svenskt Säkerhetsdatablad SDB gällande ES och ES-metoden
svenskt Säkerhetsdatablad SDB gällande ES och ES-metoden från Takcare Säkerhetsdatablad SDB gällande ES-metoden från Takcare

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn
ES 1
Produkt nr.
7638
REACH registreringsnummer
01-2119492630-38-xxxx
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen
Färgborttagare

Användningar som det avråds från

Fullständig ordalydelse av specifika användningskategorier finns i avsnitt 16
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Företagsuppgifter
Distributor:
TAK CARE
Vipvägen 7
74633 Bålsta
+46707880320
Tillverkare:
Trion Tensid AB
Svederusgatan 1-3
754 50 Uppsala
+4618156190
Kontaktperson
Christer Grenbäck
E-mail
info@takcare.se
SDS utarbetad
2019-09-27
SDS Version
2.0
1.4 Telefonnummer för nödsituationer
När det är akut: Ring 112 och begär giftinformation. Öppen dygnet runt.
I mindre akuta fall: Ring 010-456 6700. Öppen dygnet runt.
Se avsnitt 4 om åtgärder vid första hjälpen
AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Acute Tox. 4; H302 + H332 Eye Irrit. 2; H319 Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 2.2. 2.2 Märkningsuppgifter
Faropiktogram
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
2/9
ES 1
Signalord
Varning
Faroangivelser
Skadligt vid förtäring eller inandning. (H302 + H332)
Orsakar allvarlig ögonirritation. (H319)
Skyddsangivelser

Allmänt

Förebyggande
Undvik att inandas dimma/ångor/rök/sprej. (P261).
Använd ögonskydd. (P280).
Åtgärder
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. (P312).
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. (P305+P351+P338).
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. (P337+P313).

Förvaring

Avfall
Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. (P501).
Innehåller
benzylalkohol. CAS nr.: 100-51-6
Annan märkning
Ej tillämpligt

Unik formuleringsidentifierare (UFI)

2.3 Andra faror
Ej tillämpligt
Annat
Ej tillämpligt
VOC (flyktiga organiska föreningar)
VOC-Max: <2,5 g/l, VOC GRÄNSVÄRDE (B/a1): 850 g/l. AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 3.1/3.2. Ämnen/Blandningar NAMN: benzylalkohol IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 100-51-6 EG-nr:202-859-9 REACH-nr: 01-2119492630-38-xxxx HALT: 95-100% CLP KLASSIFICERING: Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2 H302, H319, H332 (*) Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 – om de är tillgängliga. Annan information ATEmix(inhale, vapour) = > 10 – 13,332
ATEmix(oral) = 404,04 – 606,06
Eye Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 7,92 – 11,88
AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Allmänt
Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning – ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad.
Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. Ge aldrig en medvetslös person vatten eller liknande.
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
3/9
ES 1
Inandning
För ut den skadade personen i friska luften. Sörj för att den skadade har tillsyn. Förebygg chock genom att hålla den skadade varm och i stillhet. Ge konstgjord andning om andningen upphör. Vid medvetslöshet: lägg den skadade i framstupa sidoläge. Tillkalla ambulans.
Hudkontakt
Avlägsna snabbt förorenade kläder och skor. Hud som har varit i kontakt med materialet tvättas grundligt med tvål och vatten. Hudrengöringsmedel kan användas. Använd EJ organiska lösningsmedel.
Kontakt med ögonen
Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj genast ögonen med rikliga mängder vatten (20-30 °C) till dess irritationen upphör och i minst 15 minuter. Se till att skölja under både övre och nedre ögonlock. Vid fortsatt irritation skall läkare uppsökas.
Förtäring
Vid förtäring, kontakta omgående läkare och ta med detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten. Ge den drabbade vatten att dricka om denne är vid medvetande. Försök EJ framkalla kräkning, annat än om läkaren rekommenderar detta. Sänk huvudet så att eventuella kräkningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen. Förebygg chock genom att hålla den skadade varm och i stillhet. Ge konstgjord andning om andningen upphör. Vid medvetslöshet: lägg den skadade i framstupa sidoläge. Tillkalla ambulans.
Brännskada
Ej tillämpligt
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Irritationseffekter: Produkten innehåller ämnen som är lokalirriterande vid hud-/ögonkontakt eller vid inandning. Kontakt med lokalirriterande ämnen kan resultera i att kontaktområdet blir mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
Information till läkare
Medtag detta säkerhetsdatablad.
AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1 Släckmedel
Rekommenderas: alkoholbeständigt skum, kolsyra, pulver, vattenånga.
Vattenstråle bör ej användas eftersom det kan sprida branden.
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Om produkten utsätts för höga temperaturen, t.ex. i händelse av brand, kan farliga nedbrytningsprodukter bildas. Dessa är: Koloxider. Vid brand utvecklas tät svart rök. Att utsättas för nedbrytningsprodukter kan utgöra hälsofara. Brandpersonal bör använda lämplig skyddsutrustning. Slutna behållare som utsätts för eld avkyls med vatten. Låt ej vatten från brandsläckning rinna ut i kloak och vattendrag.
5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
Bär komplett skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Kontakta MSB på telefon: 0771-240240 för mer information.
AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Undvik att andas in ångor från spill.
6.2 Miljöskyddsåtgärder
Inga särskilda krav.
6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering
Använd sand, kiselgur eller liknande till uppsamling av vätskor. Kontakta alltid det lokala brandförsvaret vid stora utsläpp. Rengöring utförs så lång möjligt med rengöringsmedel. Lösningsmedel bör undvikas.
6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 13 om hantering av avfall. Se avsnitt 7 och 8 för skyddsföreskrifter.
AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering
Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna. Se avsnitt 8 om personligt skydd.
7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
4/9
ES 1
Förvaras alltid i behållare av samma material som originalbehållaren. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.
Lagringstemperatur
4 – 25 °C
7.3 Specifik slutanvändning
Denna produkt bör endast användas för de användningar som beskrivs i avsnitt 1.2.
AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
Gränsvärden
Produkten innehåller inga ämnen som är upptagna på Arbetsmiljöverkets lista över ämnen med ett gränsvärde för exponering på arbetsplatsen.
DNEL / PNEC
DNEL (benzylalkohol): 40 mg/kg bw/day
Exponering: Dermalt
Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Systemiska effekter – Arbetare
DNEL (benzylalkohol): 20 mg/kg bw/day
Exponering: Oralt
Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning
DNEL (benzylalkohol): 22 mg/m3
Exponering: Inhalation
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Arbetare
DNEL (benzylalkohol): 8 mg/kg bw/day
Exponering: Dermalt
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Arbetare
DNEL (benzylalkohol): 110 mg/m3
Exponering: Inhalation
Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Systemiska effekter – Arbetare
DNEL (benzylalkohol): 5,4 mg/m3
Exponering: Inhalation
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning
DNEL (benzylalkohol): 4 mg/kg bw/day
Exponering: Dermalt
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning
DNEL (benzylalkohol): 4 mg/kg bw/day
Exponering: Oralt
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning
DNEL (benzylalkohol): 27 mg/m3
Exponering: Inhalation
Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning
DNEL (benzylalkohol): 20 mg/kg bw/day
Exponering: Dermalt
Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning
PNEC (benzylalkohol): 2,3 mg/L
Exponering: Vatten
Exponeringens varaktighet: Kontinuerlig
PNEC (benzylalkohol): 0,1 mg/L
Exponering: Havsvatten
Exponeringens varaktighet: Enstaka
PNEC (benzylalkohol): 39 mg/L
Exponering: Reningsverk
Exponeringens varaktighet: Enstaka
PNEC (benzylalkohol): 5,27 mg/kg
Exponering: Havsvatten sediment
Exponeringens varaktighet: Enstaka
PNEC (benzylalkohol): 1 mg/L
Exponering: Färskvatten
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
5/9
ES 1
Exponeringens varaktighet: Enstaka
PNEC (benzylalkohol): 0,456 mg/kg
Exponering: Jord
Exponeringens varaktighet: Enstaka
8.2 Begränsning av exponeringen
Ingen kontroll nödvändig under förutsättning att produkten används normalt.
Generellt
Iaktta normal industrihygien.
Exponeringsscenarier
Om det finns bilaga till detta säkerhetsdatablad, ska de exponeringsscenarier som anges i bilagan följas.
Exponeringsgräns
Det förekommer inga exponeringsgränser för innehållsämnena i produkten.
Tekniska åtgärder
Vidta allmän försiktighet vid användning av produkten. Undvik att inandas gas och damm.
Hygieniska åtgärder
Vid varje paus vid användning av produkten och vid arbetets slut skall de exponerade områdena på kroppen tvättas. Tvätta alltid händer, underarmar och ansikte.
Begränsning av miljöexponering
Inga särskilda krav.
Personlig skyddsutrustning
Allmänt
Använd endast CE-märkt skyddsutrustning.
Andningsskydd
Vid otillräcklig ventilation
Rekommenderad: A. Klass 1 (låg kapacitet). Brun
Hudskydd
Särskilda arbetskläder skall användas.
Handskydd
Nitril
Vid hantering av kemikalier bör enbart kemikalieskyddshandskar med CE -märke användas. Handskarna ska vara av standarden EN 374. Använd skyddshandskar av butylgummi, Nitrilgummi
eller naturgummi.
Ögonskydd
Använd skyddsglasögon med sidosköld.
Skyddsglasögon med sidoskydd i överensstämmelse med EN166
AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Form
Vätska
Färg
Vitt
Lukt
Lösningsmedel
Lukttröskel (ppm)
Ingen data tillgänglig.
pH
Ingen data tillgänglig.
Viskositet (40°C)
Ingen data tillgänglig.
Densitet (g/cm³)
1,04
Fas förändringar
Smältpunkt (°C)
Ingen data tillgänglig.
Kokpunkt (°C)
205
Ångtryck
Ingen data tillgänglig.
Sönderfallstemperatur (°C)
Ingen data tillgänglig.
Avdunstningshastighet (n-butylacetat = 100)
Ingen data tillgänglig.
Data om brand- och explosionsrisker
Flampunkt (°C)
Ingen data tillgänglig.
Tändpunkt (°C)
Ingen data tillgänglig.
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
6/9
ES 1
Självantändningstemperatur (°C)
Ingen data tillgänglig.
Explosionsgränser (% v/v)
Ingen data tillgänglig.
Explosiva egenskaper
Ingen data tillgänglig.
Löslighet
Löslighet i vatten
Olöslig
n-oktanol/vatten koefficient
Ingen data tillgänglig.
9.2 Annan information
Löslighet i fett (g/L)
Ingen data tillgänglig.
AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet
Ingen data
10.2 Kemisk stabilitet
Produkten är stabil under de förhållanden som anges i avsnitt 7.
10.3 Risken för farliga reaktioner
Inga särskilda
10.4 Förhållanden som ska undvikas
Inga särskilda
10.5 Oförenliga material
Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Produkten sönderdelas ej när den används i enlighet med avsnitt 1.
AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet
Ämne: benzylalkohol
Art: Råtta
Test: LD50
Exponeringsväg: Oralt
Resultat: 1230 mg/kg
Ämne: benzylalkohol
Art: Kanin
Test: LD50
Exponeringsväg: Dermalt
Resultat: 2000 mg/kg
Ämne: benzylalkohol
Art: Råtta
Test: LC50
Exponeringsväg: Inhalation
Resultat: >4178 mg/m3
Frätande/irriterande på huden
Ingen data tillgänglig.
Allvarlig ögonskada/ögonirritation
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Luftvägs-/hudsensibilisering
Ingen data tillgänglig.
Mutagenitet i könsceller
Ingen data tillgänglig.
Cancerogenitet
Ingen data tillgänglig.
Reproduktionstoxicitet
Ingen data tillgänglig.
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering
Ingen data tillgänglig.
Specifik organtoxicitet – upprepad exponering
Ingen data tillgänglig.
Fara vid aspiration
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
7/9
ES 1
Ingen data tillgänglig.
Långsiktiga effekter
Irritationseffekter: Produkten innehåller ämnen som är lokalirriterande vid hud-/ögonkontakt eller vid inandning. Kontakt med lokalirriterande ämnen kan resultera i att kontaktområdet blir mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener.
AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1 Toxicitet
Ämne: benzylalkohol
Art: Fisk
Test: LC50
Varaktighet: 48 h
Resultat: 646 mg/L
Ämne: benzylalkohol
Art: Alger
Test: LOEC
Varaktighet: 96 h
Resultat: 640 mg/L
Ämne: benzylalkohol
Art: Vattenloppor
Test: EC50
Varaktighet: 48 h
Resultat: 230 mg/L
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Ämne
Nedbrytbarhet vattenmiljö
Test
Resultat
benzylalkohol
Ja
Closed Bottle Test

90%
12.3 Bioackumuleringsförmåga
Ämne
Potentiell bioackumulering
LogPow
BCF
benzylalkohol
Nej
Ingen data
Ingen data
12.4 Rörlighet i jord
Ingen data
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Detta ämne anses inte uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- och/eller vPvB-ämne.
12.6 Andra skadliga effekter
Inga särskilda
AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Efter utspädning med vatten kan små kvantiteter tillåtas gå till vattenreningsverk. Tomma förpackningar och produktrester skall hanteras på ett miljöriktigt sätt enligt gällande lagar och bestämmelser. Företaget är anslutet till REPA.
Försök inte att återfylla eller rengöra förpackningen.
Denna produkt omfattas av bestämmelser om farligt avfall.
Avfall
EWC-kod
20 01 13*
Lösningsmedel
Annan märkning
Ej tillämpligt
Förorenad förpackning
Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.
Klassificeras som farligt avfall enligt SFS 2011:927 Avfallsförordningen. H4 Irriterande: ämnen och preparat som inte är frätande, men som vid direkt, förlängd eller upprepad kontakt med hud eller slemhinna, kan orsaka inflammation.
AVSNITT 14: Transportinformation
14.1 – 14.4
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
8/9
ES 1
Ej farligt gods i enlighet med ADR, IATA och IMDG.
ADR/RID

14.1 UN-nummer

14.2 Officiell transportbenämning

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

Kommentar

Tunnelrestriktionskod

IMDG

UN-no.

Proper Shipping Name

Class

PG*

EmS

MP**

Hazardous constituent

IATA/ICAO

UN-no.

Proper Shipping Name

Class

PG*

14.5 Miljöfaror

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol och IBC-koden
Ingen data
() Packing group (*) Marine pollutant
AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Användningsrestriktioner

Krav på särskild utbildning

Annat

Ej tillämpligt

Seveso

Biocid reg. nr.
Ej tillämpligt
Källor
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG av den 21 april 2004 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa färger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering och om ändring av direktiv 1999/13/EG.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
Nej
3827228612, 7.0.1.11 AVSNITT 16: Annan information
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
9/9
ES 1
Ordalydelse för H-fraser som anges i avsnitt 3
H302 – Skadligt vid förtäring.
H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 – Skadligt vid inandning.

Fullständig ordalydelse av identifierade användningar som nämns i avsnitt 1

Andra märkningsuppgifter
Ej tillämpligt
Annat
I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) baseras bedömningen av blandningens klassificering på:
Blandningens klassificering gällande hälsorisker har skett i enlighet med beräkningsmetoder angivna i förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)
Det rekommenderas att utlämna detta säkerhetsdatablad till den faktiska användaren av produkten.
Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad är baserat på vår nuvarande kunskap. Informationen på säkerhetsdatabladen bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. Detta säkerhetsdatablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt. Användes produkten på annat sätt eller i annan applikation än den som produkten ursprungligen utvecklats för, eller rekommenderats till, sker detta helt under användarens ansvar. Avsikten med detta säkerhetsdatablad är att beskriva säkerhetskraven för produkten. Det får inte uppfattas som en garanti för produktens egenskaper och informationerna kan inte ersätta ett produktdatablad.
Modifierad data i jämförelse med tidigare utgåva är märkt med en blå trekant (Första siffran i SDB version).
Säkerhetsdatabladet är validerat av
MK
Datum för senaste väsentliga revidering (Första siffran i SDB version)
2019-03-19(1.0)
Datum för senaste mindre revidering (Sista siffran i SDB version)
2019-03-19
ALPHAOMEGA. Licens nr.:3827228612, 7.0.1.11
www.chymeia.com