Säkerhetsdatablad gällande produkten ES 3 – takcare

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn
ES 3
Produkt nr.
7641
Unik formuleringsidentifierare (UFI)
Ej tillämpligt
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen
Färgborttagare
Användningar som det avråds från
Inga särskilda
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Företagsuppgifter
TAK CARE
Vipvägen 7
SE – 74633 Bålsta
Sweden
+46 707 880 320
www.takcare.se
Kontaktperson
Christer Grenbäck
E-post
info@takcare.se
SDB utarbetad
2020-11-30
SDB Version
1.0
1.4 Telefonnummer för nödsituationer
Akut: Ring 112, begär giftinformation. Öppet dygnet runt.
Mindre akut: Ring 010-456 6700. Öppet dygnet runt.
Se avsnitt 4 om åtgärder vid första hjälpen.
AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
Acute Tox. 4; H302, Skadligt vid förtäring.
Acute Tox. 4; H332, Skadligt vid inandning.
2.2 Märkningsuppgifter
Faropiktogram
ES 3
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2015/830
Sida 2 av 11
Signalord
Varning
Faroangivelser
Skadligt vid förtäring.
Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelser

Allmänt

Förebyggande
P261, Undvik att inandas dimma / ångor.
P264, Tvätta händerna och exponerad hud grundligt efter användning.
P271, Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
Åtgärder
P304+P340, VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
P312, Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN / läkare.

Förvaring

Avfall
P501, Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.
Innehåller
benzylalkohol
2.3 Andra faror
Annan märkning
Ej tillämpligt
Annat
Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBToch/
eller vPvB-ämnen.
AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.2 Blandningar
Produktens/beståndsdelens
namn
Identifierare % w/w Klassificering Noter
benzylalkohol CAS No.: 100-51-6
EC No.: 202-859-9
REACH No.: 01-
2119492630-38-xxxx
Index No.: 603-057-00-5
95-100% Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H332
Trietanolamin CAS No.: 102-71-6
EC No.: 203-049-8
REACH No.: 01-
2119486482-31-
Index No.:

1-3%

Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 – om de är
tillgängliga.
Annan information
Inga särskilda
ES 3
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2015/830
Sida 3 av 11
AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Allmänt
Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning – ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad.
Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. Ge
aldrig en medvetslös person vatten eller liknande.
Inandning
I fall av andningssvårigheter eller irritation i andningsvägarna: För ut den skadade personen i friska luften. Sörj
för att den skadade har tillsyn. Förebygg chock genom att hålla den skadade varm och i stillhet. Ge konstgjord
andning om andningen upphör. Vid medvetslöshet: lägg den skadade i framstupa sidoläge. Tillkalla ambulans.
Hudkontakt
Vid irritation: Tvätta av produkten. Vid ihållande irritation: kontakta läkare.
Kontakt med ögonen
I fall av ögonirritation: Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj genast med vatten (20-30 °C) i minst 5 minuter.
Uppsök läkare.
Förtäring
Vid förtäring, kontakta omgående läkare. Ge den drabbade vatten att dricka om denne är vid medvetande.
Försök EJ framkalla kräkning, annat än om läkaren rekommenderar detta. Sänk huvudet så att eventuella
kräkningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen. Förebygg chock genom att hålla den skadade varm och i
stillhet. Ge konstgjord andning om andningen upphör. Vid medvetslöshet: lägg den skadade i framstupa
sidoläge. Tillkalla ambulans.
Brännskada
Ej tillämpligt
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Inga särskilda
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN / läkare.
Information till läkare
Medtag detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten.
AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1 Släckmedel
Lämpliga släckmedel: alkoholbeständigt skum, kolsyra, pulver, vattenånga.
Olämpliga släckmedel: Vattenstråle bör ej användas eftersom det kan sprida branden.
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Vid brand utvecklas tät rök. Att utsättas för nedbrytningsprodukter kan utgöra hälsofara. Slutna behållare som
utsätts för eld avkyls med vatten. Låt ej vatten från brandsläckning rinna ut i kloak och vattendrag.
Om produkten utsätts för höga temperaturen, t.ex. i händelse av brand, kan farliga nedbrytningsprodukter
bildas. Dessa är:
Kväveoxider (NOₓ).
Koloxider (CO / CO2).
5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
Använd skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Om exponering skett, kontakta Giftinformationscentralen
(tel 112, 24/7) för rådgivning.
AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Inga särskilda krav.
6.2 Miljöskyddsåtgärder
Undvik utsläpp i sjöar, åar, kloaker etc.
6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering
ES 3
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2015/830
Sida 4 av 11
Använd sand, kiselgur eller liknande till uppsamling av vätskor. Kontakta alltid det lokala brandförsvaret vid
stora utsläpp.
Rengöring utförs så långt som möjligt med rengöringsmedel. Lösningsmedel bör undvikas.
6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 13 om hantering av avfall.
Se avsnitt 7 och 8 för skyddsföreskrifter.
AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering
Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna.
Se avsnitt 8 om personligt skydd.
7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Förvaras alltid i behållare av samma material som originalbehållaren.
Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.
Lagringstemperatur
Temperatur
4 – 25 Celcius
Oförenliga material
Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
7.3 Specifik slutanvändning
Denna produkt bör endast användas för de användningar som beskrivs i avsnitt 1.2.
AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
__
Trietanolamin
Korttidsgränsvärde (15 minuter) (ppm): 1,6
Korttidsgränsvärde (15 minuter) (mg/m³): 10
Nivågränsvärde (8 timmar) (ppm): 0,8
Nivågränsvärde (8 timmar) (mg/m³): 5
Anmärkningar:
H = Ämnet kan lätt upptas genom huden
V = Vägledande korttidsgränsvärde
Arbetsmiljöförordningen (1977:1166), med ändringar (senast AFS 2018:1)
DNEL
Produktens/beståndsdelens
namn
DNEL Exponeringsväg Varaktighet
benzylalkohol 40 mg/kg bw/day Hud Kortvarig –
Systemiska effekter –
Arbetare
benzylalkohol 20 mg/kg bw/day Oralt Kortvarig –
Systemiska effekter –
Allmän befolkning
benzylalkohol 22 mg/m3 Inandning Långvarig –
Systemiska effekter –
Arbetare
benzylalkohol 8 mg/kg bw/day Hud Långvarig –
ES 3
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2015/830
Sida 5 av 11
Systemiska effekter –
Arbetare
benzylalkohol 110 mg/m3 Inandning Kortvarig –
Systemiska effekter –
Arbetare
benzylalkohol 5,4 mg/m3 Inandning Långvarig –
Systemiska effekter –
Allmän befolkning
benzylalkohol 4 mg/kg bw/day Hud Långvarig –
Systemiska effekter –
Allmän befolkning
benzylalkohol 4 mg/kg bw/day Oralt Långvarig –
Systemiska effekter –
Allmän befolkning
benzylalkohol 27 mg/m3 Inandning Kortvarig –
Systemiska effekter –
Allmän befolkning
benzylalkohol 20 mg/kg bw/day Hud Kortvarig –
Systemiska effekter –
Allmän befolkning
PNEC
Produktens/beståndsdelens
namn
PNEC Exponeringsväg Exponeringens
varaktighet
benzylalkohol 2,3 mg/L Vatten Kontinuerlig
benzylalkohol 0,1 mg/L Havsvatten Enstaka
benzylalkohol 39 mg/L Avloppsreningsverk Enstaka
benzylalkohol 5,27 mg/kg Sötvattenssediment Enstaka
benzylalkohol 1 mg/L Sötvatten Enstaka
benzylalkohol 0,456 mg/kg Jord Enstaka
benzylalkohol 0,527 mg/kg Havsvatten sediment Ingen data
tillgänglig
8.2 Begränsning av exponeringen
Efterlevnad av hygieniska gränsvärden bör kontrolleras regelbundet.
Generellt
Rökning, medtagande av mat och dryck samt förvaring av tobak, mat och dryck är ej tillåtet i arbetslokalen.
Exponeringsscenarier
Det finns inga implementerade exponeringsscenarier för denna produkt.
Exponeringsgräns
Yrkesmässiga användare omfattas av arbetsmiljölagstiftningens regler om maxkoncentrationer vid exponering.
Se de arbetshygieniska gränsvärdena ovan.
Tekniska åtgärder
Luftburna gas- och dammkoncentrationer skall hållas på lägsta möjliga nivå och under de anmodade
gränsvärdena (se ovan). Använd ev. punktutsug om den generella luftgenomströmningen i arbetslokalen inte är
tillräcklig. Sörj för tydligt synbar skyltning av ögonsköljar och nödduschar.
Hygieniska åtgärder
Vid varje paus vid användning av produkten och vid arbetets slut skall de exponerade områdena på kroppen
ES 3
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2015/830
Sida 6 av 11
tvättas. Tvätta alltid händer, underarmar och ansikte.
Begränsning av miljöexponering
Inga särskilda krav.
Individuella skyddsåtgärder
Allmänt
Använd endast CE-märkt skyddsutrustning.
Andningsskydd
Arbetssituation Typ Klass Färg Standarder
Vid otillräcklig ventilation A Klass 1 (låg kapacitet) Brun EN14387
Hudskydd
Arbetssituation Rekommenderad Typ/Kategori Standarder
Särskilda arbetskläder skall användas. – –
Handskydd
Arbetssituation Handskmaterial Handsktjocklek
(mm)
Genombrottstid
(min.)
Standarder
Nitril 0,4 >480 EN374-2
Ögonskydd
Arbetssituation Typ Standarder
Använd skyddsglasögon med sidosköld. EN166
AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Form
Gel
Färg
Vit
Lukt
Lösningsmedel
Lukttröskel (ppm)
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
pH
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
Densitet (g/cm³)
1.04
Viskositet
35000.00 centistokes
Fas förändringar
Smältpunkt (°C)
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
ES 3
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2015/830
Sida 7 av 11
Kokpunkt (°C)
206.00 °C
Ångtryck
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
Ångdensitet
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
Sönderfallstemperatur (°C)
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
Avdunstningshastighet (n-butylacetat = 100)
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
Data om brand- och explosionsrisker
Flampunkt (°C)
105.00 °C
Tändpunkt (°C)
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
Självantändningstemperatur (°C)
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
Explosionsgränser (% v/v)
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
Explosiva egenskaper
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
Oxiderande egenskaper
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
Löslighet
Löslighet i vatten
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
n-oktanol/vatten koefficient
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
Löslighet i fett (g/L)
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
9.2 Annan information
AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet
Ingen data tillgänglig
10.2 Kemisk stabilitet
Produkten är stabil under de förhållanden som anges i avsnitt 7.
10.3 Risken för farliga reaktioner
Inga särskilda
10.4 Förhållanden som ska undvikas
Inga särskilda
10.5 Oförenliga material
Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Produkten sönderdelas ej när den används i enlighet med avsnitt 1.
AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet
Produktens/beståndsdelens
namn
Art Test Exponeringsväg Resultat
ES 3
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2015/830
Sida 8 av 11
benzylalkohol Råtta LD50 Oralt 1230 mg/kg ·
benzylalkohol Kanin LD50 Hud 2000 mg/kg ·
benzylalkohol Råtta LC50 Inandning >4178 mg/m3 ·
Trietanolamin Råtta LD50 Oralt 7200 mg/kg
Trietanolamin Kanin LD50 Hud >2000 mg/kg
Skadligt vid förtäring.
Skadligt vid inandning.
Frätande/irriterande på huden
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Allvarlig ögonskada/ögonirritation
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Luftvägssensibilisering
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Hudsensibilisering
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Mutagenitet i könsceller
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Cancerogenitet
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Reproduktionstoxicitet
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet – upprepad exponering
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Fara vid aspiration
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Långsiktiga effekter
Inga särskilda
Annan information
Trietanolamin: Substansen har klassificerats i grupp 3 av IARC.
AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1 Toxicitet
Produktens/beståndsdelens
namn
Art Test Varaktighet Resultat
benzylalkohol Fisk LC50 48 timmar 646 mg/L ·
benzylalkohol Alger LOEC 96 timmar 640 mg/L ·
benzylalkohol Vattenloppor EC50 48 timmar 230 mg/L ·
Trietanolamin Vattenloppor EC50 24 timmar 2038 mg/l
Trietanolamin Alger EC50 72 timmar 516 mg/l
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Produktens/beståndsdelens
namn
Nedbrytbarhet vattenmiljö Test Resultat
ES 3
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2015/830
Sida 9 av 11
benzylalkohol Ja OECD 301 D >90%
Trietanolamin Ja
12.3 Bioackumuleringsförmåga
Produktens/beståndsdelens
namn
Potentiell bioackumulering LogPow BCF
benzylalkohol Nej Ingen data tillgänglig Ingen data
tillgänglig
Trietanolamin Nej Ingen data tillgänglig −2,3000000
12.4 Rörlighet i jord
Ingen data tillgänglig
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBToch/
eller vPvB-ämnen.
12.6 Andra skadliga effekter
Inga särskilda
AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Denna produkt omfattas av bestämmelser om farligt avfall.
Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.
HP 6 – Akut toxicitet
Efter utspädning med vatten kan små kvantiteter tillåtas gå till vattenreningsverk. Tomma förpackningar och
produktrester skall hanteras på ett miljöriktigt sätt enligt gällande lagar och bestämmelser. Företaget är anslutet
till REPA.
Försök inte att återfylla eller rengöra förpackningen.
EWC-kod
20 01 13* Lösningsmedel
Annan märkning
Ej tillämpligt
Förorenad förpackning
Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av
produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.
AVSNITT 14: Transportinformation
14.1 – 14.4
Ej farligt gods i enlighet med ADR, IATA och IMDG.
ADR/RID
Ej tillämpligt
IMDG
Ej tillämpligt
IATA
Ej tillämpligt
”MARINE POLLUTANT”
Nej
14.5 Miljöfaror
Ej tillämpligt
14.6 Särskilda skyddsåtgärder
Ej tillämpligt
ES 3
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2015/830
Sida 10 av 11
14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol och IBC-koden
Ingen data tillgänglig
AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
Användningsrestriktioner
Endast för yrkesmässigt bruk.
Gravida och ammande skall ej utsättas för påverkan från produkten. Risken samt möjligheterna till tekniska
försiktighetsåtgärder eller anpassning av arbetsplatsen för att undvika sådan påverkan skall därför övervägas.
Krav på särskild utbildning
Inga särskilda krav.
SEVESO – Farokategorier / Farliga ämnen
Ej tillämpligt
Annat
Ej tillämpligt
Källor
Rådets direktiv 92/85/EEG om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare
som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering,
märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering,
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).
Avfallsförordning (2020:614)
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
Nej
AVSNITT 16: Annan information
Ordalydelse för H-fraser som anges i avsnitt 3
H302, Skadligt vid förtäring.
H332, Skadligt vid inandning.
Förkortningar och akronymer
ADR = Europeisk överenskommelse om transport av farligt gods på väg
ATE = Uppskattad akut toxicitet
BCF = Biokoncentrationsfaktor
CAS = Registeringsnummer som tilldelats av Chemical Abstract Services
CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och
förpackning av ämnen och blandningar
CSA = Kemikaliesäkerhetsbedömning
CSR = Kemikaliesäkerhetsrapport
DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)
EINECS = European Inventory of Existing Commercial chemical Substances
ES = Exponeringsscenario
EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP
EWC = Europeiska avfallskatalogen
GHS = Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemiska ämnen och beredningar
IATA = International Air Transport Association
IMDG = International Maritime Dangerous Goods
LogPow = logaritmen av fördelningskoefficienten oktanol/vatten
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol
of 1978. (”Marpol” = marine pollution)
NGV = Tidsvägt medelvärde
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska
ES 3
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2015/830
Sida 11 av 11
PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt
REACH = Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Förordning (EG) nr 1907/2006)
RRN = REACH registreringsnummer
SCL = Specifik koncentrationsbegränsning.
STOT-RE = Toxicitet för specifikt målorgan – upprepad exponering
STOT-SE = Toxicitet för specifikt målorgan – enstaka exponering
SVHC = Särskilt farliga ämnen
UN = Förenta Nationerna
UVCB = Komplext kolväteämne
VOC = Flyktiga organiska ämnen
vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande
Annat
I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) baseras bedömningen av blandningens klassificering på:
Blandningens klassificering gällande hälsorisker har skett i enlighet med beräkningsmetoder angivna i
förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)
Säkerhetsdatabladet är validerat av

Annat
Modifierad data i jämförelse med tidigare utgåva är märkt med en blå trekant (Första siffran i SDB version).
Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad är baserat på vår nuvarande kunskap. Informationen på
säkerhetsdatabladen bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. Detta
säkerhetsdatablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som
ingrediens i annan produkt. Användes produkten på annat sätt eller i annan applikation än den som produkten
ursprungligen utvecklats för, eller rekommenderats till, sker detta helt under användarens ansvar. Avsikten med
detta säkerhetsdatablad är att beskriva säkerhetskraven för produkten. Det får inte uppfattas som en garanti för
produktens egenskaper och informationerna kan inte ersätta ett produktdatablad.
Det rekommenderas att detta säkerhetsdatablad lämnas till den faktiska användaren av produkten.