oktanol/vatten koefficient Ingen data tillgänglig.

9.2 Annan information Löslighet i fett (g/L) Ingen data tillgänglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 10.1 Reaktivitet Ingen data

10.2 Kemisk stabilitet Hållbarhet: 24 månader Hållbarhet efter öppning: 18 månader 10.3 Risken för farliga reaktioner Inga särskilda

10.4 Förhållanden som ska undvikas Inga särskilda

10.5 Oförenliga material Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter Produkten sönderdelas ej när den används i enlighet med avsnitt 1.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna Akut toxicitet Ämne: 2-(2-butoxietoxi)etanol Art: Råtta Test: LC50 Exponeringsväg: Inhalation I enlighet med förordning (EG) 2015/830 7/9 ES Resultat: >29 ppm (2h) Ämne: 2-(2-butoxietoxi)etanol Art: Råtta Test: LD50 Exponeringsväg: Oralt Resultat: 2410 mg/kg Ämne: 2-(2-butoxietoxi)etanol Art: Kanin Test: LD50 Exponeringsväg: Dermalt Resultat: 2764 mg/kg Frätande/irriterande på huden Irriterar huden. Allvarlig ögonskada/ögonirritation Orsakar allvarlig ögonirritation. Luftvägs-/hudsensibilisering Ingen data tillgänglig. Mutagenitet i könsceller Ingen data tillgänglig. Cancerogenitet Ingen data tillgänglig. Reproduktionstoxicitet Ingen data tillgänglig. Specifik organtoxicitet – enstaka exponering Ingen data tillgänglig. Specifik organtoxicitet – upprepad exponering Ingen data tillgänglig. Fara vid aspiration Ingen data tillgänglig. Långsiktiga effekter Irritationseffekter: Produkten innehåller ämnen som är lokalirriterande vid hud-/ögonkontakt eller vid inandning. Kontakt med lokalirriterande ämnen kan resultera i att kontaktområdet blir mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener.

AVSNITT 12: Ekologisk information 12.1 Toxicitet Ämne: 2-(2-butoxietoxi)etanol Art: Alger Test: EC50 Varaktighet: 96 h Resultat: >100 mg/l Ämne: n-butylpyrrolidone Art: Fisk Test: LC50 Varaktighet: 96 h Resultat: >100 mg/L Ämne: n-butylpyrrolidone Art: Alger Test: EC50 Varaktighet: 72 h Resultat: 130 mg/L Ämne: n-butylpyrrolidone Art: Vattenloppor Test: EC50 Varaktighet: 48 h Resultat: >100 mg/L

12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ämne Nedbrytbarhet vattenmiljö Test Resultat 2-(2-butoxietoxi)etanol n-butylpyrrolidone Ja Ja CO2 Evolution Test Ingen data 100% Ingen data

12.3 Bioackumuleringsförmåga I enlighet med förordning (EG) 2015/830 8/9 ES Ämne Potentiell bioackumulering LogPow BCF 2-(2-butoxietoxi)etanol n-butylpyrrolidone Nej Nej 1 Ingen data Ingen data Ingen data

12.4 Rörlighet i jord 2-(2-butoxietoxi)etanol: Log Koc= 0,8703, Beräknat från LogPow (Hög rörlighet.).

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- och/eller vPvB-ämnen.

12.6 Andra skadliga effekter Inga särskilda AVSNITT 13: Avfallshantering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Denna produkt omfattas av bestämmelser om farligt avfall. Avfall EWC-kod 20 01 13


Lösningsmedel
Annan märkning
Ej tillämpligt
Förorenad förpackning
Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.
AVSNITT 14: Transportinformation
14.1 – 14.4
Ej farligt gods i enlighet med ADR, IATA och IMDG.
ADR/RID

14.1 UN-nummer

14.2 Officiell transportbenämning

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

Kommentar

Tunnelrestriktionskod

IMDG

UN-no.

Proper Shipping Name

Class

PG*

EmS

MP**

Hazardous constituent

IATA/ICAO

UN-no.

Proper Shipping Name

Class

PG*

14.5 Miljöfaror

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol och IBC-koden
Ingen data
() Packing group (*) Marine pollutant
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
9/9
ES
AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Användningsrestriktioner

Krav på särskild utbildning

Annat

Ej tillämpligt

Seveso

Biocid reg. nr.
Ej tillämpligt
Källor
AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
Nej
3827228612, 7.0.1.11 AVSNITT 16: Annan information
Ordalydelse för H-fraser som anges i avsnitt 3
H302 – Skadligt vid förtäring.
H315 – Irriterar huden.
H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation.

Fullständig ordalydelse av identifierade användningar som nämns i avsnitt 1

Andra märkningsuppgifter
Ej tillämpligt
Annat
I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) baseras bedömningen av blandningens klassificering på:
Blandningens klassificering gällande hälsorisker har skett i enlighet med beräkningsmetoder angivna i förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)
Det rekommenderas att utlämna detta säkerhetsdatablad till den faktiska användaren av produkten.
Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad är baserat på vår nuvarande kunskap. Informationen på säkerhetsdatabladen bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. Detta säkerhetsdatablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt. Användes produkten på annat sätt eller i annan applikation än den som produkten ursprungligen utvecklats för, eller rekommenderats till, sker detta helt under användarens ansvar. Avsikten med detta säkerhetsdatablad är att beskriva säkerhetskraven för produkten. Det får inte uppfattas som en garanti för produktens egenskaper och informationerna kan inte ersätta ett produktdatablad.
Modifierad data i jämförelse med tidigare utgåva är märkt med en blå trekant (Första siffran i SDB version).
Säkerhetsdatabladet är validerat av
MK
Datum för senaste väsentliga revidering (Första siffran i SDB version)
2019-05-06(1.0)
Datum för senaste mindre revidering (Sista siffran i SDB version)
2019-05-06
ALPHAOMEGA. Licens nr.:3827228612, 7.0.1.11
www.chymeia.com