Säkerhetsdatablad gällande produkten ES 4-takcare

Säkerhetsdatablad SDB - ES-Metoden takcare PDF 2020

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878
Sida 1 av 14
SÄKERHETSDATABLAD
ES 4
AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn
ES 4
Produkt nr.
7642
Unik formuleringsidentifierare (UFI)
9WA0-M0V5-F004-MUHU
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen
Klotterborttagare
Användningar som det avråds från
Inga särskilda
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Företagsuppgifter
TAK CARE
Vipvägen 7
SE – 74633 Bålsta
Sweden
+46 707 880 320
www.takcare.se
Kontaktperson
Christer Grenbäck
E-post
info@takcare.se
SDB utarbetad
2021-03-15
SDB Version
1.0
1.4 Telefonnummer för nödsituationer
Akut: Ring 112, begär giftinformation. Öppet dygnet runt.
Mindre akut: Ring 010-456 6700. Öppet dygnet runt.
Se avsnitt 4 om åtgärder vid första hjälpen.
AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
Inte klassificerad enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 (CLP)
2.2 Märkningsuppgifter
Faropiktogram
Ej tillämpligt
Signalord
Ej tillämpligt
Faroangivelser
Ej tillämpligt
Skyddsangivelser
ES 4
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878
Sida 2 av 14

Allmänt

Förebyggande

Åtgärder

Förvaring

Avfall

Innehåller
Inga särskilda
2.3 Andra faror
Annan märkning
EUH210, Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Annat
Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBToch/
eller vPvB-ämnen.
AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.2 Blandningar
Produkt/Ämne Identifierare % w/w Klassificering Noter
Dimetylglutarat CAS No.: 1119-40-0
EC No.: 214-277-2
REACH No.: 01-
2119900156-49-XXXX
Index No.:
40-60%
dimethyl adipate CAS No.: 627-93-0
EC No.: 211-020-6
REACH No.: 01-
2119475445-32-XXXX
Index No.:
10-15%
Dimethyl succinate CAS No.: 106-65-0
EC No.: 203-419-9
REACH No.: 01-
2119475445-32-XXXX
Index No.:
10-15%
2-butoxietanol CAS No.: 111-76-2
EC No.: 203-905-0
REACH No.: 01-
2119475108-36
Index No.: 603-014-00-0
5-<9.9% Acute Tox. 4, H332
Eye Irrit. 2, H319
Skin Irrit. 2, H315
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H302
EU
ES 4
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878
Sida 3 av 14
Trietanolamin CAS No.: 102-71-6
EC No.: 203-049-8
REACH No.: 01-
2119486482-31-
Index No.:

3-5%

Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 – om de är
tillgängliga.
Annan information
EU: europeiskt yrkeshygieniskt gränsvärde.
AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Allmänt
Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning – ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad.
Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. Ge
aldrig en medvetslös person vatten eller liknande.
Inandning
I fall av andningssvårigheter eller irritation i andningsvägarna: Flytta den skadade personen till frisk luft direkt
och håll personen under uppsyn.
Hudkontakt
Vid irritation: Tvätta av produkten. Vid ihållande irritation: kontakta läkare.
Kontakt med ögonen
I fall av ögonirritation: Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj genast med vatten (20-30 °C) i minst 5 minuter.
Uppsök läkare.
Förtäring
Ge personen rikligt att dricka och håll personen under uppsyn. Vid illamående: Kontakta omgående läkare och ta
med detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten. Framkalla ej kräkning, annat än om läkaren
rekommenderar detta. Sänk huvudet så att eventuella kräkningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen.
Brännskada
Ej tillämpligt
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Inga särskilda
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Inga särskilda
Information till läkare
Medtag detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten.
AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1 Släckmedel
Lämpliga släckmedel: alkoholbeständigt skum, kolsyra, pulver, vattenånga.
Olämpliga släckmedel: Vattenstråle bör ej användas eftersom det kan sprida branden.
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Vid brand utvecklas tät rök. Att utsättas för nedbrytningsprodukter kan utgöra hälsofara. Slutna behållare som
utsätts för eld avkyls med vatten. Låt ej vatten från brandsläckning rinna ut i kloak och vattendrag.
Om produkten utsätts för höga temperaturen, t.ex. i händelse av brand, kan farliga nedbrytningsprodukter
bildas. Dessa är:
Kväveoxider (NOₓ).
Koloxider (CO / CO2).
ES 4
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878
Sida 4 av 14
5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
Brandpersonal bör använda lämplig skyddsutrustning.
AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Inga särskilda krav.
6.2 Miljöskyddsåtgärder
Undvik utsläpp i sjöar, åar, kloaker etc.
6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering
Utsläpp skall begränsas och samlas upp med granulat eller liknande, enligt bestämmelserna om farligt avfall.
Använd sand, kiselgur eller liknande till uppsamling av vätskor. Kontakta alltid det lokala brandförsvaret vid
stora utsläpp.
Rengöring utförs så långt som möjligt med rengöringsmedel. Lösningsmedel bör undvikas.
6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 13 om hantering av avfall.
Se avsnitt 7 och 8 för skyddsföreskrifter.
AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering
Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna.
Se avsnitt 8 om personligt skydd.
7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.
Förvaras alltid i behållare av samma material som originalbehållaren.
Lagringstemperatur
Temperatur
4 – 25 Celcius
Oförenliga material
Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
7.3 Specifik slutanvändning
Denna produkt bör endast användas för de användningar som beskrivs i avsnitt 1.2.
AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
_ Dimetylglutarat Nivågränsvärde (8 timmar) (ppm): 5 Nivågränsvärde (8 timmar) (mg/m³): 33 _
dimethyl adipate
Nivågränsvärde (8 timmar) (ppm): 5
Nivågränsvärde (8 timmar) (mg/m³): 36
_ Dimethyl succinate Nivågränsvärde (8 timmar) (ppm): 5 Nivågränsvärde (8 timmar) (mg/m³): 30 _
2-butoxietanol
Korttidsgränsvärde (15 minuter) (ppm): 50
Korttidsgränsvärde (15 minuter) (mg/m³): 246
ES 4
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878
Sida 5 av 14
Nivågränsvärde (8 timmar) (ppm): 10
Nivågränsvärde (8 timmar) (mg/m³): 50
Anmärkningar:
H = Ämnet kan lätt upptas genom huden
__
Trietanolamin
Korttidsgränsvärde (15 minuter) (ppm): 1,6
Korttidsgränsvärde (15 minuter) (mg/m³): 10
Nivågränsvärde (8 timmar) (ppm): 0,8
Nivågränsvärde (8 timmar) (mg/m³): 5
Anmärkningar:
H = Ämnet kan lätt upptas genom huden
V = Vägledande korttidsgränsvärde
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) och senare ändring
AFS 2020:6.
DNEL
Produkt/Ämne DNEL Exponeringsväg Varaktighet
Dimetylglutarat 5 mg/m3 Inandning Långvarig – Lokala
effekter – Allmän
befolkning
Dimetylglutarat 8,3 mg/m3 Inandning Långvarig – Lokala
effekter – Arbetare
dimethyl adipate 8,3 mg/m3 Inandning Långvarig – Lokala
effekter – Arbetare
dimethyl adipate 5 mg/m3 Inandning Långvarig – Lokala
effekter – Allmän
befolkning
Dimethyl succinate 6,3 mg/kg bw/day Hud Långvarig –
Systemiska effekter –
Arbetare
Dimethyl succinate 33,5 mg/m3 Inandning Långvarig –
Systemiska effekter –
Arbetare
Dimethyl succinate 1,1 mg/m3 Inandning Långvarig – Lokala
effekter – Arbetare
Dimethyl succinate 1,1 mg/m3 Inandning Kortvarig – Lokala
effekter – Arbetare
Dimethyl succinate 67 mg/m3 Inandning Kortvarig –
Systemiska effekter –
Arbetare
Dimethyl succinate 12,6 mg/kg bw/day Hud Kortvarig –
Systemiska effekter –
Arbetare
2-butoxietanol 59 mg/kbm Inandning Långvarig –
Systemiska effekter –
Allmän befolkning
Långvarig –
Systemiska effekter –
2-butoxietanol 75 mg/kg bw/day Hud
ES 4
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878
Sida 6 av 14
Allmän befolkning
2-butoxietanol 147 mg/kbm Inandning Kortvarig – Lokala
effekter – Allmän
befolkning
2-butoxietanol 26,7 mg/kg bw/day Oralt Kortvarig –
Systemiska effekter –
Allmän befolkning
2-butoxietanol 426 mg/kbm Inandning Kortvarig –
Systemiska effekter –
Allmän befolkning
2-butoxietanol 89 mg/kg bw/day Kortvarig –
Systemiska effekter –
Allmän befolkning
2-butoxietanol 98 mg/kg bw/day Inandning Långvarig –
Systemiska effekter –
Arbetare
2-butoxietanol 125 mg/kg bw/day Hud Långvarig –
Systemiska effekter –
Arbetare
2-butoxietanol 246 mg/kbm Inandning Kortvarig – Lokala
effekter – Arbetare
2-butoxietanol 1091 mg/kbm Inandning Kortvarig –
Systemiska effekter –
Arbetare
2-butoxietanol 89 mg/kg bw/day Hud Kortvarig –
Systemiska effekter –
Arbetare
2-butoxietanol 6,3 mg/kg bw/day Oralt Långvarig –
Systemiska effekter –
Allmän befolkning
PNEC
Produkt/Ämne PNEC Exponeringsväg Exponeringens
varaktighet
Dimetylglutarat 0,0031 mg/L Havsvatten Enstaka
Dimetylglutarat 0,31 mg/L Vatten
Dimetylglutarat 0,031 mg/L Sötvatten Enstaka
Dimetylglutarat 0,15 mg/kg Sötvattenssediment
Dimetylglutarat 0,015 mg/kg Havsvatten sediment
Dimetylglutarat 10 mg/L Avloppsreningsverk
Dimetylglutarat 0,113 mg/kg soil dw Jord
dimethyl adipate 0,018 mg/L Sötvatten
dimethyl adipate 10 mg/L Avloppsreningsverk
dimethyl adipate 0,16 mg/kg sediment dw Sötvattenssediment
ES 4
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878
Sida 7 av 14
dimethyl adipate 0,18 mg/L Vatten Kontinuerlig
dimethyl adipate 0,016 mg/kg sediment dw Havsvatten sediment
dimethyl adipate 0,09 mg/kg soil dw Jord
dimethyl adipate 0,0018 mg/L Havsvatten
Dimethyl succinate 5 μg/L Havsvatten
Dimethyl succinate 50 μg/L Sötvatten
Dimethyl succinate 137 μg/kg sediment dw Sötvattenssediment
Dimethyl succinate 10000 μg/L Avloppsreningsverk
Dimethyl succinate 137μg/kg soil dw Jord
Dimethyl succinate 500 μg/L Vatten Kontinuerlig
Dimethyl succinate 14 μg/kg sediment dw Havsvatten sediment
2-butoxietanol 8,8 mg/L Sötvatten Enstaka
2-butoxietanol 0,88 mg/L Havsvatten Enstaka
2-butoxietanol 9,1 mg/L Vatten Kontinuerlig
2-butoxietanol 463 mg/L Avloppsreningsverk Enstaka
2-butoxietanol 34,6 mg/kg Sötvattenssediment Enstaka
2-butoxietanol 3,46 mg/kg Havsvatten sediment Enstaka
2-butoxietanol 2,33 mg/kg Jord Enstaka
8.2 Begränsning av exponeringen
Efterlevnad av hygieniska gränsvärden bör kontrolleras regelbundet.
Generellt
Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna.
Exponeringsscenarier
Det finns inga implementerade exponeringsscenarier för denna produkt.
Exponeringsgräns
Yrkesmässiga användare omfattas av arbetsmiljölagstiftningens regler om maxkoncentrationer vid exponering.
Se de arbetshygieniska gränsvärdena ovan.
Tekniska åtgärder
Luftburna gas- och dammkoncentrationer skall hållas på lägsta möjliga nivå och under de anmodade
gränsvärdena (se ovan). Använd ev. punktutsug om den generella luftgenomströmningen i arbetslokalen inte är
tillräcklig. Sörj för tydligt synbar skyltning av ögonsköljar och nödduschar.
Hygieniska åtgärder
Vid varje paus vid användning av produkten och vid arbetets slut skall de exponerade områdena på kroppen
tvättas. Tvätta alltid händer, underarmar och ansikte.
Begränsning av miljöexponering
Inga särskilda krav.
Individuella skyddsåtgärder
Allmänt
Använd endast CE-märkt skyddsutrustning.
Andningsskydd
Arbetssituation Typ Klass Färg Standarder

 • Andningsskydd behövs inte om – – –
  ES 4
  Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878
  Sida 8 av 14
  Arbetssituation Typ Klass Färg Standarder
  ventilationen är tillräcklig
  Hudskydd
  Arbetssituation Rekommenderad Typ/Kategori Standarder
  Särskilda arbetskläder skall användas. – –
  Handskydd
  Arbetssituation Handskmaterial Handsktjocklek
  (mm)
  Genombrottstid
  (min.)
  Standarder
  Nitril 0,4 >480 EN374-2
  Ögonskydd
  Arbetssituation Typ Standarder
  Använd skyddsglasögon med sidosköld. EN166
  AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
  9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
  Form
  Gel
  Färg
  Gult
  Lukt / Lukttröskel (ppm)
  Mild
  pH
  Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
  Densitet (g/cm³)
  1.05
  Viskositet
  40000-45000 centistokes
  Partikelegenskaper
  Gäller inte för vätskor.
  Fas förändringar
  Smältpunkt (°C)
  Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
  Mjukpunkt/mjukpunktsintervall (vaxer och pastor) (°C)
  Gäller inte för vätskor.
  Kokpunkt (°C)
  120-150
  Ångtryck
  Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
  Ångdensitet
  Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
  Sönderfallstemperatur (°C)
  ES 4
  Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878
  Sida 9 av 14
  Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
  Data om brand- och explosionsrisker
  Flampunkt (°C)
  Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
  Tändpunkt (°C)
  Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
  Självantändningstemperatur (°C)
  Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
  Explosionsgränser (% v/v)
  Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
  Löslighet
  Löslighet i vatten
  Olöslig
  n-oktanol/vatten koefficient
  Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
  Löslighet i fett (g/L)
  1000.00
  9.2 Annan information
  Avdunstningshastighet (n-butylacetat = 100)
  Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
  AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
  10.1 Reaktivitet
  Ingen data tillgänglig
  10.2 Kemisk stabilitet
  Produkten är stabil under de förhållanden som anges i avsnitt 7.
  10.3 Risken för farliga reaktioner
  Inga särskilda
  10.4 Förhållanden som ska undvikas
  Inga särskilda
  10.5 Oförenliga material
  Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
  10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
  Produkten sönderdelas ej när den används i enlighet med avsnitt 1.
  AVSNITT 11: Toxikologisk information
  11.1 Information om de toxikologiska effekterna
  Akut toxicitet
  Produkt/Ämne Test Art Exponeringsväg Test Resultat Annan information
  Dimetylglutarat Råtta Hud LD50 >2000 mg/kgbw
  Dimetylglutarat Råtta Inandning LC50 >11 (4h) mg/L
  Dimetylglutarat Råtta Oralt LD50 >5000 mg/kgbw
  dimethyl adipate Råtta Oralt LD50 >5000 mg/kgbw
  dimethyl adipate Råtta Hud LD50 >2000 mg/kgbw
  dimethyl adipate Råtta Inandning LC50 (4 timmar) >11 mg/L
  Dimethyl succinate Råtta Oralt LD50 6892 mg/kgbw
  Dimethyl succinate Råtta Hud LD50 >2000 mg/kgbw
  ES 4
  Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878
  Sida 10 av 14
  2-butoxietanol Råtta Oralt LD50 2000 mg/kg ·
  2-butoxietanol Råtta Inandning LC50 2,2 mg/l (4 h) ·
  2-butoxietanol Råtta Hud LD50 2270 mg/kg ·
  2-butoxietanol Kanin Hud LD50 220 mg/kg ·
  Trietanolamin Råtta Oralt LD50 7200 mg/kg
  Trietanolamin Kanin Hud LD50 >2000 mg/kg
  Frätande/irriterande på huden
  Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
  Allvarlig ögonskada/ögonirritation
  Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
  Luftvägssensibilisering
  Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
  Hudsensibilisering
  Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
  Mutagenitet i könsceller
  Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
  Cancerogenitet
  Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
  Reproduktionstoxicitet
  Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
  Specifik organtoxicitet – enstaka exponering
  Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
  Specifik organtoxicitet – upprepad exponering
  Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
  Fara vid aspiration
  Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
  11.2. Information om andra faror
  Långsiktiga effekter
  Inga särskilda
  Hormonstörande egenskaper
  Inga särskilda
  Annan information
  2-butoxietanol: Substansen har klassificerats i grupp 3 av IARC.
  Trietanolamin: Substansen har klassificerats i grupp 3 av IARC.
  AVSNITT 12: Ekologisk information
  12.1 Toxicitet
  Produkt/Ämne Test Art Del av
  miljön
  Varaktighet Test Resultat Annan information
  Dimetylglutarat Fisk 96 timmar LC50 18-24 ppmV
  Dimetylglutarat Vattenloppor 48 timmar EC50 112-150
  ppmV
  dimethyl adipate Fisk 96 timmar LC50 18-24 ppmV
  dimethyl adipate Alger 72 timmar EC50 >100 mg/L
  dimethyl adipate Vattenloppor 48 timmar EC50 112-150
  ppmV
  ES 4
  Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878
  Sida 11 av 14
  Dimethyl succinate Fisk 96 timmar LC50 50-100
  mg/L
  Dimethyl succinate Alger 72 timmar EC50 >100 mg/L
  Dimethyl succinate Vattenloppor 48 timmar EC50 >100 mg/L
  2-butoxietanol Fisk 96 timmar LC50 1474 mg/l ·
  2-butoxietanol Alger 72 timmar EC50 1840 mg/l ·
  2-butoxietanol Vattenloppor 48 timmar EC50 1550 mg/l ·
  Trietanolamin Vattenloppor 24 timmar EC50 2038 mg/L
  Trietanolamin Alger 72 timmar EC50 516 mg/L
  12.2 Persistens och nedbrytbarhet
  Produkt/Ämne Nedbrytbarhet vattenmiljö Test Resultat
  Dimetylglutarat Ja OECD 301 D 70%
  dimethyl adipate Ja OECD 301 A 100%
  Dimethyl succinate Ja OECD 301 B 74,1 %
  2-butoxietanol Ja OECD 301 B 90%
  Trietanolamin Ja
  12.3 Bioackumuleringsförmåga
  Produkt/Ämne Test Potentiell
  bioackumulering
  LogPow BCF Annan information
  Dimetylglutarat Nej Ingen data
  tillgänglig
  Ingen data
  tillgänglig
  dimethyl adipate Nej Ingen data
  tillgänglig
  Ingen data
  tillgänglig
  Dimethyl succinate Nej Ingen data
  tillgänglig
  Ingen data
  tillgänglig
  2-butoxietanol Nej Ingen data
  tillgänglig
  Ingen data
  tillgänglig
  Trietanolamin Nej Ingen data
  tillgänglig
  -2.3
  12.4 Rörlighet i jord
  Ingen data tillgänglig
  12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
  Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBToch/
  eller vPvB-ämnen.
  12.6. Hormonstörande egenskaper
  Inga särskilda
  12.7. Andra skadliga effekter
  Inga särskilda
  AVSNITT 13: Avfallshantering
  13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
  ES 4
  Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878
  Sida 12 av 14
  Denna produkt omfattas av bestämmelser om farligt avfall.
  Efter utspädning med vatten kan små kvantiteter tillåtas gå till vattenreningsverk. Tomma förpackningar och
  produktrester skall hanteras på ett miljöriktigt sätt enligt gällande lagar och bestämmelser. Företaget är anslutet
  till REPA.
  Försök inte att återfylla eller rengöra förpackningen.
  EWC-kod
  20 01 13* Lösningsmedel
  Annan märkning
  Ej tillämpligt
  Förorenad förpackning
  Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av
  produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.
  AVSNITT 14: Transportinformation
  14.1 – 14.4
  Ej farligt gods i enlighet med ADR, IATA och IMDG.
  ADR/RID
  Ej tillämpligt
  IMDG
  Ej tillämpligt
  IATA
  Ej tillämpligt
  MARINE POLLUTANT
  Nej
  14.5 Miljöfaror
  Ej tillämpligt
  14.6 Särskilda skyddsåtgärder
  Ej tillämpligt
  14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol och IBC-koden
  Ingen data tillgänglig
  AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
  15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
  Användningsrestriktioner
  Endast för yrkesmässigt bruk.
  Gravida och ammande skall ej utsättas för påverkan från produkten. Risken samt möjligheterna till tekniska
  försiktighetsåtgärder eller anpassning av arbetsplatsen för att undvika sådan påverkan skall därför övervägas.
  Krav på särskild utbildning
  Inga särskilda krav.
  SEVESO – Farokategorier / Farliga ämnen
  Ej tillämpligt
  Annat
  Ej tillämpligt
  Källor
  Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare med
  senare ändringar, senast AFS 2018:7.
  Avfallsförordning (2020:614)
  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering,
  märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).
  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering,
  utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).
  15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
  ES 4
  Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878
  Sida 13 av 14
  Nej
  AVSNITT 16: Annan information
  Ordalydelse för H-fraser som anges i avsnitt 3
  H332, Skadligt vid inandning.
  H319, Orsakar allvarlig ögonirritation.
  H315, Irriterar huden.
  H312, Skadligt vid hudkontakt.
  H302, Skadligt vid förtäring.
  Förkortningar och akronymer
  ADR = Europeisk överenskommelse om transport av farligt gods på väg
  ATE = Uppskattad akut toxicitet
  BCF = Biokoncentrationsfaktor
  CAS = Registeringsnummer som tilldelats av Chemical Abstract Services
  CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och
  förpackning av ämnen och blandningar
  CSA = Kemikaliesäkerhetsbedömning
  CSR = Kemikaliesäkerhetsrapport
  DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)
  EINECS = European Inventory of Existing Commercial chemical Substances
  ES = Exponeringsscenario
  EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP
  EWC = Europeiska avfallskatalogen
  GHS = Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemiska ämnen och beredningar
  IATA = International Air Transport Association
  IMDG = International Maritime Dangerous Goods
  LogPow = logaritmen av fördelningskoefficienten oktanol/vatten
  MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol
  of 1978. (”Marpol” = marine pollution)
  NGV = Tidsvägt medelvärde
  OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development
  PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska
  PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt
  REACH = Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Förordning (EG) nr 1907/2006)
  RRN = REACH registreringsnummer
  SCL = Specifik koncentrationsbegränsning.
  STOT-RE = Toxicitet för specifikt målorgan – upprepad exponering
  STOT-SE = Toxicitet för specifikt målorgan – enstaka exponering
  SVHC = Särskilt farliga ämnen
  UN = Förenta Nationerna
  UVCB = Komplext kolväteämne
  VOC = Flyktiga organiska ämnen
  vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande
  Annat
  Ej tillämpligt
  Säkerhetsdatabladet är validerat av

  Annat
  Modifierad data i jämförelse med tidigare utgåva är märkt med en blå trekant (Första siffran i SDB version).
  Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad är baserat på vår nuvarande kunskap. Informationen på
  säkerhetsdatabladen bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. Detta
  säkerhetsdatablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som
  ingrediens i annan produkt. Användes produkten på annat sätt eller i annan applikation än den som produkten
  ursprungligen utvecklats för, eller rekommenderats till, sker detta helt under användarens ansvar. Avsikten med
  ES 4
  Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878
  Sida 14 av 14

ES+, MILJÖRIKTIG, SNABB, AVSLUTAREN TILL ES, LAGER TILL LAGER, LACK, KLOTTER, SPILLFÄRG, TVÅSTEGSAPPL.

ES och ES+ löser lätt epoxi på aluminium utan att röra ytan. ES1 och ES2, icke som synes.

Du bestämmer underlag inför ommålning, ytrent? Lämna yta av historiskt intresse? Medlet har tidigare utsatts för -10*C på yta och klarar funktion därefter. Måla direkt på ren och torr yta. Exempel på kunder, museum, byggnadsvård, metallindustri, flyg, bil etc..

Man löser tex lack från akryl, alkyd till epoxi på trä, på härdat plast skrov, flygplansaluminium eller betonggolv.

Eftersom vår erfarenhet är att alla ytor kan vara unika, så alltid tester med gratisprover från Åf eller Takcare innan jobb, men ES-metoden löser all organisk färg som vi testat.

Testa gratisprover med elektrisk folie ovanpå. Låt minst tre produkter verka i 3 timmar i olika väderstreck, beroende av temp. Lär känna produkterna. Applicera tex ES, ES+ och ES1 i två (2) steg på brant yta under samma förhållanden.

Målet är rätt underlag för hållbarhet.

Här kan man se skicket på lagret inunder. Till höger ser man klart att den gamla linoljefärgen inunder har krackelerat. Detta kräver en omgång till av ES+.
ES+ till ommålning av Lilla Hasselbacken på Djurgården.

FLÖDIG APPLICERING I TVÅ STEG PÅ BRANT YTA: Tid 6 minuter vid 20*C på yta för att uppnå klibbig färgyta som fäste för andra flödiga steget inför folie ovanpå. OM BEHOV STÖRRE YTA APPLIKATION: VIKTIGT: HÖGTRYCKSSPRUTA  I TVÅ STEG:med airless högtrycksfärgspruta 100-210 bar till ett tjockt och jämnt skikt på ytan. Packningarna i sprutan måste tåla lösningsmedel.

VERKNINGSTID för ES+: 4 timmar vid 20*C på yta. Men 1-24 timmar beroende på temperatur, färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur. Notera att färgen fastnar igen om anpassad verkningstid överskrids. Lösningen aktiveras med ny applicering ovanpå.

Låt verka inunder tunn elektriskt laddad plastfolie till strax innan ES produkten börjar torka in. ES+ också bra som avslutare till ES för att undvika fukt i träet.

TÄNK PÅ VAD DU TAR BORT, MILJÖN OCH DRICKSVATTNET! / cg

Klemm 35, kurirplan från Tyskland som jag åkte i som fyraåring från isen på Umeälven. Nu används ES-Metoden till epoxifärgen på metallen.
ES+ på gammalt motorblock, flygplan Klemm 35

ES, HUVUDPRODUKT, MILJÖRIKTIG, DEN AVANCERADE FÖR PROFFSEN, FÄRGLÖSAREN TILL RÄTT UNDERLAG FÖR HÅLLBARHET. TVÅ STEGSAPPL.

ES den användarvänliga Byggnadsvården med ES-Metoden, skonsam färglösning färg efter färg, och brant yta görs alltid med två-stegs applicering. För användning inne eller ute i torra förhållanden, träfasad eller plåttak, slott, herrgård eller torp. Du kan med ES-Metoden se hur nästa yta ser ut. ES används ofta på K-märkta antikvariska ytor, även av antikvarie/konservator.

ES-Metoden med ES på Djurgården Stockholm, ommålat och klart. Gjort av NF Måleri, nfmaleri.se. 08 180790

Byggnadsvård inne och ute, miljöanpassad och användarvänlig prestationskemikalie. ES, huvudprodukt, påverkar även färg inne i tex träet. Intorkad ES produkt inne i trä kan sitta kvar. Det löses icke upp av kommande ny färg. Alla medel har olika egenskaper.Rätt anpassning av verktyg, tex plastkniv, för varsam skjuvning, verktyg se hemsidan.

Stuckaturer på Rosenbad avfärgas med ES. Görs här av Larsson & Örnmark Målerifirma AB.

FÖRBEREDELSE INPLASTNING: se dokument hemsidan

MILJÖ: Använd ögonskydd, skoskydd och skyddshandskar. Billiga nitrilhandskar, slänges efter dagens slut. Ögondusch i fickan om Ni står på ställningar. Skyddskläder efter behov. Skydda känslig natur.

Inplastning med statiskt laddad, dvs elektriskt laddad tunn plastfolie, här en av de tre märken vi rekommenderar. Tips sätt silvertejp upptill direkt över den blå tejpen inunder takfoten så det håller när Du ska dra ut den i 30-45 grader, och den sedan sätter sig själv.
Färgborttagning med ES i Rosenbad. Görs av Larsson & Örnmark Målerifirma AB.

ES med ES-Metoden löser akryl, alkyd till epoxi på trä, på härdat plast skrov, flygplansaluminium eller betonggolv.

ES-Metoden har naturligtvis inga frätande färglösare. Prestationskemikalierna ändrar icke pH värde på yta | biologiskt nedbrytbara | skadar icke rostskydd på metall | angriper icke aluminium | etsar ej modernt glas. Ingen neutralisering behövs alltså, måla direkt på torr ren yta.

Eftersom vår erfarenhet är att alla ytor kan vara unika, så alltid tester med gratisprover från Åf eller Takcare innan jobb, men ES löser all organisk färg som vi testat.

Linoljefärg, flera lager bort inför ommålning, Rikssalen Stockholms Slott.
Tvåstegsapplicering, verkningstid 12 tim vid 20*C. Miljöanpassad användarvänlig färgborttagning med anpassad skrapa, görs av Larsson-Örnmark AB.

Skonsam torr upplösning färg efter färg vid +7*C-+35*C. Du bestämmer vad som ska bort, Du styr med flöde, temperatur och tid. Alltid hellre kallare och längre verkningstid är het och kort verkningstid. Miljö omhändertagande med ES-Metoden. Du bestämmer underlag inför ommålning, ytrent? lämna yta av historiskt intresse?

Målet är rätt underlag för hållbarhet.

Lämpligt skydd på marken nedanför för avskrap som tas om hand till avfall, miljöhantering. ES är en miljöanpassad och användarvänlig färglyftare, ger kokning efter två minuter, men låt verka ut för full funktion.

Den enkla och avancerade prestations kemikalien för proffs, ger förutsättning för längsta hållbarhet med nytt diffusionsöppet ytskydd.

GÖR SÅ HÄR: Arbeta icke in produkten som när Du målar, tvärtom, ES ska ligga utanpå, görs enklast med pensel som används som spackelspade. Medlet ska bara appliceras tjockt utanpå, med pensel, använd som spackelspade, alt. borste eller högtrycksspruta. Lös färglager efter lager till rätt underlag,du ser hur nästa lager ser ut, till icke krackelerad linoljefärg?

TESTA GRATISPROVER med elektrisk folie ovanpå. Låt minst tre produkter verka i 2 timmar i olika väderstreck, beroende av temp. Lär känna produkterna. Applicera ES+ och ES1 i två (2) steg på brant yta.

FLÖDIG APPLICERING I TVÅ STEG PÅ BRANT YTA: Tid 10 minuter vid 20*C på yta för att uppnå klibbig färgyta som fäste för andra flödiga steget inför folie ovanpå. OM BEHOV STÖRRE YTA APPLIKATION: VIKTIGT: HÖGTRYCKSSPRUTA  I TVÅ STEG:med airless högtrycksfärgspruta 100-210 bar till ett tjockt och jämnt skikt på ytan. Packningarna i sprutan måste tåla lösningsmedel.

VERKNINGSTID för ES: 12-48 timmar beroende på temperatur, 35*C – +7*C färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur.

Låt verka inunder tunn elektriskt laddad plastfolie till strax innan ES produkten börjar torka in. För att undvika fukt i träet som orsakar osäkerhet, applicera ES+ sist som avslutare.

Om Du vill ha trärent, använd ev. också helgen. Vid intorkat på måndag, avlägsna plastfolien, aktivera färgborttagningen med EStunn utanpå, ta ytterligare lager på tisdag, utan folie ovanpå. Se till att lösa färg till rätt underlag för kommande hållbarhet. Med ES-METODEN bearbetar Du farliga gamla ämnen, som blyvitt och arsenik på k-märkta ytor, löser och lyfter upp och miljö avfallshanterar. Färgborttagning av tex. epoxifärg på betonggolv eller flygplansaluminium. Lösning av lager efter lager, tex av olika typer av farliga limmer och färger som ligger på varandra.

Du bestämmer underlag inför ommålning, ytrent? Lämna yta av historiskt intresse? Medlet har tidigare klarat funktion efter -10*C på yta. Måla direkt på ren och torr yta. Exempel på kunder, museum, byggnadsvård, metallindustri, flyg, bil etc..

OBS! OMHÄNDERTAGANDE AV FARLIGT MATERIAL.

ALLA SÖRJRESTER SKA BORT. Allt löst ska bort!

Många bilintresserade med omlackeringar på programmet, förbehandling helt utan slipning.

Får ej spädas ut. Skjuva loss. Art.nr 7636.

Gör testyta om materialet plast o riktigt gammalt glas. Är plasten härdad? Gelcoat är härdplast och ok!

Plexiglas och kalkfärg fungerar icke ihop med ES-Metoden.

VARSAM SKAVNING/SKJUVNING efter verkningstid: Se separat info på hemsidan om plåttak.

TORKA AV YTAN MED GROV VÅT NATURSVAMP ELLER BORSTE, tex borste strävhårig terassborste,  Homex/  Mäster.

NORMALT  INGET  BEHOV  AV  VATTEN PÅ YTA.

Åtgång: Från 0,2 liter per kvm och lager.En omgång är två steg. Behov oftast min 2 omgångar till trärent.Teknisk data:

Viskös vätska. • Emballage: 1,5 eller 25 liters plastdunk. • Densitet: 0,99 kg/liter. • Svag lösningsmedelsdoft • Flampunkt>90*C  • Innehåller n-Butylpyrrolidone, 2-(2-butoxietoxi) etanol

Förvaring och hållbarhet: Förvaras i rumstemperatur i slutet originalkärl. Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

MILJÖASPEKTER:

Om spillvatten, avled detta från dagvattenbrunn genom flyttbar behållare för hantering av sköljvatten, plyfaskiva fasttejpad vid fastighet med formbar absorbent eller sandbädd, men kontrollera också med lokala myndigheter vilka regler som gäller|

MÄRKNING: Varning     www.arbetsmiljoforum.se/

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- & järnvägstransporter. Se info i SDB. Säkerhetsdatablad på hemsidan.         www.alsglobal.se/  

TÄNK PÅ VAD DU TAR BORT, MILJÖN OCH DRICKSVATTNET! / cg

Lager efter lager med ES i innertaket, Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm.

Tvåkomponents färg bort.
ES, artnr.7636. ES och ES-Metoden till rätt yta inför nytt ytskydd. Två stegs applicering på vertikal yta, miljöanpassad och användarvänlig prestationskemikalie för tex k-märkta ytor. ES löser allt organiskt som vi testat, tex gammal åldrad, giftig, färg, färglager efter färglager. Miljö omhändertagande med ES-Metoden. Ta bara bort lager efter lager till rätt underlag, du ser hur nästa lager ser ut, icke krackelerad linoljefärg? Ev. stanna av historiskt intresse.

Du styr med flöde, temperatur och tid. Du bestämmer underlag inför ommålning, ytrent? lämna yta av historiskt intresse? Lösning lager efter lager, av olika typer av tex. limmer och färger som ligger på varandra. ES med ES-METODEN löser alla organiska föreningar som vi testat, akryl, alkyd till epoxi på flygplansaluminium eller betonggolv. Område tex. museum, byggnadsvård och metallindustri. Får ej spädas ut.

Inget behov av metallförstörande penetrering inför ommålning av metall längre.
gammalt flygplan
Färglyftning från aluminium med ES-Metoden, flygplan

ES används både ute vid fönsterrenovering och inne i en av Sveriges största kyrkor.

ES påverkar även färg inne i tex trä. Intorkad ES produkt inne i trä ska sitta kvar. Det löses icke upp av kommande ny färg. Mao ingen åtgärd för intorkad ES. Avsluta med lätt anpassad skrapning och grov svamp med vatten i. Däremot allt löst på ytan ska bort.

Här jobbar man med ES i ett av Stockholms största sjukhus, Capio Sankt Görans sjukhus i en av trappuppgångarna, under full drift av sjukhuset.

VIKTIGT: Arbeta icke in som när Du målar, tvärtom, ES ska ligga utanpå, görs enklast med pensel som används som spackelspade, höger/vänster etc.

ES Används ofta på K-märkta ytor och även av antikvarie/konservator på K-märkta antikvariska ytor.

ES-Metoden med ES, omfattande, del efter del märks upp, antikvarisk miljöanpassad ytterst skonsam färgborttagning på 1700 tals metall i de blyinfattade fönstren.

Du bestämmer rätt yta inför ommålning. Ytor som träfönsterkarmar gipsinnertak, träfasad, bilkaross, flygplan, giftiga båtbottenfärger. Notera att kalkfärg icke är organiskt mtrl och lämpar sig icke för ES-metoden. ES har lång öppentid, dvs. produkten kan ligga och verka under en längre tid utan att torka in. Görs av Larsson & Örnmark Målerifirma AB.

Mest praktiskt att göra sStatisk inplastningå här, förbered med folien först:

Använd alltid mycket tunn statisk maskeringsfilm som fäster mot ytan som ska bearbetas, som fäster med statisk elektricitet: den bästa spänningen, tunnaste och lättaste folien är 3M Hand Masker (3M maskeringsfilm), behov till undertakalt. folie 3M Scotch Blue på rulle till vägg, eller motsv. Tesa; Easy Cover Premium / Universal eller Stokvis. Till tester som undantag mindre statisk från Coop.1.Fäst upp folien på rulle innan applicering av medel. Hur du plastar på stående yta om du är ensam? Detta är viktigt för ES-metodens funktion. Folien finns bla. i 60, 120 och 251 cm. Om fri yta, välj 251 cm. Fäst upp den statiskt laddade plastfolien inunder takfoten ovanför ytan som du ska behandla. Sätt billig silvertejp från Amazon/ Clas Ohlson/ Biltema, ovanpå maskeringstejpen så det håller. Fäst upp rullen med papptejp, rullen kvar där under applicering av ES produkt. När du efter den flödiga appliceringen, ska dra ut plastfolien i45 grader ända ned, och låta den laddade plastfolien själv fästa mot ES produkten.
 • 2.Applicering av medel. ES ska vara lika flödigt på ytan som när du hällt ut den på ytan utan att dra ut den. ES, ES+ och ES1 appliceras i två steg. ES 2 och ES4 i ett steg. Det första lagret ska bli klibbigt för att det andra ska kunna fästa, 10-60 minuter emellan. Den ovane brukar applicera alltför tunt och ojämnt,
3.Dra försiktigt ut och ned 3M Handmasker Maskeringsfilm fäst med silvertejp där uppe som håller emot. För att undvika luftblåsor, håll ut hela folien med tapetborsten, låt den själv fästa statiskt mot ES produkten på väggen. OBS! Ingen manuell intryckning som förstör det flödiga och ta aldrig bort folien innan verkningstiden är klar. Om större blåsor på vägg än 0,5 meter, ta hål med nål. Fäst ”silvertejp” tätt runt om den inplastade ytan mot regn och vind. Mot regn: Tejpa extra tätt och hållbart längst upp, ovanpå tejpen med ”silvertejp” eller liknande, för att förhindra vatten att rinna in. Normalt ingen inplastning på plåttak. Om behov vid fönsterrenovering, självhäftande plastfolie, bredd 300 mm, plastfolien häftar, används för mat, vi har fått tips om bra laddning på folie från COOP.  
Låt den statiskt laddade plastfolien sätta sig på de ytor som ska förbehandlas till rätt underlag.
Om större blåsor över 500 mm, punktera med nål.

INPLASTNING: se dokument hemsidan

APPLIKATION: Medlet ska bara appl. tjockt utanpå, pensel eller borste, inte bearbetas in i ytan! ICKE ARBETAS IN.

Utsprutning med högtrycksfärgspruta i 2 steg efter 10 minuter. Andra steget på klibbig yta som gör att det hänger kvar. Använd tex Graco 595 min 200 bar, samma spruta som Du målar med. Alltid inplastning, enda undantag är yttertak. Här Sofia kyrka i Stockholm, samtidigt görs fönsterrenovering med ES-Metoden på kyrkan.

INPLASTNING: Dra ned och ut 3M Hand Masker i 45 grader och låt den sätta sig själv    mot den dåliga färgen på väggen. Ingen manuell intryckning. Punktera de största blåsorna med nål, dra gränsen vid 0,5 m.

VERKNINGSTID: Låt verka i 12-48 timmar beroende på temperatur, färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur. Du kan även låta ES verka från fredag till måndag då Du tar bort plastfolien, ytaaktivera med tunt lager av ES eller EStunn på måndag och ta tisdag.

ÅTERAPPLIKATION: När det är flera lager av färg kan det ibland innebära dålig vidhäftning mellan färgskikten. Detta kan då innebära att endast ett av skikten löses från underlaget. Om detta inträffar skall det första färgskiktet skjuvas bort och mer produkt appliceras. Om produkten börjar torka efter verkan lördag-söndag skall folien bort och ytterligare produkt appliceras i tunt skikt för aktivering av aktuell ES produkt. Tillåt då ytterligare ett dygn till utan folie innan lätt skrapning. Ta tisdag.

Lyft 3M Hand Masker allt eftersom uppåt. Den upplösta färgen bör skjuvas ned mekaniskt nedifrån och upp. Alla sörjrester ska bort.

SKJUVNING efter verkningstid: Använd rätt verktyg: Olfa Skrapare XSR300-600, Bahco 625, 665 färgskrapa med vändbara hårdmetall och lösa skär i droppform samt skärpfil, profilskrapa, klickskrapa, sickling. micro skrapa. Ev. använd borste strävhårig terassborste, typ Homex eller Mäster.

Olfa skrapan
Den anpassningsbara Olfa skrapan med olika längder och lätt utbytbara högkvalitets skärstål.
I Gustaf Vasa kyrka: Miljöanpassad färgborttagning med ES och ES-Metoden av ”plastfärg” vid övergång mellan olika underliggande typer av färg. Görs av Larsson & Örnmark Målerifirma AB.
Fönster ute av BDF, Bruske Delér Fönster.

Skjuvning på metall med vattenhögtryck orsakar ofta problem med omhändertagande, men om så rekommenderar vi den lätthanterliga Kent 350 bar/ 18 liter hetvatten flatstråle med max avstånd från munstycke 50 mm till yta.

Utsprutning med högtrycksfärgspruta av alla ES produkter.

Normalt inget behov av vatten på träfasadytaRisk finns för vatteninträngning i tex. trä och 2 veckors torktid.Om behov av sköljning pga allför mycket medel på fasad, då minst 500 mm avstånd från munstycke till känslig yta som träfiber.

Skjuvning på metall tex plåttak: Högtryckstvätt och flatstråle endast till skjuvning på metall, färglyftning med flatstråle hetvatten 60-90*C med, vår rekommendation, lätthanterlig Kent 350/18.

Tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet!

Säkerhetsdatablad gällande produkten ES 3 – takcare

Säkerhetsdatablad SDB - ES-Metoden takcare PDF 2020

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn
ES 3
Produkt nr.
7641
Unik formuleringsidentifierare (UFI)
Ej tillämpligt
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen
Färgborttagare
Användningar som det avråds från
Inga särskilda
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Företagsuppgifter
TAK CARE
Vipvägen 7
SE – 74633 Bålsta
Sweden
+46 707 880 320
www.takcare.se
Kontaktperson
Christer Grenbäck
E-post
info@takcare.se
SDB utarbetad
2020-11-30
SDB Version
1.0
1.4 Telefonnummer för nödsituationer
Akut: Ring 112, begär giftinformation. Öppet dygnet runt.
Mindre akut: Ring 010-456 6700. Öppet dygnet runt.
Se avsnitt 4 om åtgärder vid första hjälpen.
AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
Acute Tox. 4; H302, Skadligt vid förtäring.
Acute Tox. 4; H332, Skadligt vid inandning.
2.2 Märkningsuppgifter
Faropiktogram
ES 3
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2015/830
Sida 2 av 11
Signalord
Varning
Faroangivelser
Skadligt vid förtäring.
Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelser

Allmänt

Förebyggande
P261, Undvik att inandas dimma / ångor.
P264, Tvätta händerna och exponerad hud grundligt efter användning.
P271, Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
Åtgärder
P304+P340, VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
P312, Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN / läkare.

Förvaring

Avfall
P501, Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.
Innehåller
benzylalkohol
2.3 Andra faror
Annan märkning
Ej tillämpligt
Annat
Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBToch/
eller vPvB-ämnen.
AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.2 Blandningar
Produktens/beståndsdelens
namn
Identifierare % w/w Klassificering Noter
benzylalkohol CAS No.: 100-51-6
EC No.: 202-859-9
REACH No.: 01-
2119492630-38-xxxx
Index No.: 603-057-00-5
95-100% Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H332
Trietanolamin CAS No.: 102-71-6
EC No.: 203-049-8
REACH No.: 01-
2119486482-31-
Index No.:

1-3%

Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 – om de är
tillgängliga.
Annan information
Inga särskilda
ES 3
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2015/830
Sida 3 av 11
AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Allmänt
Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning – ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad.
Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. Ge
aldrig en medvetslös person vatten eller liknande.
Inandning
I fall av andningssvårigheter eller irritation i andningsvägarna: För ut den skadade personen i friska luften. Sörj
för att den skadade har tillsyn. Förebygg chock genom att hålla den skadade varm och i stillhet. Ge konstgjord
andning om andningen upphör. Vid medvetslöshet: lägg den skadade i framstupa sidoläge. Tillkalla ambulans.
Hudkontakt
Vid irritation: Tvätta av produkten. Vid ihållande irritation: kontakta läkare.
Kontakt med ögonen
I fall av ögonirritation: Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj genast med vatten (20-30 °C) i minst 5 minuter.
Uppsök läkare.
Förtäring
Vid förtäring, kontakta omgående läkare. Ge den drabbade vatten att dricka om denne är vid medvetande.
Försök EJ framkalla kräkning, annat än om läkaren rekommenderar detta. Sänk huvudet så att eventuella
kräkningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen. Förebygg chock genom att hålla den skadade varm och i
stillhet. Ge konstgjord andning om andningen upphör. Vid medvetslöshet: lägg den skadade i framstupa
sidoläge. Tillkalla ambulans.
Brännskada
Ej tillämpligt
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Inga särskilda
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN / läkare.
Information till läkare
Medtag detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten.
AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1 Släckmedel
Lämpliga släckmedel: alkoholbeständigt skum, kolsyra, pulver, vattenånga.
Olämpliga släckmedel: Vattenstråle bör ej användas eftersom det kan sprida branden.
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Vid brand utvecklas tät rök. Att utsättas för nedbrytningsprodukter kan utgöra hälsofara. Slutna behållare som
utsätts för eld avkyls med vatten. Låt ej vatten från brandsläckning rinna ut i kloak och vattendrag.
Om produkten utsätts för höga temperaturen, t.ex. i händelse av brand, kan farliga nedbrytningsprodukter
bildas. Dessa är:
Kväveoxider (NOₓ).
Koloxider (CO / CO2).
5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
Använd skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Om exponering skett, kontakta Giftinformationscentralen
(tel 112, 24/7) för rådgivning.
AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Inga särskilda krav.
6.2 Miljöskyddsåtgärder
Undvik utsläpp i sjöar, åar, kloaker etc.
6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering
ES 3
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2015/830
Sida 4 av 11
Använd sand, kiselgur eller liknande till uppsamling av vätskor. Kontakta alltid det lokala brandförsvaret vid
stora utsläpp.
Rengöring utförs så långt som möjligt med rengöringsmedel. Lösningsmedel bör undvikas.
6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 13 om hantering av avfall.
Se avsnitt 7 och 8 för skyddsföreskrifter.
AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering
Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna.
Se avsnitt 8 om personligt skydd.
7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Förvaras alltid i behållare av samma material som originalbehållaren.
Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.
Lagringstemperatur
Temperatur
4 – 25 Celcius
Oförenliga material
Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
7.3 Specifik slutanvändning
Denna produkt bör endast användas för de användningar som beskrivs i avsnitt 1.2.
AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
__
Trietanolamin
Korttidsgränsvärde (15 minuter) (ppm): 1,6
Korttidsgränsvärde (15 minuter) (mg/m³): 10
Nivågränsvärde (8 timmar) (ppm): 0,8
Nivågränsvärde (8 timmar) (mg/m³): 5
Anmärkningar:
H = Ämnet kan lätt upptas genom huden
V = Vägledande korttidsgränsvärde
Arbetsmiljöförordningen (1977:1166), med ändringar (senast AFS 2018:1)
DNEL
Produktens/beståndsdelens
namn
DNEL Exponeringsväg Varaktighet
benzylalkohol 40 mg/kg bw/day Hud Kortvarig –
Systemiska effekter –
Arbetare
benzylalkohol 20 mg/kg bw/day Oralt Kortvarig –
Systemiska effekter –
Allmän befolkning
benzylalkohol 22 mg/m3 Inandning Långvarig –
Systemiska effekter –
Arbetare
benzylalkohol 8 mg/kg bw/day Hud Långvarig –
ES 3
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2015/830
Sida 5 av 11
Systemiska effekter –
Arbetare
benzylalkohol 110 mg/m3 Inandning Kortvarig –
Systemiska effekter –
Arbetare
benzylalkohol 5,4 mg/m3 Inandning Långvarig –
Systemiska effekter –
Allmän befolkning
benzylalkohol 4 mg/kg bw/day Hud Långvarig –
Systemiska effekter –
Allmän befolkning
benzylalkohol 4 mg/kg bw/day Oralt Långvarig –
Systemiska effekter –
Allmän befolkning
benzylalkohol 27 mg/m3 Inandning Kortvarig –
Systemiska effekter –
Allmän befolkning
benzylalkohol 20 mg/kg bw/day Hud Kortvarig –
Systemiska effekter –
Allmän befolkning
PNEC
Produktens/beståndsdelens
namn
PNEC Exponeringsväg Exponeringens
varaktighet
benzylalkohol 2,3 mg/L Vatten Kontinuerlig
benzylalkohol 0,1 mg/L Havsvatten Enstaka
benzylalkohol 39 mg/L Avloppsreningsverk Enstaka
benzylalkohol 5,27 mg/kg Sötvattenssediment Enstaka
benzylalkohol 1 mg/L Sötvatten Enstaka
benzylalkohol 0,456 mg/kg Jord Enstaka
benzylalkohol 0,527 mg/kg Havsvatten sediment Ingen data
tillgänglig
8.2 Begränsning av exponeringen
Efterlevnad av hygieniska gränsvärden bör kontrolleras regelbundet.
Generellt
Rökning, medtagande av mat och dryck samt förvaring av tobak, mat och dryck är ej tillåtet i arbetslokalen.
Exponeringsscenarier
Det finns inga implementerade exponeringsscenarier för denna produkt.
Exponeringsgräns
Yrkesmässiga användare omfattas av arbetsmiljölagstiftningens regler om maxkoncentrationer vid exponering.
Se de arbetshygieniska gränsvärdena ovan.
Tekniska åtgärder
Luftburna gas- och dammkoncentrationer skall hållas på lägsta möjliga nivå och under de anmodade
gränsvärdena (se ovan). Använd ev. punktutsug om den generella luftgenomströmningen i arbetslokalen inte är
tillräcklig. Sörj för tydligt synbar skyltning av ögonsköljar och nödduschar.
Hygieniska åtgärder
Vid varje paus vid användning av produkten och vid arbetets slut skall de exponerade områdena på kroppen
ES 3
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2015/830
Sida 6 av 11
tvättas. Tvätta alltid händer, underarmar och ansikte.
Begränsning av miljöexponering
Inga särskilda krav.
Individuella skyddsåtgärder
Allmänt
Använd endast CE-märkt skyddsutrustning.
Andningsskydd
Arbetssituation Typ Klass Färg Standarder
Vid otillräcklig ventilation A Klass 1 (låg kapacitet) Brun EN14387
Hudskydd
Arbetssituation Rekommenderad Typ/Kategori Standarder
Särskilda arbetskläder skall användas. – –
Handskydd
Arbetssituation Handskmaterial Handsktjocklek
(mm)
Genombrottstid
(min.)
Standarder
Nitril 0,4 >480 EN374-2
Ögonskydd
Arbetssituation Typ Standarder
Använd skyddsglasögon med sidosköld. EN166
AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Form
Gel
Färg
Vit
Lukt
Lösningsmedel
Lukttröskel (ppm)
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
pH
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
Densitet (g/cm³)
1.04
Viskositet
35000.00 centistokes
Fas förändringar
Smältpunkt (°C)
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
ES 3
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2015/830
Sida 7 av 11
Kokpunkt (°C)
206.00 °C
Ångtryck
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
Ångdensitet
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
Sönderfallstemperatur (°C)
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
Avdunstningshastighet (n-butylacetat = 100)
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
Data om brand- och explosionsrisker
Flampunkt (°C)
105.00 °C
Tändpunkt (°C)
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
Självantändningstemperatur (°C)
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
Explosionsgränser (% v/v)
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
Explosiva egenskaper
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
Oxiderande egenskaper
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
Löslighet
Löslighet i vatten
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
n-oktanol/vatten koefficient
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
Löslighet i fett (g/L)
Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.
9.2 Annan information
AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet
Ingen data tillgänglig
10.2 Kemisk stabilitet
Produkten är stabil under de förhållanden som anges i avsnitt 7.
10.3 Risken för farliga reaktioner
Inga särskilda
10.4 Förhållanden som ska undvikas
Inga särskilda
10.5 Oförenliga material
Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Produkten sönderdelas ej när den används i enlighet med avsnitt 1.
AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet
Produktens/beståndsdelens
namn
Art Test Exponeringsväg Resultat
ES 3
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2015/830
Sida 8 av 11
benzylalkohol Råtta LD50 Oralt 1230 mg/kg ·
benzylalkohol Kanin LD50 Hud 2000 mg/kg ·
benzylalkohol Råtta LC50 Inandning >4178 mg/m3 ·
Trietanolamin Råtta LD50 Oralt 7200 mg/kg
Trietanolamin Kanin LD50 Hud >2000 mg/kg
Skadligt vid förtäring.
Skadligt vid inandning.
Frätande/irriterande på huden
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Allvarlig ögonskada/ögonirritation
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Luftvägssensibilisering
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Hudsensibilisering
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Mutagenitet i könsceller
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Cancerogenitet
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Reproduktionstoxicitet
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet – upprepad exponering
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Fara vid aspiration
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Långsiktiga effekter
Inga särskilda
Annan information
Trietanolamin: Substansen har klassificerats i grupp 3 av IARC.
AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1 Toxicitet
Produktens/beståndsdelens
namn
Art Test Varaktighet Resultat
benzylalkohol Fisk LC50 48 timmar 646 mg/L ·
benzylalkohol Alger LOEC 96 timmar 640 mg/L ·
benzylalkohol Vattenloppor EC50 48 timmar 230 mg/L ·
Trietanolamin Vattenloppor EC50 24 timmar 2038 mg/l
Trietanolamin Alger EC50 72 timmar 516 mg/l
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Produktens/beståndsdelens
namn
Nedbrytbarhet vattenmiljö Test Resultat
ES 3
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2015/830
Sida 9 av 11
benzylalkohol Ja OECD 301 D >90%
Trietanolamin Ja
12.3 Bioackumuleringsförmåga
Produktens/beståndsdelens
namn
Potentiell bioackumulering LogPow BCF
benzylalkohol Nej Ingen data tillgänglig Ingen data
tillgänglig
Trietanolamin Nej Ingen data tillgänglig −2,3000000
12.4 Rörlighet i jord
Ingen data tillgänglig
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBToch/
eller vPvB-ämnen.
12.6 Andra skadliga effekter
Inga särskilda
AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Denna produkt omfattas av bestämmelser om farligt avfall.
Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.
HP 6 – Akut toxicitet
Efter utspädning med vatten kan små kvantiteter tillåtas gå till vattenreningsverk. Tomma förpackningar och
produktrester skall hanteras på ett miljöriktigt sätt enligt gällande lagar och bestämmelser. Företaget är anslutet
till REPA.
Försök inte att återfylla eller rengöra förpackningen.
EWC-kod
20 01 13* Lösningsmedel
Annan märkning
Ej tillämpligt
Förorenad förpackning
Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av
produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.
AVSNITT 14: Transportinformation
14.1 – 14.4
Ej farligt gods i enlighet med ADR, IATA och IMDG.
ADR/RID
Ej tillämpligt
IMDG
Ej tillämpligt
IATA
Ej tillämpligt
”MARINE POLLUTANT”
Nej
14.5 Miljöfaror
Ej tillämpligt
14.6 Särskilda skyddsåtgärder
Ej tillämpligt
ES 3
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2015/830
Sida 10 av 11
14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol och IBC-koden
Ingen data tillgänglig
AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
Användningsrestriktioner
Endast för yrkesmässigt bruk.
Gravida och ammande skall ej utsättas för påverkan från produkten. Risken samt möjligheterna till tekniska
försiktighetsåtgärder eller anpassning av arbetsplatsen för att undvika sådan påverkan skall därför övervägas.
Krav på särskild utbildning
Inga särskilda krav.
SEVESO – Farokategorier / Farliga ämnen
Ej tillämpligt
Annat
Ej tillämpligt
Källor
Rådets direktiv 92/85/EEG om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare
som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering,
märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering,
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).
Avfallsförordning (2020:614)
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
Nej
AVSNITT 16: Annan information
Ordalydelse för H-fraser som anges i avsnitt 3
H302, Skadligt vid förtäring.
H332, Skadligt vid inandning.
Förkortningar och akronymer
ADR = Europeisk överenskommelse om transport av farligt gods på väg
ATE = Uppskattad akut toxicitet
BCF = Biokoncentrationsfaktor
CAS = Registeringsnummer som tilldelats av Chemical Abstract Services
CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och
förpackning av ämnen och blandningar
CSA = Kemikaliesäkerhetsbedömning
CSR = Kemikaliesäkerhetsrapport
DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)
EINECS = European Inventory of Existing Commercial chemical Substances
ES = Exponeringsscenario
EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP
EWC = Europeiska avfallskatalogen
GHS = Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemiska ämnen och beredningar
IATA = International Air Transport Association
IMDG = International Maritime Dangerous Goods
LogPow = logaritmen av fördelningskoefficienten oktanol/vatten
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol
of 1978. (”Marpol” = marine pollution)
NGV = Tidsvägt medelvärde
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska
ES 3
Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2015/830
Sida 11 av 11
PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt
REACH = Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Förordning (EG) nr 1907/2006)
RRN = REACH registreringsnummer
SCL = Specifik koncentrationsbegränsning.
STOT-RE = Toxicitet för specifikt målorgan – upprepad exponering
STOT-SE = Toxicitet för specifikt målorgan – enstaka exponering
SVHC = Särskilt farliga ämnen
UN = Förenta Nationerna
UVCB = Komplext kolväteämne
VOC = Flyktiga organiska ämnen
vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande
Annat
I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) baseras bedömningen av blandningens klassificering på:
Blandningens klassificering gällande hälsorisker har skett i enlighet med beräkningsmetoder angivna i
förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)
Säkerhetsdatabladet är validerat av

Annat
Modifierad data i jämförelse med tidigare utgåva är märkt med en blå trekant (Första siffran i SDB version).
Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad är baserat på vår nuvarande kunskap. Informationen på
säkerhetsdatabladen bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. Detta
säkerhetsdatablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som
ingrediens i annan produkt. Användes produkten på annat sätt eller i annan applikation än den som produkten
ursprungligen utvecklats för, eller rekommenderats till, sker detta helt under användarens ansvar. Avsikten med
detta säkerhetsdatablad är att beskriva säkerhetskraven för produkten. Det får inte uppfattas som en garanti för
produktens egenskaper och informationerna kan inte ersätta ett produktdatablad.
Det rekommenderas att detta säkerhetsdatablad lämnas till den faktiska användaren av produkten.

Säkerhetsdatablad gällande produkten ES 2 – takcare

svenskt Säkerhetsdatablad SDB gällande ES och ES-metoden

SÄKERHETSDATABLAD
AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn
ES 2
Produkt nr.
7640
REACH registreringsnummer
Ej tillämpligt
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen
Färgborttagare

Användningar som det avråds från

Fullständig ordalydelse av specifika användningskategorier finns i avsnitt 16
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Företagsuppgifter
Distributor:
TAK CARE
Vipvägen 7
74633 Bålsta
+46707880320
Tillverkare:
Trion Tensid AB
Svederusgatan 1-3
754 50 Uppsala
+4618156190
Kontaktperson
Christer Grenbäck
E-mail
info@takcare.se
SDS utarbetad
2019-09-27
SDS Version
3.0
1.4 Telefonnummer för nödsituationer
När det är akut: Ring 112 och begär giftinformation. Öppen dygnet runt.
I mindre akuta fall: Ring 010-456 6700. Öppen dygnet runt.
Se avsnitt 4 om åtgärder vid första hjälpen
AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 2.2. 2.2 Märkningsuppgifter
Faropiktogram
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
2/14
ES 2
Signalord
Varning
Faroangivelser
Skadligt vid förtäring. (H302)
Irriterar huden. (H315)
Orsakar allvarlig ögonirritation. (H319)
Skyddsangivelser

Allmänt

Förebyggande
Tvätta händerna/exponerad hud grundligt efter användning. (P264).
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. (P280).
Åtgärder
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. (P305+P351+P338).
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. (P337+P313).

Förvaring

Avfall
Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. (P501).
Innehåller
benzylalkohol; 2-butoxietanol; Gamma-butyrolacton
Annan märkning
Ej tillämpligt

Unik formuleringsidentifierare (UFI)

2.3 Andra faror
Produkten innehåller organiska lösningsmedel. Upprepad exponering för organiska lösningsmedel kan ge skador på nervsystemet och inre organ, t.ex. lever, njurar.
Annat
Ej tillämpligt
VOC (flyktiga organiska föreningar)
VOC-Max: 165 g/l, VOC GRÄNSVÄRDE (B/a1): 850 g/l.
AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.1/3.2. Ämnen/Blandningar
NAMN: Dimetylglutarat
IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 1119-40-0 EG-nr:214-277-2
HALT: 15 – <25% CLP KLASSIFICERING: NA NAMN: benzylalkohol IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 100-51-6 EG-nr:202-859-9 REACH-nr: 01-2119492630-38-xxxx HALT: 15 – <25% CLP KLASSIFICERING: Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2 H302, H319, H332 NAMN: 2-butoxietanol IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 111-76-2 EG-nr:203-905-0 REACH-nr: 01-2119475108-36 HALT: 15 – <25% CLP KLASSIFICERING: Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 H302, H312, H315, H319, H332 NOTE: O L NAMN: Gamma-butyrolacton IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 96-48-0 EG-nr:202-509-5 HALT: 10 – <15% CLP KLASSIFICERING: Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2 H302, H319 NOTE: O I enlighet med förordning (EG) 2015/830 3/14 ES 2 NAMN: lacknafta, tung avaromatiserad IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 64742-47-8 EG-nr:265-149-8 HALT: 5 – <10% CLP KLASSIFICERING: Asp. Tox. 1 H304 NAMN: dimethyl adipate IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 627-93-0 EG-nr:211-020-6 HALT: 5 – <10% CLP KLASSIFICERING: NA NAMN: Dimethyl succinate IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 106-65-0 EG-nr:203-419-9 HALT: 5 – <10% CLP KLASSIFICERING: NA NAMN: Trietanolamin IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 102-71-6 EG-nr:203-049-8 REACH-nr: 01-2119486482-31- HALT: 2.5 – <5% CLP KLASSIFICERING: NA NOTE: O (*) Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 – om de är tillgängliga. O = Organiskt lösningsmedel. L = europeiskt yrkeshygieniskt gränsvärde. Annan information ATEmix(inhale, vapour) > 20 ATEmix(dermal) > 2000 ATEmix(oral) = 888,888 – 1333,332 Eye Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 3,6 – 5,4 Skin Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 1,28 – 1,92

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Allmänt Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning – ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad. Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. Ge aldrig en medvetslös person vatten eller liknande. Inandning Flytta den skadade personen till frisk luft direct och håll personen under uppsyn. Hudkontakt Avlägsna förorenade kläder och skor. Hud som har varit i kontakt med materialet tvättas grundligt med tvål och vatten. Hudrengöringsmedel kan användas. Använd EJ organiska lösningsmedel. Kontakt med ögonen
Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj genast ögonen med rikliga mängder vatten (20-30 °C) till dess irritationen upphör och i minst 15 minuter. Se till att skölja under både övre och nedre ögonlock. Vid fortsatt irritation skall läkare uppsökas. Förtäring
Vid förtäring, kontakta omgående läkare och ta med detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten. Ge den drabbade vatten att dricka om denne är vid medvetande. Försök EJ framkalla kräkning, annat än om läkaren rekommenderar detta. Sänk huvudet så att eventuella kräkningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen. Förebygg chock genom att hålla den skadade varm och i stillhet. Ge konstgjord andning om andningen upphör. Vid medvetslöshet: lägg den skadade i framstupa sidoläge. Tillkalla ambulans. Brännskada Ej tillämpligt

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Neurotoxiska effekter: Produkten innehåller lösningsmedel vilket kan ha effekt på nervsystemet. Symptom på neurotoxicitet kan vara: förlorad aptit, huvudvärk, yrsel, öronsusningar, stickande känsla i huden, köldkänslighet, kramper, koncentrationssvårigheter, trötthet o.s.v. Upprepad exponering för lösningsmedel kan resultera i att hudens naturliga fettskikt bryts ned. Huden blir därefter mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener. Irritationseffekter: Produkten innehåller ämnen som är lokalirriterande vid hud-/ögonkontakt eller vid inandning. Kontakt med lokalirriterande ämnen kan resultera i att kontaktområdet blir mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener. I enlighet med förordning (EG) 2015/830 4/14 ES 2

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Information till läkare Medtag detta säkerhetsdatablad.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1 Släckmedel
Rekommenderas: alkoholbeständigt skum, kolsyra, pulver, vattenånga. Vattenstråle bör ej användas eftersom det kan sprida branden.
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Om produkten utsätts för höga temperaturen, t.ex. i händelse av brand, kan farliga nedbrytningsprodukter bildas. Dessa är: Kväveoxider. Koloxider. Vid brand utvecklas tät svart rök. Att utsättas för nedbrytningsprodukter kan utgöra hälsofara. Brandpersonal bör använda lämplig skyddsutrustning. Slutna behållare som utsätts för eld avkyls med vatten. Låt ej vatten från brandsläckning rinna ut i kloak och vattendrag.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
Bär komplett skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Kontakta MSB på telefon: 0771-240240 för mer information.
AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Inga särskilda krav.
6.2 Miljöskyddsåtgärder
Inga särskilda krav.
6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering
Använd sand, kiselgur eller liknande till uppsamling av vätskor. Kontakta alltid det lokala brandförsvaret vid stora utsläpp. Rengöring utförs så lång möjligt med rengöringsmedel. Lösningsmedel bör undvikas.
6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 13 om hantering av avfall. Se avsnitt 7 och 8 för skyddsföreskrifter.
AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering
Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna. Se avsnitt 8 om personligt skydd.
7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Förvaras alltid i behållare av samma material som originalbehållaren. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.
Lagringstemperatur
4 – 25 °C
7.3 Specifik slutanvändning Denna produkt bör endast användas för de användningar som beskrivs i avsnitt 1.2.
AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
Gränsvärden
Trietanolamin
Nivågränsvärde (NGV): 0,8 ppm | 5 mg/m³
Korttidsvärde (KTV): 1,6 ppm | 10 mg/m³
Anm: H;V (H = Ämnet kan lätt upptas genom huden. V = Vägledande korttidsgränsvärde. )
Dimethyl succinate
Nivågränsvärde (NGV): 5 ppm | 30 mg/m³
dimethyl adipate
Nivågränsvärde (NGV): 5 ppm | 36 mg/m³
2-butoxietanol
Nivågränsvärde (NGV): 10 ppm | 50 mg/m³
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
5/14
ES 2
Korttidsvärde (KTV): 50 ppm | 246 mg/m³
Anm: H (H = Ämnet kan lätt upptas genom huden. )
Dimetylglutarat
Nivågränsvärde (NGV): 5 ppm | 33 mg/m³
DNEL / PNEC
DNEL (benzylalkohol): 40 mg/kg bw/day
Exponering: Dermalt
Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Systemiska effekter – Arbetare
DNEL (benzylalkohol): 20 mg/kg bw/day
Exponering: Oralt
Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning
DNEL (benzylalkohol): 22 mg/m3
Exponering: Inhalation
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Arbetare
DNEL (benzylalkohol): 8 mg/kg bw/day
Exponering: Dermalt
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Arbetare
DNEL (benzylalkohol): 110 mg/m3
Exponering: Inhalation
Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Systemiska effekter – Arbetare
DNEL (benzylalkohol): 5,4 mg/m3
Exponering: Inhalation
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning
DNEL (benzylalkohol): 4 mg/kg bw/day
Exponering: Dermalt
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning
DNEL (benzylalkohol): 4 mg/kg bw/day
Exponering: Oralt
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning
DNEL (benzylalkohol): 27 mg/m3
Exponering: Inhalation
Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning
DNEL (benzylalkohol): 20 mg/kg bw/day
Exponering: Dermalt
Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning
DNEL (Dimetylglutarat): 5 mg/m3
Exponering: Inhalation
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Arbetare
DNEL (2-butoxietanol): 59 mg/kbm
Exponering: Inhalation
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning
DNEL (2-butoxietanol): 75 mg/kg bw/day
Exponering: Dermalt
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning
DNEL (2-butoxietanol): 147 mg/kbm
Exponering: Inhalation
Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Lokala effekter – Allmän befolkning
DNEL (2-butoxietanol): 26,7 mg/kg bw/day
Exponering: Oralt
Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning
DNEL (2-butoxietanol): 426 mg/kbm
Exponering: Inhalation
Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning
DNEL (2-butoxietanol): 89 mg/kg bw/day
Exponering: –
Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning
DNEL (2-butoxietanol): 98 mg/kg bw/day
Exponering: Inhalation
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
6/14
ES 2
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Arbetare
DNEL (2-butoxietanol): 125 mg/kg bw/day
Exponering: Dermalt
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Arbetare
DNEL (2-butoxietanol): 246 mg/kbm
Exponering: Inhalation
Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Lokala effekter – Arbetare
DNEL (2-butoxietanol): 1091 mg/kbm
Exponering: Inhalation
Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Systemiska effekter – Arbetare
DNEL (2-butoxietanol): 89 mg/kg bw/day
Exponering: Dermalt
Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Systemiska effekter – Arbetare
DNEL (2-butoxietanol): 6,3 mg/kg bw/day
Exponering: Oralt
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning
PNEC (benzylalkohol): 2,3 mg/L
Exponering: Vatten
Exponeringens varaktighet: Kontinuerlig
PNEC (benzylalkohol): 0,1 mg/L
Exponering: Havsvatten
Exponeringens varaktighet: Enstaka
PNEC (benzylalkohol): 39 mg/L
Exponering: Reningsverk
Exponeringens varaktighet: Enstaka
PNEC (benzylalkohol): 5,27 mg/kg
Exponering: Havsvatten sediment
Exponeringens varaktighet: Enstaka
PNEC (benzylalkohol): 1 mg/L
Exponering: Färskvatten
Exponeringens varaktighet: Enstaka
PNEC (benzylalkohol): 0,456 mg/kg
Exponering: Jord
Exponeringens varaktighet: Enstaka
PNEC (Dimetylglutarat): 0,0018 mg/L
Exponering: Havsvatten
Exponeringens varaktighet: Enstaka
PNEC (Dimetylglutarat): 0,18 mg/L
Exponering: Vatten
Exponeringens varaktighet: Kontinuerlig
PNEC (Dimetylglutarat): 0,018 mg/L
Exponering: Färskvatten
Exponeringens varaktighet: Enstaka
PNEC (2-butoxietanol): 8,8 mg/L
Exponering: Färskvatten
Exponeringens varaktighet: Enstaka
PNEC (2-butoxietanol): 0,88 mg/L
Exponering: Havsvatten
Exponeringens varaktighet: Enstaka
PNEC (2-butoxietanol): 9,1 mg/L
Exponering: Vatten
Exponeringens varaktighet: Kontinuerlig
Remarks: Intermittent releases
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
7/14
ES 2
PNEC (2-butoxietanol): 463 mg/L
Exponering: Reningsverk
Exponeringens varaktighet: Enstaka
PNEC (2-butoxietanol): 34,6 mg/kg
Exponering: Färskvatten sediment
Exponeringens varaktighet: Enstaka
PNEC (2-butoxietanol): 3,46 mg/kg
Exponering: Havsvatten sediment
Exponeringens varaktighet: Enstaka
PNEC (2-butoxietanol): 2,33 mg/kg
Exponering: Jord
Exponeringens varaktighet: Enstaka
8.2 Begränsning av exponeringen
Efterlevnad av hygieniska gränsvärden bör kontrolleras regelbundet.
Generellt
Iaktta normal industrihygien.
Exponeringsscenarier
Om det finns bilaga till detta säkerhetsdatablad, ska de exponeringsscenarier som anges i bilagan följas.
Exponeringsgräns
Yrkesmässiga användare omfattas av arbetsmiljölagstiftningens regler om maxkoncentrationer vid exponering. Se de arbetshygieniska gränsvärdena ovan.
Tekniska åtgärder
Luftburna gas- och dammkoncentrationer skall hållas på lägsta möjliga nivå och under de anmodade gränsvärdena (se ovan). Använd ev. punktutsug om den generella luftgenomströmningen i arbetslokalen inte är tillräcklig. Sörj för tydligt synbar skyltning av ögonsköljar och nödduschar.
Hygieniska åtgärder
Vid varje paus vid användning av produkten och vid arbetets slut skall de exponerade områdena på kroppen tvättas. Tvätta alltid händer, underarmar och ansikte.
Begränsning av miljöexponering
Inga särskilda krav.
Personlig skyddsutrustning
Allmänt
Använd endast CE-märkt skyddsutrustning.
Andningsskydd
Vid otillräcklig ventilation
Rekommenderad: A. Klass 1 (låg kapacitet). Brun
Hudskydd
Särskilda arbetskläder skall användas.
Handskydd
Nitril
Vid hantering av kemikalier bör enbart kemikalieskyddshandskar med CE -märke användas. Handskarna ska vara av standarden EN 374. Använd skyddshandskar av butylgummi, Nitrilgummi
eller naturgummi.
Ögonskydd
Använd skyddsglasögon med sidosköld.
Skyddsglasögon med sidoskydd i överensstämmelse med EN166
AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Form
Gel
Färg
Gult
Lukt
Lösningsmedel
Lukttröskel (ppm)
Ingen data tillgänglig.
pH
Ingen data tillgänglig.
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
8/14
ES 2
Viskositet (40°C)
500-1500 poise cm³/g
Densitet (g/cm³)
1,02
Fas förändringar
Smältpunkt (°C)
Ingen data tillgänglig.
Kokpunkt (°C)
Ingen data tillgänglig.
Ångtryck
Ingen data tillgänglig.
Sönderfallstemperatur (°C)
Ingen data tillgänglig.
Avdunstningshastighet (n-butylacetat = 100)
Ingen data tillgänglig.
Data om brand- och explosionsrisker
Flampunkt (°C)
Ingen data tillgänglig.
Tändpunkt (°C)
Ingen data tillgänglig.
Självantändningstemperatur (°C)
Ingen data tillgänglig.
Explosionsgränser (% v/v)
Ingen data tillgänglig.
Explosiva egenskaper
Ingen data tillgänglig.
Löslighet
Löslighet i vatten
Löslig
n-oktanol/vatten koefficient
Ingen data tillgänglig.
9.2 Annan information
Löslighet i fett (g/L)
Ingen data tillgänglig.
AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet
Ingen data
10.2 Kemisk stabilitet
Hållbarhet: 24 månader
Hållbarhet efter öppning: 18 månader
10.3 Risken för farliga reaktioner
Inga särskilda
10.4 Förhållanden som ska undvikas
Inga särskilda
10.5 Oförenliga material
Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Produkten sönderdelas ej när den används i enlighet med avsnitt 1.
AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet
Ämne: lacknafta, tung avaromatiserad
Art: Råtta
Test: LD50
Exponeringsväg: Oralt
Resultat: >2000 mg/kg
Ämne: Gamma-butyrolacton
Art: Råtta
Test: LD50
Exponeringsväg: Oralt
Resultat: 1580 mg/kg
Ämne: 2-butoxietanol
Art: Råtta
Test: LD50
Exponeringsväg: Oralt
Resultat: 2000 mg/kg
Ämne: 2-butoxietanol
Art: Råtta
Test: LC50
Exponeringsväg: Inhalation
Resultat: 2,2 mg/l (4 h)
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
9/14
ES 2
Ämne: 2-butoxietanol
Art: Råtta
Test: LD50
Exponeringsväg: Dermalt
Resultat: 2270 mg/kg
Ämne: 2-butoxietanol
Art: Kanin
Test: LD50
Exponeringsväg: Dermalt
Resultat: 220 mg/kg
Ämne: benzylalkohol
Art: Råtta
Test: LD50
Exponeringsväg: Oralt
Resultat: 1230 mg/kg
Ämne: benzylalkohol
Art: Kanin
Test: LD50
Exponeringsväg: Dermalt
Resultat: 2000 mg/kg
Ämne: benzylalkohol
Art: Råtta
Test: LC50
Exponeringsväg: Inhalation
Resultat: >4178 mg/m3
Ämne: Dimetylglutarat
Art: Kanin
Test: LD50
Exponeringsväg: Dermalt
Resultat: >2250 mg/kg
Ämne: Dimetylglutarat
Art: Råtta
Test: LC50
Exponeringsväg: Inhalation
Resultat: >11 mg/L (4h)
Ämne: Dimetylglutarat
Art: Råtta
Test: LD50
Exponeringsväg: Oralt
Resultat: >5000 mg/KG
Ämne: Dimetylglutarat
Art: Råtta
Test: LD50
Exponeringsväg: Oralt
Resultat:
Frätande/irriterande på huden
Irriterar huden.
Allvarlig ögonskada/ögonirritation
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Luftvägs-/hudsensibilisering
Ingen data tillgänglig.
Mutagenitet i könsceller
Ingen data tillgänglig.
Cancerogenitet
Ingen data tillgänglig.
Reproduktionstoxicitet
Ingen data tillgänglig.
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering
Ingen data tillgänglig.
Specifik organtoxicitet – upprepad exponering
Ingen data tillgänglig.
Fara vid aspiration
Uppgifter om ämnet: lacknafta, tung avaromatiserad
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
10/14
ES 2
Negativ effekt har observerats.
Evidens: Substansen är ett kolväte och har en kinematisk viskositet på 20,5 mm2 / s eller mindre, uppmätt vid 40 ° C.
Resultat: Pneumonia
Långsiktiga effekter
Neurotoxiska effekter: Produkten innehåller lösningsmedel vilket kan ha effekt på nervsystemet. Symptom på neurotoxicitet kan vara: förlorad aptit, huvudvärk, yrsel, öronsusningar, stickande känsla i huden, köldkänslighet, kramper, koncentrationssvårigheter, trötthet o.s.v. Upprepad exponering för lösningsmedel kan resultera i att hudens naturliga fettskikt bryts ned. Huden blir därefter mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener.
Irritationseffekter: Produkten innehåller ämnen som är lokalirriterande vid hud-/ögonkontakt eller vid inandning. Kontakt med lokalirriterande ämnen kan resultera i att kontaktområdet blir mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener.
AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1 Toxicitet
Ämne: lacknafta, tung avaromatiserad
Art: Fisk
Test: LOEC
Varaktighet: 96 h
Resultat: 1000 mg/L
Ämne: lacknafta, tung avaromatiserad
Art: Vattenloppor
Test: NOEC
Varaktighet: 48 h
Resultat: 1000 mg/L
Ämne: lacknafta, tung avaromatiserad
Art: Alger
Test: NOEC
Varaktighet: 72 h
Resultat: 1000 mg/L
Ämne: Gamma-butyrolacton
Art: Fisk
Test: LC50
Varaktighet: 96 h
Resultat: 220-460 mg/L
Ämne: Gamma-butyrolacton
Art: Vattenloppor
Test: EC50
Varaktighet: 48 h
Resultat: > 500mg/L
Ämne: Gamma-butyrolacton
Art: Alger
Test: IC50
Varaktighet: 72 h
Resultat: 79 mg/L
Ämne: 2-butoxietanol
Art: Fisk
Test: LC50
Varaktighet: 96h
Resultat: 1474 mg/l
Ämne: 2-butoxietanol
Art: Alger
Test: EC50
Varaktighet: 72h
Resultat: 1840 mg/l
Ämne: 2-butoxietanol
Art: Vattenloppor
Test: EC50
Varaktighet: 48h
Resultat: 1550 mg/l
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
11/14
ES 2
Ämne: benzylalkohol
Art: Fisk
Test: LC50
Varaktighet: 48 h
Resultat: 646 mg/L
Ämne: benzylalkohol
Art: Alger
Test: LOEC
Varaktighet: 96 h
Resultat: 640 mg/L
Ämne: benzylalkohol
Art: Vattenloppor
Test: EC50
Varaktighet: 48 h
Resultat: 230 mg/L
Ämne: Dimetylglutarat
Art: Fisk
Test: EC50
Varaktighet: 96 h
Resultat: 18-24 mg/L
Ämne: Dimetylglutarat
Art: Alger
Test: LOEC
Varaktighet: 72 h
Resultat: 85 mg/L
Ämne: Dimetylglutarat
Art: Alger
Test: NOEC
Varaktighet: 72 h
Resultat: 36 mg/L
Ämne: Dimetylglutarat
Art: Kräftdjur
Test: EC50
Varaktighet: 48 h
Resultat: 112-150 mg/L
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Ämne
Nedbrytbarhet vattenmiljö
Test
Resultat
Dimethyl succinate
dimethyl adipate
lacknafta, tung avaromatiserad
Gamma-butyrolacton
2-butoxietanol
benzylalkohol
Dimetylglutarat
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ingen data
Ingen data
Manometric Respirometry Test
Ingen data
CO2 Evolution Test
Closed Bottle Test
Ingen data
Ingen data
Ingen data
70%
Ingen data
90%

90%
Ingen data
12.3 Bioackumuleringsförmåga
Ämne
Potentiell bioackumulering
LogPow
BCF
Dimethyl succinate
dimethyl adipate
Gamma-butyrolacton
2-butoxietanol
benzylalkohol
Dimetylglutarat
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ingen data
Ingen data
0,1
Ingen data
Ingen data
Ingen data
Ingen data
Ingen data
Ingen data
Ingen data
Ingen data
Ingen data
12.4 Rörlighet i jord
lacknafta, tung avaromatiserad: Log Koc= 5,6217, Beräknat från LogPow (Låg rörlighet.).
Gamma-butyrolacton: Log Koc= 0,15759, Beräknat från LogPow (Hög rörlighet.).
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- och/eller vPvB-ämnen.
12.6 Andra skadliga effekter
Inga särskilda
AVSNITT 13: Avfallshantering
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
12/14
ES 2
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Efter utspädning med vatten kan små kvantiteter tillåtas gå till vattenreningsverk. Tomma förpackningar och produktrester skall hanteras på ett miljöriktigt sätt enligt gällande lagar och bestämmelser. Företaget är anslutet till REPA.
Försök inte att återfylla eller rengöra förpackningen.
Denna produkt omfattas av bestämmelser om farligt avfall.
Avfall
EWC-kod
20 01 13*
Lösningsmedel
Annan märkning
Ej tillämpligt
Förorenad förpackning
Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.
Klassificeras som farligt avfall enligt SFS 2011:927 Avfallsförordningen. H4 Irriterande: ämnen och preparat som inte är frätande, men som vid direkt, förlängd eller upprepad kontakt med hud eller slemhinna, kan orsaka inflammation.
AVSNITT 14: Transportinformation
14.1 – 14.4
Ej farligt gods i enlighet med ADR, IATA och IMDG.
ADR/RID

14.1 UN-nummer

14.2 Officiell transportbenämning

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

Kommentar

Tunnelrestriktionskod

IMDG

UN-no.

Proper Shipping Name

Class

PG*

EmS

MP**

Hazardous constituent

IATA/ICAO

UN-no.

Proper Shipping Name

Class

PG*

14.5 Miljöfaror

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol och IBC-koden
Ingen data
() Packing group (*) Marine pollutant
AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
Användningsrestriktioner
Gravida och ammande skall ej utsättas för påverkan från produkten. Risken samt möjligheterna till tekniska
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
13/14
ES 2
försiktighetsåtgärder eller anpassning av arbetsplatsen för att undvika sådan påverkan skall därför övervägas.

Krav på särskild utbildning

Annat

Ej tillämpligt

Seveso

Biocid reg. nr.
Ej tillämpligt
Källor
Rådets direktiv 92/85/EEG om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar.
Direktiv 94/33/EG för skydd av unga i arbetslivet.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG av den 21 april 2004 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa färger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering och om ändring av direktiv 1999/13/EG.
AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
Nej
3827228612, 7.0.1.11 AVSNITT 16: Annan information
Ordalydelse för H-fraser som anges i avsnitt 3
H302 – Skadligt vid förtäring.
H304 – Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H312 – Skadligt vid hudkontakt.
H315 – Irriterar huden.
H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 – Skadligt vid inandning.

Fullständig ordalydelse av identifierade användningar som nämns i avsnitt 1

Andra märkningsuppgifter
Ej tillämpligt
Annat
I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) baseras bedömningen av blandningens klassificering på:
Blandningens klassificering gällande hälsorisker har skett i enlighet med beräkningsmetoder angivna i förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)
Det rekommenderas att utlämna detta säkerhetsdatablad till den faktiska användaren av produkten.
Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad är baserat på vår nuvarande kunskap. Informationen på säkerhetsdatabladen bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. Detta säkerhetsdatablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt. Användes produkten på annat sätt eller i annan applikation än den som produkten ursprungligen utvecklats för, eller rekommenderats till, sker detta helt under användarens ansvar. Avsikten med detta säkerhetsdatablad är att beskriva säkerhetskraven för produkten. Det får inte uppfattas som en garanti för produktens egenskaper och informationerna kan inte ersätta ett produktdatablad.
Modifierad data i jämförelse med tidigare utgåva är märkt med en blå trekant (Första siffran i SDB version).
Säkerhetsdatabladet är validerat av
MK
Datum för senaste väsentliga revidering (Första siffran i SDB version)
2019-03-18(2.0)
Datum för senaste mindre revidering (Sista siffran i SDB version)
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
14/14
ES 2
2019-03-18
ALPHAOMEGA. Licens nr.:3827228612, 7.0.1.11
www.chymeia.com