ES+, MILJÖRIKTIG, SNABB, AVSLUTAREN TILL ES, LAGER TILL LAGER, LACK, KLOTTER, SPILLFÄRG, TVÅSTEGSAPPL.

ES och ES+ löser lätt epoxi på aluminium utan att röra ytan. ES1 och ES2, icke som synes.

Du bestämmer underlag inför ommålning, ytrent? Lämna yta av historiskt intresse? Medlet har tidigare utsatts för -10*C på yta och klarar funktion därefter. Måla direkt på ren och torr yta. Exempel på kunder, museum, byggnadsvård, metallindustri, flyg, bil etc..

Man löser tex lack från akryl, alkyd till epoxi på trä, på härdat plast skrov, flygplansaluminium eller betonggolv.

Eftersom vår erfarenhet är att alla ytor kan vara unika, så alltid tester med gratisprover från Åf eller Takcare innan jobb, men ES-metoden löser all organisk färg som vi testat.

Testa gratisprover med elektrisk folie ovanpå. Låt minst tre produkter verka i 3 timmar i olika väderstreck, beroende av temp. Lär känna produkterna. Applicera tex ES, ES+ och ES1 i två (2) steg på brant yta under samma förhållanden.

Målet är rätt underlag för hållbarhet.

Här kan man se skicket på lagret inunder. Till höger ser man klart att den gamla linoljefärgen inunder har krackelerat. Detta kräver en omgång till av ES+.
ES+ till ommålning av Lilla Hasselbacken på Djurgården.

FLÖDIG APPLICERING I TVÅ STEG PÅ BRANT YTA: Tid 6 minuter vid 20*C på yta för att uppnå klibbig färgyta som fäste för andra flödiga steget inför folie ovanpå. OM BEHOV STÖRRE YTA APPLIKATION: VIKTIGT: HÖGTRYCKSSPRUTA  I TVÅ STEG:med airless högtrycksfärgspruta 100-210 bar till ett tjockt och jämnt skikt på ytan. Packningarna i sprutan måste tåla lösningsmedel.

VERKNINGSTID för ES+: 4 timmar vid 20*C på yta. Men 1-24 timmar beroende på temperatur, färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur. Notera att färgen fastnar igen om anpassad verkningstid överskrids. Lösningen aktiveras med ny applicering ovanpå.

Låt verka inunder tunn elektriskt laddad plastfolie till strax innan ES produkten börjar torka in. ES+ också bra som avslutare till ES för att undvika fukt i träet.

TÄNK PÅ VAD DU TAR BORT, MILJÖN OCH DRICKSVATTNET! / cg

Klemm 35, kurirplan från Tyskland som jag åkte i som fyraåring från isen på Umeälven. Nu används ES-Metoden till epoxifärgen på metallen.
ES+ på gammalt motorblock, flygplan Klemm 35

Säkerhetsdatablad gällande produkten ES + (plus) – takcare

Säkerhetsdatablad SDB - ES-Metoden takcare PDF 2020

SÄKERHETSDATABLAD
ES +
Versionsnummer: 4
Ersätter SDB: 2015-06-01
Utfärdat: 2016-09-28
AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET
AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER
1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn ES +
Artikel-nr. 7637
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
Produkttyp Klotterborttagare.
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Leverantör Takcare
Gatuadress Vipvägen 7
746 33 Bålsta
Sweden
Telefon +46 (0) 70-788 03 20
E-Post info@takcare
Hemsida www.takcare.se
Tillverkare Trion Tensid AB
Gatuadress Svederusgatan 1-3
SE-754 50 Uppsala
Telefon +46 18 15 61 90
Fax +46 18 69 66 27
E-Post info@trion.se
1.4 Telefonnummer för nödsituationer
Tillgänglig utanför kontorstid Ja
Nödtelefonnummer SOS Alarm: 112 / Giftinformationscentralen: +46 8-331 231
Övrigt
Trion Tensid AB
Kontaktperson: William Stomilovic
E-Post: william.stomilovic@trion.se
Takcare
Kontaktperson: Christer Grenbäck
Telefon: +46 (0) 70-788 03 20
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008, bilaga VI
Sida 1 (10)
AVSNITT 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR
Klassificering Hudirritation, kategori 2
Ögonirritation, kategori 2
Akut toxicitet, oral, kategori 4
Faroangivelser H302, H315, H319
2.2 Märkningsuppgifter
GHS-märkning av ämnet (i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008, bilaga VI)
Faropiktogram
Signalord Varning
Faroangivelser H302 Skadligt vid förtäring.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelser P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301 + P312 VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller /läkare/ / om du
mår dåligt.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta
ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P330 Skölj munnen.
P332 + P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P362 Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
2.3 Andra faror
Ej tillämplig
3.2 Blandningar
Kemiskt namn
CAS-nr.
EG Nr.
REACH Nr.
Koncentration Klassificering H-fras
Dimetylglutarat 1119-40-0
214-277-2
01-2119900156-49-
30 – 50% – –
Dimetyladipat 627-93-0
211-020-6
01-2119911093-50-
10 – 20% – –
Dimetylsuccinat 106-65-0
203-419-9
01-2119486681-29-
10 – 20% Eye Irrit. 2 H319
gamma-butyrolacton 96-48-0
202-509-5
10 – 20% Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4 – oral H302, H319
Sida 2 (10)
SÄKERHETSDATABLAD
ES +
Versionsnummer: 4
Ersätter SDB: 2015-06-01
Utfärdat: 2016-09-28
AVSNITT 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN
AVSNITT 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER
01-2119471839-21-
n-Butylpyrrolidone 3470-98-2

222-437-8

10 – 20% Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4 – oral H302, H315, H319
Fosforsyra 7664-38-2
231-633-2
01-2119485924-24-
<3% Skin Corr. 1B H314 Övrig information ämne Se avsnitt 16 för fullständig lydelse av H-fraser nämnda under detta avsnitt. 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Inandning Frisk luft och vila. Hudkontakt Tvätta huden med tvål och vatten. Tag genast av förorenade kläder och fortsätt tvätta. Kontakt med ögonen Skölj försiktigt med ljummet vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser. Håll ögonlocken brett isär. Fortsätt att skölja. Kontakta läkare. Förtäring Ge genast ett par glas mjölk eller vatten om den skadade är vid fullt medvetande. Framkalla INTE kräkning. Kontakta läkare. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Inandning Inandning av höga koncentrationer kan ge: Sveda, Hosta, Huvudvärk, Illamående, kräkningar, Yrsel och trötthet. Hudkontakt Upprepad eller långvarig hudkontakt kan leda till: Irritation. Kontakt med ögonen Risk för allvarliga ögonskador. Förtäring Förtäring av större mängder kan ge: illamående, kräkningar, Diarré och Andningsbesvär. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Sörj för att ögonspolningsmöjligheter finns i nära anslutning till arbetsplatsen. 5.1 Släckmedel Lämpliga brandsläckningsmedel Koldioxid (CO2), Pulver eller Spridd vattenstråle. Brandsläckningsmetoder: Kyl med spridd vattenstråle. Täck över med torr sand. 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Ej brandfarligt men kan underhålla förbränning. Produkten kan antändas vid upphettning till temperaturer vid eller över flampunkten. 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Speciell skyddsutrustning för brandpersonal Vid brand, använd en tryckluftsapparat oberoende av omgivningen, som andningsskydd. Använd lämpliga skyddskläder. Övrigt Sida 3 (10) SÄKERHETSDATABLAD ES + Versionsnummer: 4 Ersätter SDB: 2015-06-01 Utfärdat: 2016-09-28 AVSNITT 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP AVSNITT 7. HANTERING OCH LAGRING AVSNITT 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD Behållare i närheten av brand bör omedelbart flyttas eller kylas med vatten. 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Använd den skyddsutrustning som är angiven i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet. Undvik kontakt med ögonen. 6.2 Miljöskyddsåtgärder Förhindra utsläpp av större mängd till avlopp. Samla upp i lämplig behållare som är godkänd för ändamålet. Valla in och samla upp. Vid större utsläpp i vatten kontakta vattenverk eller reningsverk. 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering Absorbera i inert material (vermikulit, torr sand eller jord) och samla upp. Spola rent med mycket vatten. Tänk på halkrisken. Endast större utsläpp kan utgöra en risk. 6.4 Hänvisning till andra avsnitt För personlig skyddsutrustning se under avsnitt 8 och för avfall se under avsnitt 13. 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Förebyggande åtgärder för hantering Undvik kontakt med ögonen. Tvätta händerna noggrant efter hantering. Förvaras åtskilt från antändningskällor – Rökning förbjuden. Hygien Tvätta händerna före intag av föda, dryck eller före rökning. Sörj för god industrihygien. 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Produkten kan angripa vissa plaster, gummi, målade och lackerade ytor. Förpackningen förvaras väl tillsluten och svalt. Förvaras i originalbehållare för att undvika kontamination. Förvaras åtskilt från livsmedel eller djurfoder. 7.3 Specifik slutanvändning Denna produkt bör endast användas för de användningar som beskrivs i punkt 1.2 8.1 Kontrollparametrar Sida 4 (10) SÄKERHETSDATABLAD ES + Versionsnummer: 4 Ersätter SDB: 2015-06-01 Utfärdat: 2016-09-28 AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Nationella hygieniska gränsvärden Beståndsdel CASnr. EG Nr. Nivågräns-v ärde mg/m3-ppm Korttids-vä rde mg/m3- ppm Anmärkning Källa År Dimetylsuccina t 106-65-0 203-41 9-9 30 5 – – – AFS 201 5:7 2005 Dimetylglutarat 1119-40- 0 214-27 7-2 33 5 – – – AFS 201 5:7 2005 Dimetyladipat 627-93-0 211-02 0-6 36 5 – – – AFS 201 5:7 2005 Fosforsyra 7664-38- 2 231-63 3-2 1 – 2 – – AFS 201 5:7 2015 8.2 Begränsning av exponeringen Tekniska åtgärder Sörj för att ögonspolningsmöjligheter finns i nära anslutning till arbetsplatsen. Ögon / ansiktsskydd Skyddsglasögon med sidoskydd i överensstämmelse med EN166. Skyddshandskar Använd skyddshandskar. Vid hantering av kemikalier får enbart kemikalieskyddshandskar med CE -märke användas. Handskarna ska vara av standarden EN 374. Andra hudskydd Ta av och tvätta förorenade kläder innan de används igen. Andningsskydd Använd andningsskydd med filter A (brun) vid otillräcklig ventilation. 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Avdunstningshastighet Ej tillämplig Brandfarlighet (fast form, gas) Ej tillämplig Densitet 1090 kg/m3 Explosiva egenskaper Ej tillämplig Flampunkt > 90 ° C
Form viskös vätska
Fördelningskoefficient: noktanol/
vatten
Ej tillämplig
Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall
Ej tillämplig
Lukt svag lukt av lösningsmedel
Lukttröskel Ej tillämplig
Löslighet Kan blandas med : Organiska lösningsmedel
Löslighet i vatten ~50 %
Sida 5 (10)
SÄKERHETSDATABLAD
ES +
Versionsnummer: 4
Ersätter SDB: 2015-06-01
Utfärdat: 2016-09-28
AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET
Oxiderande egenskaper Ej tillämplig
pH i lösning ~5
pH-värde Ej tillämplig
Relativ densitet Ej tillämplig
Självantändningstemperaturen Ej tillämplig
Smältpunkt / fryspunkt Ej tillämplig
Sönderfallstemperatur Ej tillämplig
Utseende, form Ej tillämplig
Utseende, färg Gulaktig
Viskositet 10800 cp
Ångdensitet Ej tillämplig
Ångtryck Ej tillämplig
Övre / undre
brännbarhetsgräns eller
explosionsgräns
Ej tillämplig
9.2 Annan information
Ej tillämplig
10.1 Reaktivitet
Ej tillämplig
10.2 Kemisk stabilitet
Produkten är delvis löslig i vatten. Stabil under normala förhållanden beträffande användning och lagring. .
10.3 Risken för farliga reaktioner
Reagerar med starka baser.
Ofullständig förbränning/termisk nedbrytning genererar: Rök, Koldioxid (CO2) och farliga gaser, bland annat kolmonoxid.
10.4 Förhållanden som skall undvikas
Förvaras åtskilt från antändningskällor.
10.5 Oförenliga material
Ej tillämplig
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Ej tillämplig
Sida 6 (10)
SÄKERHETSDATABLAD
ES +
Versionsnummer: 4
Ersätter SDB: 2015-06-01
Utfärdat: 2016-09-28
AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION
11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Produkten har låg toxicitet varav risken för skador är liten vid normal hantering.
Akut toxicitet Inandning av höga halter kan ge: Sveda, Hosta, Huvudvärk, Illamående, kräkningar, Yrsel och
trötthet.
Förtäring kan ge: Illamående, kräkningar, Diarré och Andningsbesvär.
Frätande/irriterande på huden Ej tillämplig
Allvarlig
ögonskada/ögonirritation
Ej tillämplig
Irritation Upprepad eller långvarig hudkontakt kan leda till: Irritation.
Risk för allvarliga ögonskador.
Luftvägs-/hudsensibilisering Ej tillämplig
Mutagenitet i könsceller Ej tillämplig
Cancerogenitet Ej tillämplig
Reproduktionstoxicitet Ej tillämplig
STOT-enstaka exponering Ej tillämplig
STOT-upprepad exponering Ej tillämplig
Fara vid aspiration Ej tillämplig
LD50 Oral Dimetyladipat ( råtta ): 8191 mg/kg.
Dimetylglutarat ( råtta ): 8191 mg/kg.
Dimetylsuccinat ( råtta ): > 5000 mg/kg.
Gamma-butyrolakton ( råtta ): 800 mg/kg.
Fosforsyra ( råtta ): 1530 mg/kg.
LD50 Dermal Dimetylsuccinat ( kanin ): > 5000 mg/kg.
Dimetylglutarat ( kanin ): > 2250 mg/kg.
Dimetyladipat ( kanin ): > 2250 mg/kg.
Fosforsyra ( kanin ): 2740 mg/kg.
LC50 Inandning Dimetylglutarat ( råtta ): (4h) > 5,6 mg/l.
Gamma-butyrolakton ( råtta ): > 2,68 mg/l (4 h).
12.1 Toxicitet
Vatten Produkten har låg giftighet för vattenlevande organismer.
Akut toxicitet för fisk Dimetylsuccinat (LC50): (96 h) 10-100 mg/l.
Dimetylglutarat (LC50): (96 h) 33,6 mg/l.
Dimetyladipat (LC50): (96 h) 30,9 mg/l.
Gamma-butyrolakton (LC50): (96 h) 220-460 mg/l.
Fosforsyra (LC50): (96 h) 138 mg/l.
Sida 7 (10)
SÄKERHETSDATABLAD
ES +
Versionsnummer: 4
Ersätter SDB: 2015-06-01
Utfärdat: 2016-09-28
AVSNITT 13. AVFALLSHANTERING
AVSNITT 14. TRANSPORTINFORMATION
Akut toxicitet för alger Dimetylglutarat (IC50): (72 h) 18,2 mg/l.
Gamma-butyrolakton (IC50): (72 h) 79 mg/l.
Akut toxicitet för kräftdjur Dimetylsuccinat (EC50): (48 h) 10-100 mg/l.
Dimetylglutarat (EC50): (48 h) 122,1 mg/l.
Dimetyladipat (EC50): (48 h) 112-150 mg/l.
Gamma-butyrolakton (EC50): (48 h) > 500 mg/l.
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Biologiskt nedbrytbar.
12.3 Bioackumuleringsförmåga
Bioackumulering ej sannolik
12.4 Rörligheten i jord
Ej tillämplig
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Ej tillämplig
Andra skadliga effekter
Ej tillämplig
Övrigt
Bedömningen är baserad på de enskilda komponenternas egenskaper.
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallshantering Efter utspädning med vatten kan små kvantiteter tillåtas gå till vattenreningsverk. Rester och använd
produkt som inte kan återanvändas ska hanteras som farligt avfall. Företaget är anslutet till REPA.
Emballage Försök inte att återfylla eller rengöra förpackningen. Tomma förpackningar skall hanteras på ett
miljöriktigt sätt enligt gällande lagar och bestämmelser.
Övrigt
Avfallshantering Klassificeras som farligt avfall enligt SFS 2011:927 Avfallsförordningen. H4 Irriterande: ämnen och
preparat som inte är frätande, men som vid direkt, förlängd eller upprepad kontakt med hud eller
slemhinna, kan orsaka inflammation.
Avfallskod (EWC) 20 01 13* Lösningsmedel.
Övrig avfallsinformation Avfallskoden (EWC) är en rekommendation. Vid avvikande hantering får slutanvändaren själv
ansvara för en passande EWC-kod.
14.1 UN-nummer
Ej tillämplig
Sida 8 (10)
SÄKERHETSDATABLAD
ES +
Versionsnummer: 4
Ersätter SDB: 2015-06-01
Utfärdat: 2016-09-28
AVSNITT 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER
AVSNITT 16. ANNAN INFORMATION
14.2 Officiell transportbenämning
Ej tillämplig
14.3 Faroklass för transport
Ej tillämplig
14.4 Förpackningsgrupp
Ej tillämplig
14.5 Miljöfaror
Ej tillämplig
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder
Ej tillämplig
14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Ej tillämplig
15.1 Föreskrifter / lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
EU-föreskrifter Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006, (REACH).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008, CLP.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.
Nationella föreskrifter Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7).
Avfallsförordning (2011:927).
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
Ej tillämplig
Ändringar i förhållande till
tidigare revision
Ändringar är gjorda i följande sektioner: 1, 2, 3, 15, 16.
Hänvisningar till viktig litteratur
och datakällor
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006, (REACH).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7)
Avfallsförordning (2011:927).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.
Information även hämtad från ingående ämnes säkerhetsdatablad.
Sida 9 (10)
SÄKERHETSDATABLAD
ES +
Versionsnummer: 4
Ersätter SDB: 2015-06-01
Utfärdat: 2016-09-28
Betydelse av fraser Akut Tox. 4 – oral – Akut toxicitet, oral, kategori 4
Hud Frätande 1B – Frätande på huden, kategori 1B
Hudirriterande 2 – Hudirritation, kategori 2
Ögonirriterande 2 – Ögonirritation, kategori 2
H302 – Skadligt vid förtäring.
H314 – Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315 – Irriterar huden.
H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation.
Sida 10 (10)
SÄKERHETSDATABLAD
ES +
Versionsnummer: 4
Ersätter SDB: 2015-06-01
Utfärdat: 2016-09-28

ES +, miljöanpassad- och användarvänlig prestationskemikalie, för känsliga ytor på museum, K-märkta antikvariska ytor, den snabba för färg på puts, färgspill och klotter, 25 liter dunk.

Art.nr: 7637-025

ES + löser snabbt första lagret, den snabba prestationskemikalien inne och ute, 25 liter. Användarvänlig, miljö- och hälsoanpassad produkt för din yta, (ändrar inte pH värdet) och din hälsa, (ingen upphettning och skrapning som tex. kan orsaka blyförgiftning).Applicera koncentrerat, i torra förhållanden via högtrycksspruta, roller eller pensel som spackelspade, flödigt i två steg på stående yta. Lyfter färg från väggar inomhus och från metalltak utomhus, samt klotter och färgspill. Produkten är biologiskt nedbrytbar. Verkningstid; 15 min- 4 tim. (24 vid kyla) Ju kallare yta, desto längre verkningstid. Artikel nr: 7637.

ES +(PLUS), TVÅSTEGSAPPL

Arbetsbeskrivning: Täck känsliga växter samt plast och gummi. Integrera, kapsla in gammal färg med den tjockflytande ES +, och omhändertagande. Miljö avfallshantera den gamla färgen. ES + använder du både inom- och utomhus, på tex. gips, puts, trä, sten, betong, metall som aluminium. ES + innehåller organiska lösningsmedel för bl.a. akryl, alkyd, fenolhartser, polyvinylacetat, styren, uretan, aminer, cellulosalacker. Etsar ej ”modernt” glas (gäller ej plexiglas). Ju kallare yta, desto tjockare behov. Skölj efteråt med varmt vatten i grov svamp, borste el. från vattenslang. För att efteråt undvika problem med fuktig yta; vänta inte med anpassad rensning av medel och material med varmvatten. Om hetvatten vattenhögtryck ute, minst en halv meter till träfibrer. Inomhus eller utomhus på tak och fasad: ES-metoden, se www.takcare.se. Ju kallare yta desto tjockare behov. Ev. tillsätt värme för snabbare verkan. Arbetstemp. -5ºC — +40°C (60 °C i behållare), på metall från ca + 3°C. Pris: 3 669 SEK/25 LITER PLASTBEHÅLLARE.

BESÖK BUTIKEN

ES +, miljöanpassad- och användarvänlig prestationskemikalie, för känsliga ytor på museum, K-märkta antikvariska ytor, den snabba för färg på puts, färgspill och klotter, 3×5 liter

Art.nr: 7637-005(3×5 lit)

Miljöanpassad produkt för din yta, (ändrar inte pH värdet) och din hälsa, (ingen upphettning och torrskrapning som tex. kan orsaka blyförgiftning).

ES +(plus) FÄRGLÖSARE FÖR FÄRG PÅ PUTS, FÄRGSPILL OCH KLOTTER.

Akryl-Alkyd-Epoxi-Linoljefärg för antikvariska ytor, lim- och färglösare. Artnr: 7637. Får ej spädas ut.

|Notera att kalkfärg är icke organiskt mtrl och lämpar sig icke för ES-metoden|

ES + är en avancerad användarvänlig prestations kemikalie.

Färgborttagning inom- och utomhus, med ES  och ES-metoden ger rätt miljöanpassade yta inför ommålning. 2-stegs flödig applicering på alla ytor. Verkningstid inunder lätt statiskt laddad plastfolie, vi rekommenderar 3M Maskeringsfilm Hand Masker.

ES +(PLUS), TVÅSTEGSAPPL

ES +, den avancerade färglyftaren inne och ute. Prestationskemikalie för styrd färgborttagning, lager efter lager av olika typer av färger som ligger på varandra.

Applicera koncentrat i torra förhållanden: Airless högtrycksspruta,  från 200 bar för sprutning två gånger; airless sprutning för tjockare och jämnare applicering. Munst id 17-21, spridn. 50-60 gr. Ht-slang rengöres efteråt OMGÅENDE med vatten.

Handverktyg, pensel jämnt och mycket flödigt., i torra förhållanden, använd pensel som spackelspade, flödigt/ jämnt i två steg på vertikal yta. Lyfter färg från tex. hela fastigheten, som golv, vägg, tak inomhus och utomhus. Verkningstid; 30 min- 24 tim. (48 vid kyla) Ju kallare yta, desto längre verkningstid, dock positivt för slutresultatet.

Byggnadsvård trä: Hälso- och miljöanpassning av yta inför ommålning. För användning inom- och utomhus.

Och för bästa resultat, elektriskt laddad plastfolie utanpå som fäster själv.

Arbeta icke in i ytan, lägg bara på flödigt.  Vertikalt: lägg  på 2 ggr med 10-60 minuter emellan. Ytan ska bli klibbig för att nästa lager ska fästa utanpå.

Kapsla in det gamla för din och andras säkerhet.

ES ska lösa allt organiskt ytskydd.

Testa alla ES produkterna för Din unika yta. Vad ligger inunder?

Vi bjuder på varuprover av ES, ES +, ES 1, ES 2 och ES 3. 0707880320. info@takcare.se

|ES +  ändrar icke pH värde. |

|ES +  är biologiskt nedbrytbar.|

|ES +  skadar icke rostskydd på metall|

|ES +  etsar ej modernt glas, testa om gammalt. Ej plexiglas.|

|ES +  åtgång från 0,3 l/ m² /lager.|

Kalkyl för fastighet: 0,6-0,9 l/ M² /= 2-3 omgångar.

|ES +   Verkningstid: 15 min-48 timmar, norm. 24 tim.

Arbetsbeskrivning: Täck känsliga växter. ES + använder du på material som tex. gips, puts, vissa plaster under rätt omständighet, trä, sten, betong, metall som aluminium. ES + innehåller organiska lösningsmedel för bl.a. akryl, alkyd, alla linoljefärger, fenolhartser, polyvinylacetat, styren, uretan, aminer, cellulosalacker och 2-3 komponent epoxifärger, tex. billack. Ju kallare yta, desto tjockare behov. Ev. tillsätt värme för snabbare verkan.

Viktig inplastning:

Statiskt laddad plastfolie, helst 3M Hand Masker, alt. Scotch Blue 2090, Tesa el Stokvis ovanpå inför verkningstid. Ingen intryckning på plastfolien med händer, den ska sätta sig själv.

Avspolning och Slutavsköljning: Skölj efteråt med varmt vatten från vattenslang, eller med grov svamp, borste strävhårig terassborste, typ Homex eller Mäster.

Alla sörjrester kan lyftas bort med varmt vatten i svamp.

Alt. om lämpligt, vattenslang med strilmunstycke, nedifrån och upp.

Vinkla eventuell flatstråle åt det håll där färgen redan avlägsnats. Putsfasad: varmvatten och terassborste, Homex el. Mäster. .

Plåttak; Skjuva med hetvatten flatstråle Kent 1018s-1020s el. 200-300 bar, 15-18 l/min, 70-90*C på/utefter takfalsen.

När hela ytan är bearbetad, görs skonsam anpassad slutavsköljning uppifrån och ned..

Ev. uppruggning, slipsvamp, målartvätt.

Även på metalltak tas den upplyfta färgen om hand för avfallshantering i papperssäckar. Alltså plåttak utan högtryckspump om möjligt för miljön!     

Skyddsutrustning och Teknisk data: Använd ögonskydd och skyddshandskar. Skyddskläder efter behov. Skydda känslig natur.

Förtjockad gulaktig vätska. • Emballage: 1,5 eller 25 liters plastdunk. • Densitet:1,09 kg/liter. • Svag lösningsmedelsdoft • Innehåller n-Butylpyrrolidon.

Förvaring och hållbarhet:

Förvaras i rumstemperatur i slutet originalkärl.

Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Märkning: Varning   

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- & järnvägstransporter. Se info i SDB på hemsida.

Avled vattnet från dagvattenbrunn genom flyttbar behållare för hantering av sköljvatten, med formbar absorbent eller sandbädd. Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller. www.arbetsmiljoforum.se/

Tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet!

Låt tiden göra jobbet med medlet. Använd helgen och lägg på extra på måndag, ta tisdag! / cg

Miljö: Avfallshantering av den gamla färgen till behållare/ tillsluten sopsäck, papper med plastinsida för hämtning tillavfallshantering miljöavfall      = tex blyvitt!!! www.alsglobal.se/

Avled vattnet från dagvattenbrunn genom flyttbar behållare för hantering av sköljvatten, med formbar absorbent eller sandbädd. Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller.

www.alsglobal.se/  www.arbetsmiljoforum.se/

Tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet!

Låt tiden göra jobbet med medlet. Använd helgen och lägg på extra på måndag, ta tisdag! / cg

Pris 1 789 SEK/3X5 LITER PLASTDUNK

BESÖK BUTIKEN