ES2, MILJÖRIKTIG, KAN TA FLERA LAGER EFTER VARANDRA. HÄR INSPEKTERADE VI 18 LAGER FÄRGER TILL ÅR 1859.

Träfastighet bearbetas med ES2 till trärent.
Kontroll på Residenset, det som sedan blev Årets Fasad 2020, www.folkesbygg.se Målerikonsult, oberoende, Kjell Wiklund, fd chef Beckers, kjell.wiklund17@gmail.com, +46 70 4920321 Kontakta gärna för konsultation.

 

ES2 en-stegsapplicerings tjock färglösare, icke frätande, för tex. hållbar K-märkt puts- trä eller stenfasad. Avlägsnar skonsamt gammal åldrad färg. Extra lång verkningstid, kan ta flera lager på en gång. Fördel med tjock färglösare på porös yta. Även trä med byggnadsvård. ES2 ändrar icke pH värde, är biologiskt nedbrytbar | skadar icke rostskydd på metall.|
Årets Fasad 2020
K-märkt putsfasad med flera lager av tät plastfärg som ska bort utan att förstöra putsen. Tre lager plastfärg lyfts upp och tas om hand. Färglösare ES 2 och ES-metoden på alla ytor. Miljöanpassad och användarvänlig prestationskemikalie. Hänger kvar på fasad. Ev. odör.

Om farliga ämnen i färgen vid tex. fasad bör man först skrapa ned den upplösta färgen i en behållare för hämtning till avfallshantering. Sedan våt grov natursvamp.

Östermalmshallen fasad
Färgborttagning på tegelfasaderna med ES2. Alla sörjrester ska bort. Den upplösta färgen bör skjuvas ned mekaniskt nedifrån och upp. Lyft 3M Hand Masker allt eftersom uppåt. Alla sörjrester ska bort.
Färgborttagning från puts
ES-Metoden , ES2, färgborttagning från putsfasad utan att förstöra putsen, mao inget behov av rivning av puts. SKJUVNING efter verkningstid: Använd rätt verktyg:. Olfa Skrapare XSR300-600, Bahco 625, 665 färgskrapa med vändbara hårdmetall och lösa skär i droppform samt skärpfil, profilskrapa, klickskrapa, sickling. micro skrapa. Ev. använd borste strävhårig terassborste, typ Homex eller Mäster. Skjuvning på metall, vattenhögtryck,

Tänk på vad Du tar bort, miljön och dricksvattnet!

 

Säkerhetsdatablad gällande produkten ES 2 – takcare

svenskt Säkerhetsdatablad SDB gällande ES och ES-metoden

SÄKERHETSDATABLAD
AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn
ES 2
Produkt nr.
7640
REACH registreringsnummer
Ej tillämpligt
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen
Färgborttagare

Användningar som det avråds från

Fullständig ordalydelse av specifika användningskategorier finns i avsnitt 16
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Företagsuppgifter
Distributor:
TAK CARE
Vipvägen 7
74633 Bålsta
+46707880320
Tillverkare:
Trion Tensid AB
Svederusgatan 1-3
754 50 Uppsala
+4618156190
Kontaktperson
Christer Grenbäck
E-mail
info@takcare.se
SDS utarbetad
2019-09-27
SDS Version
3.0
1.4 Telefonnummer för nödsituationer
När det är akut: Ring 112 och begär giftinformation. Öppen dygnet runt.
I mindre akuta fall: Ring 010-456 6700. Öppen dygnet runt.
Se avsnitt 4 om åtgärder vid första hjälpen
AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 2.2. 2.2 Märkningsuppgifter
Faropiktogram
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
2/14
ES 2
Signalord
Varning
Faroangivelser
Skadligt vid förtäring. (H302)
Irriterar huden. (H315)
Orsakar allvarlig ögonirritation. (H319)
Skyddsangivelser

Allmänt

Förebyggande
Tvätta händerna/exponerad hud grundligt efter användning. (P264).
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. (P280).
Åtgärder
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. (P305+P351+P338).
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. (P337+P313).

Förvaring

Avfall
Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. (P501).
Innehåller
benzylalkohol; 2-butoxietanol; Gamma-butyrolacton
Annan märkning
Ej tillämpligt

Unik formuleringsidentifierare (UFI)

2.3 Andra faror
Produkten innehåller organiska lösningsmedel. Upprepad exponering för organiska lösningsmedel kan ge skador på nervsystemet och inre organ, t.ex. lever, njurar.
Annat
Ej tillämpligt
VOC (flyktiga organiska föreningar)
VOC-Max: 165 g/l, VOC GRÄNSVÄRDE (B/a1): 850 g/l.
AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.1/3.2. Ämnen/Blandningar
NAMN: Dimetylglutarat
IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 1119-40-0 EG-nr:214-277-2
HALT: 15 – <25% CLP KLASSIFICERING: NA NAMN: benzylalkohol IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 100-51-6 EG-nr:202-859-9 REACH-nr: 01-2119492630-38-xxxx HALT: 15 – <25% CLP KLASSIFICERING: Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2 H302, H319, H332 NAMN: 2-butoxietanol IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 111-76-2 EG-nr:203-905-0 REACH-nr: 01-2119475108-36 HALT: 15 – <25% CLP KLASSIFICERING: Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 H302, H312, H315, H319, H332 NOTE: O L NAMN: Gamma-butyrolacton IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 96-48-0 EG-nr:202-509-5 HALT: 10 – <15% CLP KLASSIFICERING: Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2 H302, H319 NOTE: O I enlighet med förordning (EG) 2015/830 3/14 ES 2 NAMN: lacknafta, tung avaromatiserad IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 64742-47-8 EG-nr:265-149-8 HALT: 5 – <10% CLP KLASSIFICERING: Asp. Tox. 1 H304 NAMN: dimethyl adipate IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 627-93-0 EG-nr:211-020-6 HALT: 5 – <10% CLP KLASSIFICERING: NA NAMN: Dimethyl succinate IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 106-65-0 EG-nr:203-419-9 HALT: 5 – <10% CLP KLASSIFICERING: NA NAMN: Trietanolamin IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 102-71-6 EG-nr:203-049-8 REACH-nr: 01-2119486482-31- HALT: 2.5 – <5% CLP KLASSIFICERING: NA NOTE: O (*) Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 – om de är tillgängliga. O = Organiskt lösningsmedel. L = europeiskt yrkeshygieniskt gränsvärde. Annan information ATEmix(inhale, vapour) > 20 ATEmix(dermal) > 2000 ATEmix(oral) = 888,888 – 1333,332 Eye Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 3,6 – 5,4 Skin Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 1,28 – 1,92

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Allmänt Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning – ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad. Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. Ge aldrig en medvetslös person vatten eller liknande. Inandning Flytta den skadade personen till frisk luft direct och håll personen under uppsyn. Hudkontakt Avlägsna förorenade kläder och skor. Hud som har varit i kontakt med materialet tvättas grundligt med tvål och vatten. Hudrengöringsmedel kan användas. Använd EJ organiska lösningsmedel. Kontakt med ögonen
Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj genast ögonen med rikliga mängder vatten (20-30 °C) till dess irritationen upphör och i minst 15 minuter. Se till att skölja under både övre och nedre ögonlock. Vid fortsatt irritation skall läkare uppsökas. Förtäring
Vid förtäring, kontakta omgående läkare och ta med detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten. Ge den drabbade vatten att dricka om denne är vid medvetande. Försök EJ framkalla kräkning, annat än om läkaren rekommenderar detta. Sänk huvudet så att eventuella kräkningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen. Förebygg chock genom att hålla den skadade varm och i stillhet. Ge konstgjord andning om andningen upphör. Vid medvetslöshet: lägg den skadade i framstupa sidoläge. Tillkalla ambulans. Brännskada Ej tillämpligt

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Neurotoxiska effekter: Produkten innehåller lösningsmedel vilket kan ha effekt på nervsystemet. Symptom på neurotoxicitet kan vara: förlorad aptit, huvudvärk, yrsel, öronsusningar, stickande känsla i huden, köldkänslighet, kramper, koncentrationssvårigheter, trötthet o.s.v. Upprepad exponering för lösningsmedel kan resultera i att hudens naturliga fettskikt bryts ned. Huden blir därefter mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener. Irritationseffekter: Produkten innehåller ämnen som är lokalirriterande vid hud-/ögonkontakt eller vid inandning. Kontakt med lokalirriterande ämnen kan resultera i att kontaktområdet blir mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener. I enlighet med förordning (EG) 2015/830 4/14 ES 2

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Information till läkare Medtag detta säkerhetsdatablad.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1 Släckmedel
Rekommenderas: alkoholbeständigt skum, kolsyra, pulver, vattenånga. Vattenstråle bör ej användas eftersom det kan sprida branden.
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Om produkten utsätts för höga temperaturen, t.ex. i händelse av brand, kan farliga nedbrytningsprodukter bildas. Dessa är: Kväveoxider. Koloxider. Vid brand utvecklas tät svart rök. Att utsättas för nedbrytningsprodukter kan utgöra hälsofara. Brandpersonal bör använda lämplig skyddsutrustning. Slutna behållare som utsätts för eld avkyls med vatten. Låt ej vatten från brandsläckning rinna ut i kloak och vattendrag.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
Bär komplett skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Kontakta MSB på telefon: 0771-240240 för mer information.
AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Inga särskilda krav.
6.2 Miljöskyddsåtgärder
Inga särskilda krav.
6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering
Använd sand, kiselgur eller liknande till uppsamling av vätskor. Kontakta alltid det lokala brandförsvaret vid stora utsläpp. Rengöring utförs så lång möjligt med rengöringsmedel. Lösningsmedel bör undvikas.
6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 13 om hantering av avfall. Se avsnitt 7 och 8 för skyddsföreskrifter.
AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering
Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna. Se avsnitt 8 om personligt skydd.
7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Förvaras alltid i behållare av samma material som originalbehållaren. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.
Lagringstemperatur
4 – 25 °C
7.3 Specifik slutanvändning Denna produkt bör endast användas för de användningar som beskrivs i avsnitt 1.2.
AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
Gränsvärden
Trietanolamin
Nivågränsvärde (NGV): 0,8 ppm | 5 mg/m³
Korttidsvärde (KTV): 1,6 ppm | 10 mg/m³
Anm: H;V (H = Ämnet kan lätt upptas genom huden. V = Vägledande korttidsgränsvärde. )
Dimethyl succinate
Nivågränsvärde (NGV): 5 ppm | 30 mg/m³
dimethyl adipate
Nivågränsvärde (NGV): 5 ppm | 36 mg/m³
2-butoxietanol
Nivågränsvärde (NGV): 10 ppm | 50 mg/m³
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
5/14
ES 2
Korttidsvärde (KTV): 50 ppm | 246 mg/m³
Anm: H (H = Ämnet kan lätt upptas genom huden. )
Dimetylglutarat
Nivågränsvärde (NGV): 5 ppm | 33 mg/m³
DNEL / PNEC
DNEL (benzylalkohol): 40 mg/kg bw/day
Exponering: Dermalt
Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Systemiska effekter – Arbetare
DNEL (benzylalkohol): 20 mg/kg bw/day
Exponering: Oralt
Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning
DNEL (benzylalkohol): 22 mg/m3
Exponering: Inhalation
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Arbetare
DNEL (benzylalkohol): 8 mg/kg bw/day
Exponering: Dermalt
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Arbetare
DNEL (benzylalkohol): 110 mg/m3
Exponering: Inhalation
Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Systemiska effekter – Arbetare
DNEL (benzylalkohol): 5,4 mg/m3
Exponering: Inhalation
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning
DNEL (benzylalkohol): 4 mg/kg bw/day
Exponering: Dermalt
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning
DNEL (benzylalkohol): 4 mg/kg bw/day
Exponering: Oralt
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning
DNEL (benzylalkohol): 27 mg/m3
Exponering: Inhalation
Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning
DNEL (benzylalkohol): 20 mg/kg bw/day
Exponering: Dermalt
Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning
DNEL (Dimetylglutarat): 5 mg/m3
Exponering: Inhalation
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Arbetare
DNEL (2-butoxietanol): 59 mg/kbm
Exponering: Inhalation
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning
DNEL (2-butoxietanol): 75 mg/kg bw/day
Exponering: Dermalt
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning
DNEL (2-butoxietanol): 147 mg/kbm
Exponering: Inhalation
Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Lokala effekter – Allmän befolkning
DNEL (2-butoxietanol): 26,7 mg/kg bw/day
Exponering: Oralt
Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning
DNEL (2-butoxietanol): 426 mg/kbm
Exponering: Inhalation
Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning
DNEL (2-butoxietanol): 89 mg/kg bw/day
Exponering: –
Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning
DNEL (2-butoxietanol): 98 mg/kg bw/day
Exponering: Inhalation
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
6/14
ES 2
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Arbetare
DNEL (2-butoxietanol): 125 mg/kg bw/day
Exponering: Dermalt
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Arbetare
DNEL (2-butoxietanol): 246 mg/kbm
Exponering: Inhalation
Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Lokala effekter – Arbetare
DNEL (2-butoxietanol): 1091 mg/kbm
Exponering: Inhalation
Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Systemiska effekter – Arbetare
DNEL (2-butoxietanol): 89 mg/kg bw/day
Exponering: Dermalt
Exponeringens varaktighet: Kortvarig – Systemiska effekter – Arbetare
DNEL (2-butoxietanol): 6,3 mg/kg bw/day
Exponering: Oralt
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter – Allmän befolkning
PNEC (benzylalkohol): 2,3 mg/L
Exponering: Vatten
Exponeringens varaktighet: Kontinuerlig
PNEC (benzylalkohol): 0,1 mg/L
Exponering: Havsvatten
Exponeringens varaktighet: Enstaka
PNEC (benzylalkohol): 39 mg/L
Exponering: Reningsverk
Exponeringens varaktighet: Enstaka
PNEC (benzylalkohol): 5,27 mg/kg
Exponering: Havsvatten sediment
Exponeringens varaktighet: Enstaka
PNEC (benzylalkohol): 1 mg/L
Exponering: Färskvatten
Exponeringens varaktighet: Enstaka
PNEC (benzylalkohol): 0,456 mg/kg
Exponering: Jord
Exponeringens varaktighet: Enstaka
PNEC (Dimetylglutarat): 0,0018 mg/L
Exponering: Havsvatten
Exponeringens varaktighet: Enstaka
PNEC (Dimetylglutarat): 0,18 mg/L
Exponering: Vatten
Exponeringens varaktighet: Kontinuerlig
PNEC (Dimetylglutarat): 0,018 mg/L
Exponering: Färskvatten
Exponeringens varaktighet: Enstaka
PNEC (2-butoxietanol): 8,8 mg/L
Exponering: Färskvatten
Exponeringens varaktighet: Enstaka
PNEC (2-butoxietanol): 0,88 mg/L
Exponering: Havsvatten
Exponeringens varaktighet: Enstaka
PNEC (2-butoxietanol): 9,1 mg/L
Exponering: Vatten
Exponeringens varaktighet: Kontinuerlig
Remarks: Intermittent releases
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
7/14
ES 2
PNEC (2-butoxietanol): 463 mg/L
Exponering: Reningsverk
Exponeringens varaktighet: Enstaka
PNEC (2-butoxietanol): 34,6 mg/kg
Exponering: Färskvatten sediment
Exponeringens varaktighet: Enstaka
PNEC (2-butoxietanol): 3,46 mg/kg
Exponering: Havsvatten sediment
Exponeringens varaktighet: Enstaka
PNEC (2-butoxietanol): 2,33 mg/kg
Exponering: Jord
Exponeringens varaktighet: Enstaka
8.2 Begränsning av exponeringen
Efterlevnad av hygieniska gränsvärden bör kontrolleras regelbundet.
Generellt
Iaktta normal industrihygien.
Exponeringsscenarier
Om det finns bilaga till detta säkerhetsdatablad, ska de exponeringsscenarier som anges i bilagan följas.
Exponeringsgräns
Yrkesmässiga användare omfattas av arbetsmiljölagstiftningens regler om maxkoncentrationer vid exponering. Se de arbetshygieniska gränsvärdena ovan.
Tekniska åtgärder
Luftburna gas- och dammkoncentrationer skall hållas på lägsta möjliga nivå och under de anmodade gränsvärdena (se ovan). Använd ev. punktutsug om den generella luftgenomströmningen i arbetslokalen inte är tillräcklig. Sörj för tydligt synbar skyltning av ögonsköljar och nödduschar.
Hygieniska åtgärder
Vid varje paus vid användning av produkten och vid arbetets slut skall de exponerade områdena på kroppen tvättas. Tvätta alltid händer, underarmar och ansikte.
Begränsning av miljöexponering
Inga särskilda krav.
Personlig skyddsutrustning
Allmänt
Använd endast CE-märkt skyddsutrustning.
Andningsskydd
Vid otillräcklig ventilation
Rekommenderad: A. Klass 1 (låg kapacitet). Brun
Hudskydd
Särskilda arbetskläder skall användas.
Handskydd
Nitril
Vid hantering av kemikalier bör enbart kemikalieskyddshandskar med CE -märke användas. Handskarna ska vara av standarden EN 374. Använd skyddshandskar av butylgummi, Nitrilgummi
eller naturgummi.
Ögonskydd
Använd skyddsglasögon med sidosköld.
Skyddsglasögon med sidoskydd i överensstämmelse med EN166
AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Form
Gel
Färg
Gult
Lukt
Lösningsmedel
Lukttröskel (ppm)
Ingen data tillgänglig.
pH
Ingen data tillgänglig.
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
8/14
ES 2
Viskositet (40°C)
500-1500 poise cm³/g
Densitet (g/cm³)
1,02
Fas förändringar
Smältpunkt (°C)
Ingen data tillgänglig.
Kokpunkt (°C)
Ingen data tillgänglig.
Ångtryck
Ingen data tillgänglig.
Sönderfallstemperatur (°C)
Ingen data tillgänglig.
Avdunstningshastighet (n-butylacetat = 100)
Ingen data tillgänglig.
Data om brand- och explosionsrisker
Flampunkt (°C)
Ingen data tillgänglig.
Tändpunkt (°C)
Ingen data tillgänglig.
Självantändningstemperatur (°C)
Ingen data tillgänglig.
Explosionsgränser (% v/v)
Ingen data tillgänglig.
Explosiva egenskaper
Ingen data tillgänglig.
Löslighet
Löslighet i vatten
Löslig
n-oktanol/vatten koefficient
Ingen data tillgänglig.
9.2 Annan information
Löslighet i fett (g/L)
Ingen data tillgänglig.
AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet
Ingen data
10.2 Kemisk stabilitet
Hållbarhet: 24 månader
Hållbarhet efter öppning: 18 månader
10.3 Risken för farliga reaktioner
Inga särskilda
10.4 Förhållanden som ska undvikas
Inga särskilda
10.5 Oförenliga material
Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Produkten sönderdelas ej när den används i enlighet med avsnitt 1.
AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet
Ämne: lacknafta, tung avaromatiserad
Art: Råtta
Test: LD50
Exponeringsväg: Oralt
Resultat: >2000 mg/kg
Ämne: Gamma-butyrolacton
Art: Råtta
Test: LD50
Exponeringsväg: Oralt
Resultat: 1580 mg/kg
Ämne: 2-butoxietanol
Art: Råtta
Test: LD50
Exponeringsväg: Oralt
Resultat: 2000 mg/kg
Ämne: 2-butoxietanol
Art: Råtta
Test: LC50
Exponeringsväg: Inhalation
Resultat: 2,2 mg/l (4 h)
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
9/14
ES 2
Ämne: 2-butoxietanol
Art: Råtta
Test: LD50
Exponeringsväg: Dermalt
Resultat: 2270 mg/kg
Ämne: 2-butoxietanol
Art: Kanin
Test: LD50
Exponeringsväg: Dermalt
Resultat: 220 mg/kg
Ämne: benzylalkohol
Art: Råtta
Test: LD50
Exponeringsväg: Oralt
Resultat: 1230 mg/kg
Ämne: benzylalkohol
Art: Kanin
Test: LD50
Exponeringsväg: Dermalt
Resultat: 2000 mg/kg
Ämne: benzylalkohol
Art: Råtta
Test: LC50
Exponeringsväg: Inhalation
Resultat: >4178 mg/m3
Ämne: Dimetylglutarat
Art: Kanin
Test: LD50
Exponeringsväg: Dermalt
Resultat: >2250 mg/kg
Ämne: Dimetylglutarat
Art: Råtta
Test: LC50
Exponeringsväg: Inhalation
Resultat: >11 mg/L (4h)
Ämne: Dimetylglutarat
Art: Råtta
Test: LD50
Exponeringsväg: Oralt
Resultat: >5000 mg/KG
Ämne: Dimetylglutarat
Art: Råtta
Test: LD50
Exponeringsväg: Oralt
Resultat:
Frätande/irriterande på huden
Irriterar huden.
Allvarlig ögonskada/ögonirritation
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Luftvägs-/hudsensibilisering
Ingen data tillgänglig.
Mutagenitet i könsceller
Ingen data tillgänglig.
Cancerogenitet
Ingen data tillgänglig.
Reproduktionstoxicitet
Ingen data tillgänglig.
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering
Ingen data tillgänglig.
Specifik organtoxicitet – upprepad exponering
Ingen data tillgänglig.
Fara vid aspiration
Uppgifter om ämnet: lacknafta, tung avaromatiserad
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
10/14
ES 2
Negativ effekt har observerats.
Evidens: Substansen är ett kolväte och har en kinematisk viskositet på 20,5 mm2 / s eller mindre, uppmätt vid 40 ° C.
Resultat: Pneumonia
Långsiktiga effekter
Neurotoxiska effekter: Produkten innehåller lösningsmedel vilket kan ha effekt på nervsystemet. Symptom på neurotoxicitet kan vara: förlorad aptit, huvudvärk, yrsel, öronsusningar, stickande känsla i huden, köldkänslighet, kramper, koncentrationssvårigheter, trötthet o.s.v. Upprepad exponering för lösningsmedel kan resultera i att hudens naturliga fettskikt bryts ned. Huden blir därefter mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener.
Irritationseffekter: Produkten innehåller ämnen som är lokalirriterande vid hud-/ögonkontakt eller vid inandning. Kontakt med lokalirriterande ämnen kan resultera i att kontaktområdet blir mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener.
AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1 Toxicitet
Ämne: lacknafta, tung avaromatiserad
Art: Fisk
Test: LOEC
Varaktighet: 96 h
Resultat: 1000 mg/L
Ämne: lacknafta, tung avaromatiserad
Art: Vattenloppor
Test: NOEC
Varaktighet: 48 h
Resultat: 1000 mg/L
Ämne: lacknafta, tung avaromatiserad
Art: Alger
Test: NOEC
Varaktighet: 72 h
Resultat: 1000 mg/L
Ämne: Gamma-butyrolacton
Art: Fisk
Test: LC50
Varaktighet: 96 h
Resultat: 220-460 mg/L
Ämne: Gamma-butyrolacton
Art: Vattenloppor
Test: EC50
Varaktighet: 48 h
Resultat: > 500mg/L
Ämne: Gamma-butyrolacton
Art: Alger
Test: IC50
Varaktighet: 72 h
Resultat: 79 mg/L
Ämne: 2-butoxietanol
Art: Fisk
Test: LC50
Varaktighet: 96h
Resultat: 1474 mg/l
Ämne: 2-butoxietanol
Art: Alger
Test: EC50
Varaktighet: 72h
Resultat: 1840 mg/l
Ämne: 2-butoxietanol
Art: Vattenloppor
Test: EC50
Varaktighet: 48h
Resultat: 1550 mg/l
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
11/14
ES 2
Ämne: benzylalkohol
Art: Fisk
Test: LC50
Varaktighet: 48 h
Resultat: 646 mg/L
Ämne: benzylalkohol
Art: Alger
Test: LOEC
Varaktighet: 96 h
Resultat: 640 mg/L
Ämne: benzylalkohol
Art: Vattenloppor
Test: EC50
Varaktighet: 48 h
Resultat: 230 mg/L
Ämne: Dimetylglutarat
Art: Fisk
Test: EC50
Varaktighet: 96 h
Resultat: 18-24 mg/L
Ämne: Dimetylglutarat
Art: Alger
Test: LOEC
Varaktighet: 72 h
Resultat: 85 mg/L
Ämne: Dimetylglutarat
Art: Alger
Test: NOEC
Varaktighet: 72 h
Resultat: 36 mg/L
Ämne: Dimetylglutarat
Art: Kräftdjur
Test: EC50
Varaktighet: 48 h
Resultat: 112-150 mg/L
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Ämne
Nedbrytbarhet vattenmiljö
Test
Resultat
Dimethyl succinate
dimethyl adipate
lacknafta, tung avaromatiserad
Gamma-butyrolacton
2-butoxietanol
benzylalkohol
Dimetylglutarat
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ingen data
Ingen data
Manometric Respirometry Test
Ingen data
CO2 Evolution Test
Closed Bottle Test
Ingen data
Ingen data
Ingen data
70%
Ingen data
90%

90%
Ingen data
12.3 Bioackumuleringsförmåga
Ämne
Potentiell bioackumulering
LogPow
BCF
Dimethyl succinate
dimethyl adipate
Gamma-butyrolacton
2-butoxietanol
benzylalkohol
Dimetylglutarat
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ingen data
Ingen data
0,1
Ingen data
Ingen data
Ingen data
Ingen data
Ingen data
Ingen data
Ingen data
Ingen data
Ingen data
12.4 Rörlighet i jord
lacknafta, tung avaromatiserad: Log Koc= 5,6217, Beräknat från LogPow (Låg rörlighet.).
Gamma-butyrolacton: Log Koc= 0,15759, Beräknat från LogPow (Hög rörlighet.).
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- och/eller vPvB-ämnen.
12.6 Andra skadliga effekter
Inga särskilda
AVSNITT 13: Avfallshantering
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
12/14
ES 2
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Efter utspädning med vatten kan små kvantiteter tillåtas gå till vattenreningsverk. Tomma förpackningar och produktrester skall hanteras på ett miljöriktigt sätt enligt gällande lagar och bestämmelser. Företaget är anslutet till REPA.
Försök inte att återfylla eller rengöra förpackningen.
Denna produkt omfattas av bestämmelser om farligt avfall.
Avfall
EWC-kod
20 01 13*
Lösningsmedel
Annan märkning
Ej tillämpligt
Förorenad förpackning
Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.
Klassificeras som farligt avfall enligt SFS 2011:927 Avfallsförordningen. H4 Irriterande: ämnen och preparat som inte är frätande, men som vid direkt, förlängd eller upprepad kontakt med hud eller slemhinna, kan orsaka inflammation.
AVSNITT 14: Transportinformation
14.1 – 14.4
Ej farligt gods i enlighet med ADR, IATA och IMDG.
ADR/RID

14.1 UN-nummer

14.2 Officiell transportbenämning

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

Kommentar

Tunnelrestriktionskod

IMDG

UN-no.

Proper Shipping Name

Class

PG*

EmS

MP**

Hazardous constituent

IATA/ICAO

UN-no.

Proper Shipping Name

Class

PG*

14.5 Miljöfaror

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol och IBC-koden
Ingen data
() Packing group (*) Marine pollutant
AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
Användningsrestriktioner
Gravida och ammande skall ej utsättas för påverkan från produkten. Risken samt möjligheterna till tekniska
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
13/14
ES 2
försiktighetsåtgärder eller anpassning av arbetsplatsen för att undvika sådan påverkan skall därför övervägas.

Krav på särskild utbildning

Annat

Ej tillämpligt

Seveso

Biocid reg. nr.
Ej tillämpligt
Källor
Rådets direktiv 92/85/EEG om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar.
Direktiv 94/33/EG för skydd av unga i arbetslivet.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG av den 21 april 2004 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa färger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering och om ändring av direktiv 1999/13/EG.
AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
Nej
3827228612, 7.0.1.11 AVSNITT 16: Annan information
Ordalydelse för H-fraser som anges i avsnitt 3
H302 – Skadligt vid förtäring.
H304 – Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H312 – Skadligt vid hudkontakt.
H315 – Irriterar huden.
H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 – Skadligt vid inandning.

Fullständig ordalydelse av identifierade användningar som nämns i avsnitt 1

Andra märkningsuppgifter
Ej tillämpligt
Annat
I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) baseras bedömningen av blandningens klassificering på:
Blandningens klassificering gällande hälsorisker har skett i enlighet med beräkningsmetoder angivna i förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)
Det rekommenderas att utlämna detta säkerhetsdatablad till den faktiska användaren av produkten.
Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad är baserat på vår nuvarande kunskap. Informationen på säkerhetsdatabladen bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. Detta säkerhetsdatablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt. Användes produkten på annat sätt eller i annan applikation än den som produkten ursprungligen utvecklats för, eller rekommenderats till, sker detta helt under användarens ansvar. Avsikten med detta säkerhetsdatablad är att beskriva säkerhetskraven för produkten. Det får inte uppfattas som en garanti för produktens egenskaper och informationerna kan inte ersätta ett produktdatablad.
Modifierad data i jämförelse med tidigare utgåva är märkt med en blå trekant (Första siffran i SDB version).
Säkerhetsdatabladet är validerat av
MK
Datum för senaste väsentliga revidering (Första siffran i SDB version)
2019-03-18(2.0)
Datum för senaste mindre revidering (Sista siffran i SDB version)
I enlighet med förordning (EG) 2015/830
14/14
ES 2
2019-03-18
ALPHAOMEGA. Licens nr.:3827228612, 7.0.1.11
www.chymeia.com

ES 2, miljö- och användaranpassad prestationskemikalie för bl.a. färg på putsfasad. Förtjockad färglösare som kan verka under längre tid, tillse god ventilation, 1 liter burk.

Art.nr: 7640-001(5×1 lit)

ES 2, färglyftaren som hänger kvar. Prestationskemikalie för styrd färgborttagning ute och inne med god ventilation. Prestationskemikalie, färglyftare för plast- och oljefärger. Användarvänlig, miljö- och hälsoanpassad produkt för din yta, (ändrar inte pH värdet) och din hälsa, (ingen upphettning och skrapning som tex. kan orsaka blyförgiftning). Produkten är biologiskt nedbrytbar. Verkningstid; 1-48 timmar (96 timmar vid + 10*C.). Art.nr: 7640.

Arbetsbeskrivning: Täck känsliga växter samt plast- och gummiytor. Integrera, kapsla in gammal färg med den extra tjockflytande ES 2, och omhändertagande av gammal färg. Avlägsnar gammal åldrad färg i flera lager (upp till 18 lager, hittills) i samma borttagning.ES 2 använder du på material som tex. puts, trä, sten, betong, metall, kakel och glas. ES 2 innehåller organiska lösningsmedel för bl.a. akryl, alkyd, de flesta linoljefärger. Etsar ej ”modernt” glas (gäller ej plexiglas). Ju kallare yta, desto tjockare behov. Ev. tillsätt värme för snabbare verkan. Skölj efteråt uppifrån och ned, med varmt vatten i grov svamp, borste eller hetvatten flatstråle. Träfasad: Applicera koncentrerat ES 2, vid torra förhållanden med airless min 200 bar högtrycksfärgspruta, roller eller pensel som spackelspade, stöppla flödigt i ett steg på stående yta. Packningarna i högtryckspump måste klara lösningsmedel. Sköljning träfibrer, 500 bar/min. minst 500 mm avstånd. Putsfasad: Lyfter färg från tex putsfasad. ES-metoden som avslutas med avsköljning. Se video och bilder för styrd borttagning av Spritputs färg med fiber på putsfasad. Flatstråle med högtrycksvatten 100-300 bar/ 45*C. Inget vatten på yta där ES 2 verkar. ES-metoden, eller här i kombination på putsfasad, 48 tim + yterligare påläggning + 48 timmar. se video, bild, www.takcare.se. Tips:+10*C, lägg på måndag/onsdag ta torsdag. Ju kallare yta desto tjockare behov. Ev. tillsätt värme för snabbare verkan. Arbetstemp: +5ºC — +40°C (60 °C i behållare), på metall från ca +3°C. Positivt med +10*C och många gamla lager. Pris: 727 SEK/5X1 LITER

BESÖK BUTIKEN

ES 2, miljö- och användaranpassad prestationskemikalie för bl.a. färg på putsfasad. Förtjockad färglösare som kan verka under längre tid, tillse god ventilation, 10 liter dunk.

Art.nr: 7640-010

ES 2, färglyftaren som hänger kvar. Prestationskemikalie för styrd färgborttagning ute och inne med god ventilation. Prestationskemikalie, färglyftare för plast- och oljefärger. Användarvänlig, miljö- och hälsoanpassad produkt för din yta, (ändrar inte pH värdet) och din hälsa, (ingen upphettning och skrapning som tex. kan orsaka blyförgiftning). Produkten är biologiskt nedbrytbar. Verkningstid; 1-48 timmar (96 timmar vid + 10*C.). Art.nr: 7640.

ES2-enstegsappl-ES-Metoden-Takcare

Arbetsbeskrivning: Täck känsliga växter samt plast- och gummiytor. Integrera, kapsla in gammal färg med den extra tjockflytande ES 2, och omhändertagande av gammal färg. Avlägsnar gammal åldrad färg i flera lager (upp till 18 lager,) i samma borttagning med ES-metoden. ES 2 använder du på material som tex. puts, trä, sten, betong, metall, kakel och glas. ES 2 innehåller organiska lösningsmedel för bl.a. akryl, alkyd, de flesta linoljefärger. Etsar ej ”modernt” glas (gäller ej plexiglas). Ju kallare yta, desto tjockare behov. Ev. tillsätt värme för snabbare verkan. Skölj efteråt uppifrån och ned, med varmt vatten i grov svamp, skonsam borste tex mässingborst. Träfasad: Applicera koncentrerat ES 2, vid torra förhållanden med högtrycksfärgspruta, roller eller pensel som spackelspade, stöppla flödigt i ett steg på stående yta. Packningarna i högtryckspump måste klara lösningsmedel. Sköljning träfibrer, 500 bar/minst 500 mm avstånd. Putsfasad: Lyfter färg från tex putsfasad. ES-metoden som avslutas med avsköljning ESS. Se video och bilder för styrd borttagning av Spritputs färg med fiber på putsfasad. Flatstråle med högtrycksvatten 100-300 bar/ 45*C. Inget vatten på yta där ES 2 verkar. ES-metoden , som här på putsfasad, 48 tim + ytterligare påläggning + 48 timmar. se video, bild, www.takcare.se. Tips:+10*C, lägg på måndag/onsdag ta torsdag. Desto kallare yta desto tjockare behov. Ev. tillsätt värme för snabbare verkan. Arbetstemp: +5ºC — +40°C (60 °C i behållare), på metall från ca +3°C. Positivt med +10*C och många gamla lager. Pris: 1 216 SEK/10 LITER

BESÖK BUTIKEN

ES 2, miljö- och användaranpassad prestationskemikalie för bl.a. färg på putsfasad. Förtjockad färglösare som kan verka under längre tid, tillse god ventilation, 20 liter hink.

Art.nr: 7640-020

ES 2, färglyftaren som hänger kvar. Prestationskemikalie för styrd färgborttagning ute och inne med god ventilation. Prestationskemikalie, färglyftare för plast- och oljefärger. Användarvänlig, miljö- och hälsoanpassad produkt för din yta, (ändrar inte pH värdet) och din hälsa, (ingen upphettning och skrapning som tex. kan orsaka blyförgiftning). Produkten är biologiskt nedbrytbar. Verkningstid; 1-48 timmar (96 timmar vid + 10*C.). Art.nr: 7640.

Arbetsbeskrivning: Täck känsliga växter samt plast- och gummiytor. Integrera, kapsla in gammal färg med den extra tjockflytande ES 2, och omhändertagande av gammal färg. Avlägsnar gammal åldrad färg i flera lager (upp till 15 lager, hittills med ES-metoden) i samma borttagning. ES 2 använder du på material som tex. puts, trä, sten, betong, metall, kakel och glas. ES 2 innehåller organiska lösningsmedel för bl.a. akryl, alkyd, de flesta linoljefärger. Etsar ej ”modernt” glas (gäller ej plexiglas). Ju kallare yta, desto tjockare behov. Ev. tillsätt värme för snabbare verkan. Skölj efteråt uppifrån och ned, med varmt vatten i grov svamp, borste eller tex mässingborste. Träfasad: Applicera koncentrerat ES 2, vid torra förhållanden med högtrycksfärgspruta, roller eller pensel som spackelspade, stöppla flödigt i ett steg på stående yta. Packningarna i högtryckspump måste klara lösningsmedel. Sköljning träfibrer, 500 bar/minst 500 mm avstånd. Putsfasad: Lyfter färg från tex putsfasad. ES-metoden som avslutas med avsköljning. Se video och bilder för styrd borttagning av Spritputs färg med fiber på putsfasad. Flatstråle med högtrycksvatten 100-300 bar/ 45*C. Inget vatten på yta där ES 2 verkar. ES-metoden, eller här i kombination på putsfasad, 48 tim + yterligare påläggning + 48 timmar. se video, bild, www.takcare.se. Tips:+10*C, lägg på måndag/onsdag ta torsdag. Pris: 2 253 SEK/20 LITERS HINK

BESÖK BUTIKEN